Các bước gồm có:

1- Dùng terminal SSH vào VMware ESXi. Login với user root.

2- Gõ lệnh vmkfstools
vmkfstools -i “/vmfs/volumes/SSD/JIRA/JIRA.vmdk” -d thin “/vmfs/volumes/BigDisk/JIRABackup/JIRA.vmdk”

/vmfs/volumes/SSD/JIRA/JIRA.vmdk là file JIRA.vmdk gốc trên ổ SSD
/vmfs/volumes/BigDisk/JIRABackup/JIRA.vmdk là file sao lưu trên ổ BigDisk chạy chậm, dung lượng lớn chỉ để sao lưu

Thủ thuật VMwareESXi