21 câu hỏi phỏng vấn JavaScript dành cho người mới bắt đầu mà bạn phải biết

Để có được công việc lập trình JavaScript, ứng viên cần phải khiến mình nổi bật tại cuộc phỏng vấn. Họ được yêu cầu các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn JavaScript khác nhau.

Sau đây là bảng tóm tắt các câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn JavaScript, có thể sẽ được hỏi trong cuộc họp. Các đối thủ cạnh tranh có thể sẽ được yêu cầu nói về JavaScript cơ bản trong cuộc phỏng vấn để đưa ra các câu hỏi phỏng vấn JS dựa trên kinh nghiệm của họ và các biến số khác nhau.

Danh sách bên dưới bao gồm tất cả các cuộc phỏng vấn JavaScript cho người mới bắt đầu và cuộc phỏng vấn JavaScript cho các ứng viên cấp độ thành thạo.

Tìm hiểu thêm về khóa học JavaScript tại Techmaster

Sự khác biệt giữa Java và JavaScript là gì?

Java là một ngôn ngữ OOP tĩnh xử lý các giai đoạn khác nhau. JavaScript là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ được sử dụng để làm cho các trang web và ứng dụng trở nên động.

Java là một ngôn ngữ độc lập — nó tận hưởng cơ hội của mình. JavaScript có phần phụ thuộc lẫn nhau một cách chân thành hơn (tuy nhiên tích cực?), Ngụ ý rằng nó hoạt động với HTML và CSS trên các trang của trang web để tạo ra chất động.

First-class function trong JavaScript là gì?

Trong Javascript, các hàm nằm trên cùng của các đối tượng dòng. First-class function ngụ ý khi các sản phẩm bằng ngôn ngữ đó được xử lý giống như một số biến khác.

Tìm hiểu chi tiết hơn -> What is first Class function - MDN

Đóng trong JavaScript là gì?

Đóng là một chức năng gọi lại các yếu tố bên ngoài của nó và có thể nhận được chúng. Trong một số ngôn ngữ lập trình nhất định, điều đó là không thực tế, hoặc một hàm phải được viết đặc biệt để làm cho nó hoạt động. Trong JavaScript, tất cả các hàm thường là dấu chấm hết (chỉ có một trường hợp đặc biệt duy nhất, được bao hàm trong cấu trúc ngôn ngữ "Hàm mới").

Tìm hiểu chi tiết hơn -> Closures in JS - Eric Elliot

Hàm bậc cao trong JavaScript là gì?

Các hàm bậc cao hơn là các hàm chấp nhận các hàm khác nhau dưới dạng nội dung hoặc các hàm trả về làm kết quả của chúng. Việc chấp nhận một chức năng khác vì sự tranh chấp thường được ám chỉ như một công việc gọi lại vì nó được nhận lại bởi công việc yêu cầu cao hơn. Đây là một ý tưởng mà Javascript sử dụng rất nhiều.

Tìm hiểu chi tiết - High Order Functions - 30 Seconds of Code

Hoists là gì?

Hoisting là một thành phần JavaScript nơi các yếu tố (biến) và thông báo hàm được chuyển đến điểm cao nhất về mức độ của chúng trước khi thực thi code. Điều này ngụ ý rằng bất kể các hàm và nhân tố (biến) được quyết định ở đâu, chúng được chuyển đến điểm cao nhất về mức độ của chúng cho dù phần mở rộng của chúng có trên toàn thế giới hay ở gần hay không.

Tìm hiểu chi tiết -> What is hoisting - DigitalOcean

Hàm isNaN là gì?

Công việc của isNaN() là quyết định xem giá trị có phải một con số bất hợp pháp (Not-a-Number) hay không. Hàm này trả về giá trị nếu giá trị tương tự như NaN. Nếu không, nó trả về không có thật. isNaN() không thay đổi chất lượng của một số và sẽ không trả về giá trị cho bất kỳ giá trị nào không thuộc Số sắp xếp.

Các lớp trong ES6 là gì?

Có hai loại Lớp trong ES6: lớp cha / lớp siêu cấp: Lớp được sử dụng để tạo một lớp mới được biết đến như một lớp cha. lớp trẻ / lớp con: Lớp được tạo gần đây được gọi là lớp trẻ hơn hoặc lớp con. Lớp con nhận mọi thuộc tính từ lớp cha ngoại trừ phương thức khởi tạo

Tìm hiểu chi tiết về chúng trong -> MDN Docs - Classes

Vô cực âm trong JavaScript là gì?

Giá trị vô cực âm trong JavaScript là một giá trị nhất quán được sử dụng để giải quyết một giá trị có thể truy cập tối thiểu nhất. Điều này ngụ ý rằng không có con số nào khác nhỏ hơn giá trị này. Nó có xu hướng được tạo ra bằng cách sử dụng một chức năng độc lập hoặc bằng một hoạt động toán học.

Hàm callback là gì( check lại )?

Trong JavaScript, một callback là một hàm được truyền vào một hàm khác như một nội dung tranh chấp sẽ được thực thi sau này. Để theo dõi từng riêng rẽ trong cụm, bạn có thể sử dụng chiến lược filter() cho đối tượng Mảng. Các chiến lược filter() làm cho một cluster với các thành phần hoàn thành việc đánh giá được thực hiện bởi một hàm.

Tìm hiểu chi tiết -> Các Callback functions in JS

Hàm thuần túy là gì?

Một mô-đun chỉ là một tài liệu. Một nội dung là một mô-đun. Cơ bản đó.

Các mô-đun có thể xếp chồng lên nhau và sử dụng sự ủy nhiệm duy nhất để trao đổi tính hữu dụng, gọi các phần tử của mô-đun này từ mô-đun khác:

Đọc chi tiết -> Pure Functions - Eric Elliot

IIFE trong JavaScript là gì?

Biểu thức hàm được gọi ngay lập tức (IIFE) là một cách tiếp cận để thực thi các công việc ngay khi chúng được thực hiện. IIFE có giá trị vì chúng không làm bẩn toàn bộ các mục và chúng là một phương pháp đơn giản để tách các yếu tố câu lệnh

Tìm hiểu chi tiết -> IIFE - FreeCodeCamp

Các ABC của JavaScript là gì?

apply(), bind() Và, call() trong JavaScript.

Tìm hiểu chi tiết -> ABC in JavaScript

Tại sao chúng ta cần callback?

Các lệnh callback đảm bảo rằng một chức năng sẽ không chạy trước khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng sẽ theo đuổi nó ngay sau khi công việc hoàn thành. Nó hỗ trợ chúng tôi tạo code JavaScript khác thường và bảo vệ chúng tôi khỏi các vấn đề và sai lầm.

Tìm hiểu chi tiết -> Các Callback functions in JS

Khi nào bạn gặp lỗi cú pháp trong JavaScript?

Đối tượng SyntaxError giải quyết lỗi khi cố gắng giải mã code không hợp lệ về mặt ngôn ngữ. Nó được bung ra khi động cơ JavaScript gặp phải mã thông báo hoặc yêu cầu mã thông báo không điều chỉnh theo cấu trúc của ngôn ngữ khi phân tích code.

Tìm hiểu chi tiết - Syntax Error - MDN

modules trong JavaScript là gì?

Một modules là một tập hợp code JavaScript được kết nối với nhau. Một modules có thể chứa các yếu tố và hàm. Một modules chỉ là một tập hợp code JavaScript được viết trong một tài liệu. Tất nhiên, không thể truy cập các biến và phần tử của mô-đun để sử dụng. Các yếu tố và chức năng bên trong một mô-đun phải được gửi ra ngoài để chúng có thể được truy cập từ bên trong các bản ghi khác nhau. Các modules trong ES6 chỉ hoạt động ở chế độ chính xác. Điều này ngụ ý rằng các yếu tố hoặc hàm được quyết định trong một modules sẽ không khả dụng ở mọi lúc.

Tìm hiểu chi tiết hơn -> Modules in JS by freecodecamp

Sự kiện là gì?

Giao tiếp của JavaScript với HTML được thực hiện thông qua các sự kiện xảy ra khi máy khách hoặc chương trình kiểm soát một trang. Tại thời điểm khi trang tải, nó được gọi là một sự kiện. ... Các sự kiện là một phần của Document Object Model (DOM) và mỗi thành phần HTML chứa một loạt các sự kiện có thể kích hoạt code JavaScript.

Tìm hiểu chi tiết -> Events - MDN

Memoization trong JavaScript là gì?

Memoization là một phương pháp hợp lý hóa nhằm tăng tốc các ứng dụng bằng cách loại bỏ hậu quả của các cuộc gọi hàm lãng phí và trả về kết quả đã lưu trữ khi các nguồn thông tin tương tự được cung cấp thêm một lần nữa.

Tìm hiểu chi tiết -> Memoization - Scotch

Phương thức khởi tạo trong JavaScript là gì?

Chiến lược hàm khởi tạo JavaScript là một loại kỹ thuật không phổ biến được sử dụng để cài đặt và tạo một mục. Nó được gọi khi bộ nhớ được phân bổ cho một mục.

Tìm hiểu trong Chi tiết -> Constructor - JavaSacriptInfo

Call Stack trong JavaScript là gì?

Call Stack là một thành phần để trình dịch (như trình trung gian JavaScript trong trình duyệt internet) giám sát vị trí của nó trong vùng chứa gọi các hàm khác nhau - hàm nào hiện đang được chạy và hàm nào được gọi từ bên trong hàm đó, và v.v.

Tìm hiểu chi tiết -> Call stack - MDN

Currying trong JavaScript là gì?

Currying là một chiến lược đánh giá các hàm với các nội dung khác nhau, thành một nhóm các năng lực với một đối số duy nhất. Nói cách khác, khi một hàm, thay vì lấy tất cả các nội dung cùng một lúc, lấy hàm đầu tiên và trả về một hàm khác yêu cầu hàm tiếp theo và trả về một hàm khác.

Tìm hiểu chi tiết -> Currying - BitSrc

"this" trong JavaScript là gì?

Mỗi công việc javascript trong khi thực thi có một tham chiếu đến cài đặt thực thi hiện tại của nó, được gọi là this. Bộ thực thi ngụ ý ở đây là cách các hàm được gọi. Để hiểu được câu khẩu hiệu này, chúng ta chỉ cần biết cách thức, khi nào và từ đâu các hàm được gọi, không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào về cách thức và vị trí các hàm được công bố hoặc đặc trưng.

Tìm hiểu chi tiết -> this in JavaScript - BitSrc

Đây là 21 câu hỏi phỏng vấn JavaScript cơ bản mà tôi thường gặp. Có một danh sách nữa liên quan đến các câu hỏi phỏng vấn JavaScript nâng cao. Tôi sẽ thêm nhiều câu hỏi hơn trong tương lai.

 

Nguồn bài viết tại đây