TechMaster xin thông báo kết quả thực hành Javascript đợt 2 ngày 29/6
Số học viên dự thi: 7
Kết quả được tính theo từng bài (pass hoặc failed, tương ứng với 1 hoặc 0)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zdecoMUV3pcpUmIpACB-J5eU1YZb5f4pqpMrzw-VzeQ/edit?usp=sharing