Chào các bạn, ở bài viết trước chúng ta cũng đã có cái nhìn sơ lược về CKEditor 5 cũng như các tính năng mới mẻ mà CKEditor 5 mang lại trong quá trình sử dụng. Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau cấu hình một bản CKEditor 5 phù hợp cho nhu cầu sử dụng

Lần này mình sẽ cấu hình một editor sử dụng NPMwebpack

Tạo thư mục

Đầu tiên chúng sẽ tạo thư mục chứa project

mkdir ckeditor-build // Tạo thư mục
cd ckeditor-build  // Di chuyển vào bên trong thư mục

Để quản lý các module của bên thứ 3, chúng ta cần tạo file package.json

Để tạo file package.json chúng ta làm như sau

npm init -y // Tạo nhanh File package.json với các giá trị default

Cấu trúc thư mục của chúng ta như sau:

├── sample
│   └── index.html  // Test CKEdtior
├── src
│   └── ckeditor.js  // Build CKeditor
├── package-lock.json
├── package.json
└── webpack.config.js // Cấu hình webpack

Cấu hình webpack

Download các plugin phục vụ cho quá trình bundle file bằng webpack

npm install --save \
  @ckeditor/ckeditor5-dev-webpack-plugin \
  @ckeditor/ckeditor5-dev-utils \
  postcss-loader@3 \
  raw-loader@3 \
  style-loader@1 \
  webpack@4 \
  webpack-cli@3 \

Nội dung file webpack.config.js

'use strict';

const path = require( 'path' );
const webpack = require( 'webpack' );
const { bundler, styles } = require( '@ckeditor/ckeditor5-dev-utils' );
const CKEditorWebpackPlugin = require( '@ckeditor/ckeditor5-dev-webpack-plugin' );

module.exports = {
  devtool: 'source-map',
  performance: { hints: false },

  entry: path.resolve( __dirname, 'src', 'ckeditor.js' ),

  output: {
    library: 'ClassicEditor',

    path: path.resolve( __dirname, 'build' ),
    filename: 'ckeditor.js',
    libraryTarget: 'umd',
    libraryExport: 'default'
  },

  plugins: [
    new CKEditorWebpackPlugin( {
      language: 'en',
      additionalLanguages: 'all'
    } ),
    new webpack.BannerPlugin( {
      banner: bundler.getLicenseBanner(),
      raw: true
    } )
  ],

  module: {
    rules: [
      {
        test: /\.svg$/,
        use: [ 'raw-loader' ]
      },
      {
        test: /\.css$/,
        use: [
          {
            loader: 'style-loader',
            options: {
              injectType: 'singletonStyleTag',
              attributes: {
                'data-cke': true
              }
            }
          },
          {
            loader: 'postcss-loader',
            options: styles.getPostCssConfig( {
              themeImporter: {
                themePath: require.resolve( '@ckeditor/ckeditor5-theme-lark' )
              },
              minify: true
            } )
          }
        ]
      }
    ]
  }
};

Cấu hình CKEditor

Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt một số plugin của CKEditor 5

npm install --save \
  @ckeditor/ckeditor5-editor-classic \
  @ckeditor/ckeditor5-theme-lark \
  @ckeditor/ckeditor5-heading \
  @ckeditor/ckeditor5-basic-styles \
  @ckeditor/ckeditor5-link \
  @ckeditor/ckeditor5-list \
  @ckeditor/ckeditor5-block-quote \
  @ckeditor/ckeditor5-image \
  @ckeditor/ckeditor5-table \

Trình editor mình lựa chọn cài đặt ở đây là Classic Editor

Ngoài ra còn có một số plugin khác như : heading (h1, h2), basic style (in đậm, in nghiêng chữ), link, danh sách ul, ol, quote, hình ảnh, bảng biểu

Sau khi download xong các plugin cần thiết, tiếp đó chúng ta sẽ tiến hành setup editor trong file src/ckeditor.js

// src/ckeditor.js

import ClassicEditorBase from '@ckeditor/ckeditor5-editor-classic/src/classiceditor';
import Heading from '@ckeditor/ckeditor5-heading/src/heading';
import Bold from '@ckeditor/ckeditor5-basic-styles/src/bold';
import Italic from '@ckeditor/ckeditor5-basic-styles/src/italic';
import BlockQuote from '@ckeditor/ckeditor5-block-quote/src/blockquote';
import Link from '@ckeditor/ckeditor5-link/src/link';
import List from '@ckeditor/ckeditor5-list/src/list';
import Table from '@ckeditor/ckeditor5-table/src/table';
import TableToolbar from '@ckeditor/ckeditor5-table/src/tabletoolbar';
import Image from '@ckeditor/ckeditor5-image/src/image';
import ImageCaption from '@ckeditor/ckeditor5-image/src/imagecaption';
import ImageStyle from '@ckeditor/ckeditor5-image/src/imagestyle';
import ImageToolbar from '@ckeditor/ckeditor5-image/src/imagetoolbar';
import ImageUpload from '@ckeditor/ckeditor5-image/src/imageupload';
import ImageInsert from '@ckeditor/ckeditor5-image/src/imageinsert';

export default class ClassicEditor extends ClassicEditorBase {}

// Plugins to include in the build.
ClassicEditor.builtinPlugins = [
  Heading,
  Bold,
  Italic,
  BlockQuote,
  Link,
  List,
  Table,
  TableToolbar,
  Image,
  ImageCaption,
  ImageStyle,
  ImageToolbar,
  ImageUpload,
  ImageInsert,
];

// Editor configuration.
ClassicEditor.defaultConfig = {
  toolbar: {
    items: [
      'heading',
      '|',
      'bold',
      'italic',
      '|',
      'blockQuote',
      'link',
      '|',
      'bulletedList',
      'numberedList',
      '|',
      'insertTable',
      'insertImage',
      '|',
      'undo',
      'redo',
    ],
  },
};

Cuối cùng chúng ta chạy câu lệnh sau để tiến hành bundle file

npm run build

Sau khi chạy xong câu lệnh trên, lúc này trong project sẽ xuất hiện thư mục build, chúng ta sẽ sử dụng file ckeditor.js trong thư mục này để test ckeditor vừa được build

Test CKEditor

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CKEditor 5</title>
</head>

<body>
  <h1>CKEditor 5 – Classic editor build</h1>

  <div id="editor"></div>

  <script src="../build/ckeditor.js"></script>
  <script>
    ClassicEditor.create(document.querySelector('#editor'), {
      placeholder: 'Type the content here!',
    })
      .then(editor => {
        console.log(editor)
      })
      .catch(error => {
        console.error(error);
      });
  </script>

</body>

</html>

Ở trên thì mình đã tạo ra 1 file html sử dụng file ckeditor.js trong thư mục build

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một instance của Classic Editor bằng phương thức create()

Và đây là Classic Editor khi chúng ta khởi tạo thành công

Classic Editor test