[{"SubjectTitle":"Chủ đề","CategoriesName":["Khóa học căn bản","Web frontend"]}] [{"id":"tE9J8iek","name":"Data Structure - Algorithm - LeetCode","thumbnail":"","type":"Trực tuyến","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/tE9J8iek/data-structure-algorithm-leetcode","slug":"data-structure-algorithm-leetcode"},{"id":"25572","name":"Học lập trình Java trực tuyến","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/fileman/Uploads/Java/banner-javabasic.png","type":"Trực tuyến","vote_score":4,"categories":["","","","","","",""],"link":"/course-detail/25572/hoc-lap-trinh-java-truc-tuyen","slug":"hoc-lap-trinh-java-truc-tuyen"},{"id":"2l6","name":"Lập trình web với Spring Boot online ","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/8028/bpfneoc51co8tcg6lek0","type":"Trực tuyến","vote_score":5,"categories":["","",""],"link":"/course-detail/2l6/lap-trinh-web-voi-spring-boot-online","slug":"lap-trinh-web-voi-spring-boot-online"},{"id":"25528","name":"Nhập môn lập trình - giải thuật cơ bản","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/fileman/Uploads/users/5463/giaithuat-thumnail.png","type":"Trực tuyến","vote_score":4.7,"categories":["","","","","",""],"link":"/course-detail/25528/nhap-mon-lap-trinh-giai-thuat-co-ban","slug":"nhap-mon-lap-trinh-giai-thuat-co-ban"},{"id":"xxd","name":"Lập trình di động IOS Swift online","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/8028/bqa348s51cocm3n1ubq0","type":"Trực tuyến","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/xxd/lap-trinh-di-dong-ios-swift-online","slug":"lap-trinh-di-dong-ios-swift-online"},{"id":"oaf","name":"Lập trình Nodejs (cập nhật 2022)","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/bub3enc51co7s932dsk0/6PyUoB-T","type":"Trực tuyến","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/oaf/lap-trinh-nodejs-cap-nhat-2022","slug":"lap-trinh-nodejs-cap-nhat-2022"},{"id":"ev5","name":"Javascript căn bản - Tổng hợp 12 game huyền thoại","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/10194/bv7f8ms51coduae6ij60","type":"Trực tuyến","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/ev5/javascript-can-ban-tong-hop-12-game-huyen-thoai","slug":"javascript-can-ban-tong-hop-12-game-huyen-thoai"},{"id":"38y","name":"Lập trình di động đa nền tảng React Native Online","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/bub3enc51co7s932dsk0/bKnWt9ab","type":"Trực tuyến","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/38y/lap-trinh-di-dong-da-nen-tang-react-native-online","slug":"lap-trinh-di-dong-da-nen-tang-react-native-online"},{"id":"rr1","name":"JavaScript căn bản - Khóa học trực tuyến có tương tác","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/bub3enc51co7s932dsk0/c6dhrh451co50fuc8e1g","type":"Trực tuyến","vote_score":5,"categories":["Khóa học căn bản","Web frontend"],"link":"/course-detail/rr1/javascript-can-ban-khoa-hoc-truc-tuyen-co-tuong-tac","slug":"javascript-can-ban-khoa-hoc-truc-tuyen-co-tuong-tac"},{"id":"tja","name":"Web căn bản (HTML, CSS, JS) ","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/bub3enc51co7s932dsk0/c6bp3ds51co50fuc8di0","type":"Trực tuyến","vote_score":5,"categories":["Khóa học căn bản","Web frontend"],"link":"/course-detail/tja/web-can-ban-html-css-js","slug":"web-can-ban-html-css-js"},{"id":"y9c","name":"Khoá học SQL nâng cao","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/6734/bo5caps51coco9d0vu80","type":"Trực tuyến","vote_score":5,"categories":[""],"link":"/course-detail/y9c/khoa-hoc-sql-nang-cao","slug":"khoa-hoc-sql-nang-cao"},{"id":"1y2","name":"PYTHON cơ bản cho nghề PHÂN TÍCH DỮ LIỆU","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/8028/bqeg1qs51co5pe1n46j0","type":"Trực tuyến","vote_score":4.5,"categories":["",""],"link":"/course-detail/1y2/python-co-ban-cho-nghe-phan-tich-du-lieu","slug":"python-co-ban-cho-nghe-phan-tich-du-lieu"},{"id":"kem","name":"Học Angular 8+ qua các ví dụ thực tế","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/8028/bqa38fk51cocm3n1ubqg","type":"Trực tuyến","vote_score":4.5,"categories":["",""],"link":"/course-detail/kem/hoc-angular-8-qua-cac-vi-du-thuc-te","slug":"hoc-angular-8-qua-cac-vi-du-thuc-te"},{"id":"l9y","name":"SQL cho người mới bắt đầu","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/static/6734/blnou5k51coaro0uga1g","type":"Trực tuyến","vote_score":4,"categories":["",""],"link":"/course-detail/l9y/sql-cho-nguoi-moi-bat-dau","slug":"sql-cho-nguoi-moi-bat-dau"},{"id":"25487","name":"Web cơ bản HTML5, CSS3 và Javascript Online","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/fileman/Uploads/web-thumnail.png","type":"Trực tuyến","vote_score":4.6,"categories":["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""],"link":"/course-detail/25487/web-co-ban-html5-css3-va-javascript-online","slug":"web-co-ban-html5-css3-va-javascript-online"},{"id":"25561","name":"Docker qua ví dụ thực tế","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/fileman/Uploads/Docker/docker-cover.jpg","type":"Trực tuyến","vote_score":4.9,"categories":["","","","","","",""],"link":"/course-detail/25561/docker-qua-vi-du-thuc-te","slug":"docker-qua-vi-du-thuc-te"},{"id":"25537","name":"Làm chủ Linux","thumbnail":"https://media.techmaster.vn/api/fileman/Uploads/logo/Linux.jpg","type":"Trực tuyến","vote_score":3,"categories":[""],"link":"/course-detail/25537/lam-chu-linux","slug":"lam-chu-linux"}]