Express

Framwork nodejs techmaster vietnam

Đây là 1 famework nhanh, tối giản, không bắt buộc phải tuân theo quy cách nào.  

Dùng để:

 • làm ứng dụng MEAN stack (MongoDB, Express.js, Angular.js, Node.js)
 • có thể xử lý dễ dàng nhiều loại yêu cầu như GET, PUT, POST và DELETE
 • xây dựng các single page app, multi page app và hybrid web app.

Lựa chọn thay thế:

Koa, Hapi, Meteor

cheerio

thư viện nodejs dễ dùng

Cheerio phân tích cú pháp như HTML và cung cấp API để duyệt/thao tác cấu trúc dữ liệu kết quả

const cheerio = require('cheerio');
const $ = cheerio.load('<ul id="fruits">...</ul>');

Dùng để:

 • tạo một trình thu thập dữ liệu / trình quét web
 • cú pháp dễ sử dụng và trực quan

Lựa chọn thay thế:

jsdom, puppeteer

nodemailer

thư viện nodejs hay ho, học nodejs uy tín

gửi các email từ Node.JS

const nodemailer = require("nodemailer");
let testAccount = await nodemailer.createTestAccount();
let transporter = nodemailer.createTransport({
 host: "smtp.ethereal.email",
 port: 587,
 secure: false,
 auth: {
  user: testAccount.user, 
  pass: testAccount.pass
 }
});
let info = await transporter.sendMail({
 from: '"Fred Foo 👻" <foo@example.com>',
 to: "bar@example.com, baz@example.com",
 subject: "Hello ✔", 
 text: "Hello world?",
 html: "<b>Hello world?</b>"
});

Dùng để: 

dễ dàng gửi các email - sử dụng SMTP

Lựa chọn thay thế: 

sendmail, emailjs

socket.io

dạy nodejs uy tín hà nội

const server = require('http').createServer();
const io = require('socket.io')(server);
io.on('connection', client => {
 client.on('event', data => { ... });
 client.on('disconnect', () => { ... });
});
server.listen(3000);

Dùng để:

 • thực hiện phân tích thời gian thực, binary streaming, nhắn tin tức thời và document collaboration
 • Có những đơn vị sử dụng đáng chú ý bao gồm Microsoft Office, Yammer và Zendesk

Lựa chọn thay thế: 

pusher

faker

Tạo một lượng lớn dữ liệu giả trong trình duyệt và node.js

thư viện nodejs hay ho #2

var faker = require('faker');
var randomName = faker.name.findName(); // Rowan Nikolaus
var randomEmail = faker.internet.email(); // Kassandra@erich.biz
var randomCard = faker.helpers.createCard(); // random contact card

Dùng để:

 • Xây dựng Front End UI và tương tác với dữ liệu trong khi quá trình xây dựng API chưa hoàn tất
 • Nhiều phương thức API bao gồm địa chỉ, công ty, cơ sở dữ liệu, hình ảnh, tên (FirstName, lastName)

Lựa chọn thay thế:

casual

morgan

học Nodejs uy tín hà nội

Phần mềm trung gian logger yêu cầu HTTP cho node.js như GET / 200 51.267 ms — 1539    

morgan
(':method :url :status :res[content-length] - :response-time ms')
---
var express = require('express')
var morgan = require('morgan')
var app = express()
app.use(morgan('combined'))
app.get('/', function (req, res) {
res.send('hello, world!')
})

Dùng để:

 • ghi lại các yêu cầu trong giao diện điều khiển, tập tin, cơ sở dữ liệu
 • lịch sử gỡ lỗi và đăng nhập

http-errors

Thư viện node tạo errors HTML

Tạo erros HTTP cho Express, Koa, Connect, v.v.

app.use(function (req, res, next) {
 if (!req.user) 
  return next(createError(401, 'Please login to view this page.'))
 next()
})

Dùng để:

 • dễ dàng gửi phản hồi lỗi
 • nhiều thuộc tính lỗi có sẵn

Bài viết được dịch tại đây. Cùng đón xem phần 2 nhé!  

Thông tin khoá học NodeJS- ReactJS Full Stack 8 tháng: https://nodejs.techmaster.vn/

Liên hệ tư vấn Ms Hương 0382416368 (zalo)

Lịch khai giảng dự kiến :