[{"SubjectTitle":"Chủ đề","CategoriesName":["AWS","DevOps","Luyện thi FE","Lập trình","Lập trình web","Python","STEM","Thiếu nhi"]}] [{"id":"sVmvrU8d","name":"Luyện thi FE","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/36/uhWHezPC","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":["Luyện thi FE"],"link":"/course-detail/sVmvrU8d/luyen-thi-fe","slug":"luyen-thi-fe"},{"id":"j79","name":"Java cấu trúc dữ liệu - giải thuật","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/36/bu7v5ak51co41h2qctt0","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":["",""],"link":"/course-detail/j79/java-cau-truc-du-lieu-giai-thuat","slug":"java-cau-truc-du-lieu-giai-thuat"},{"id":"e2l","name":"Java căn bản","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/bub3enc51co7s932dsk0/ZuedW7J1","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/e2l/java-can-ban","slug":"java-can-ban"},{"id":"r7w","name":"Spring Boot - Web Back End","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/36/bu7v9ks51co41h2qcttg","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/r7w/spring-boot-web-back-end","slug":"spring-boot-web-back-end"},{"id":"8a0","name":"Lập trình Web - API - Microservice bằng Golang","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/36/bu803kc51co41h2qctug","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/8a0/lap-trinh-web-api-microservice-bang-golang","slug":"lap-trinh-web-api-microservice-bang-golang"},{"id":"PFqWCBgY","name":"Lập trình Lego Robot Inventor","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/brbgh4451coepbqoch60/eQcu6FM-","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":["Thiếu nhi","STEM","Lập trình"],"link":"https://lego.techmaster.vn","slug":"lap-trinh-lego-robot-inventor"},{"id":"tgk6SXur","name":"Lộ trình DevOps","thumbnail":"https://devops.techmaster.vn/resources/image/banner_devops.png","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":["DevOps"],"link":"https://devops.techmaster.vn/","slug":"lo-trinh-devops"},{"id":"no0Ks6XA","name":"Python cho người mới bắt đầu ","thumbnail":"https://python.techmaster.vn/img/python_banner.png","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":["Python"],"link":"https://python.techmaster.vn","slug":"python-cho-nguoi-moi-bat-dau"},{"id":"25608","name":"Thiết kế - Lập trình cơ sở dữ liệu","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/36/bu7vt2451co5836g4l70","type":"Onlab","vote_score":4.5,"categories":["",""],"link":"/course-detail/25608/thiet-ke-lap-trinh-co-so-du-lieu","slug":"thiet-ke-lap-trinh-co-so-du-lieu"},{"id":"25554","name":"Lập trình iOS Swift căn bản cập nhật 2023","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/bub3enc51co7s932dsk0/bjxnxQi0","type":"Onlab","vote_score":4.7,"categories":["","","","","",""],"link":"/course-detail/25554/lap-trinh-ios-swift-can-ban-cap-nhat-2023","slug":"lap-trinh-ios-swift-can-ban-cap-nhat-2023"},{"id":"25573","name":"Khoá học Lập trình Arduino Scratch cho trẻ em","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/brbgh4451coepbqoch60/bt3miv451co41h2qcnr0","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/25573/khoa-hoc-lap-trinh-arduino-scratch-cho-tre-em","slug":"khoa-hoc-lap-trinh-arduino-scratch-cho-tre-em"},{"id":"25606","name":"Thiết Kế UI/UX cho phần mềm","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/9479/c3859vc51co20t4m4qq0","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/25606/thiet-ke-ui-ux-cho-phan-mem","slug":"thiet-ke-ui-ux-cho-phan-mem"},{"id":"nl2","name":"Learn AWS The Hard Way","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/brbgh4451coepbqoch60/R6t2Z_Op","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":["DevOps","AWS"],"link":"https://aws.techmaster.vn","slug":"learn-aws-the-hard-way"},{"id":"bw5","name":"DevOps 2022","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/bub3enc51co7s932dsk0/93NQ8U6F","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":["",""],"link":"/course-detail/bw5/devops-2022","slug":"devops-2022"},{"id":"25518","name":"Web Frontend nâng cao với React","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/c2m5ou451cob24f6skeg/xQSZ4zy3","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":["","","","",""],"link":"/course-detail/25518/web-frontend-nang-cao-voi-react","slug":"web-frontend-nang-cao-voi-react"},{"id":"08r","name":"Khoá học Kubernetes căn bản qua các ví dụ","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/6734/bsckujs51cob9t3q7mi0","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/08r/khoa-hoc-kubernetes-can-ban-qua-cac-vi-du","slug":"khoa-hoc-kubernetes-can-ban-qua-cac-vi-du"},{"id":"JGWkxiO9","name":"WEB SECURITY - Bảo mật Web 2022","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/brbgh4451coepbqoch60/tqStcfAZ","type":"Onlab","vote_score":5,"categories":["Lập trình web","Lập trình web","Lập trình","Lập trình"],"link":"/course-detail/JGWkxiO9/web-security-bao-mat-web-2022","slug":"web-security-bao-mat-web-2022"},{"id":"kqp","name":"Lập trình di động đa nền tảng React Native cập nhật 2023","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/bub3enc51co7s932dsk0/QyLctyB5","type":"Onlab","vote_score":4.5,"categories":["",""],"link":"/course-detail/kqp/lap-trinh-di-dong-da-nen-tang-react-native-cap-nhat-2023","slug":"lap-trinh-di-dong-da-nen-tang-react-native-cap-nhat-2023"},{"id":"25594","name":"Python phân tích xử lý dữ liệu","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/brbgh4451coepbqoch60/bu7baf451co41h2qctn0","type":"Onlab","vote_score":4.6,"categories":["","","","",""],"link":"https://python.techmaster.vn","slug":"python-phan-tich-xu-ly-du-lieu"}]