Bài viết được dịch từ:  www.cloudways.com

Khóa học lập trình PHP 7 Laravel 5.5 Đào tạo theo dự án thực tế, trực quan và dễ hiểu 

Giới thiệu

Trong phần trước của loạt bài viết này, tôi đã hoàn thành ứng dụng Todo. Hôm nay, tôi sẽ kiểm thử ứng dụng với Laravel Dusk. Bắt đầu với việc giới thiệu tổng quan về Laravel Dusk, cách bạn thiết lập Laravel Dusk và sau đó là quá trình kiểm thử ứng dụng Todo.

 

 

Các bài viết trong loạt bài này:

 1. Phần 1 – Tạo ứng dụng ToDo trong Laravel 5.4: Migrating Table, Controllers & Models

 2. Phần 2 – Laravel 5.4 ToDo App: Thiết lập Authentication và ToDo Functionality

 3. Phần 3 – Giới thiệu về Laravel dusk: kiểm thử ứng dụng Todo]

Laravel Dusk là gì?

Laravel Dusk là một browser automation testing tool được giới thiệu trong Laravel 5.4. Nó là công cụ hoàn hảo để kiểm thử các ứng dụng và API trong trình duyệt. Nó sử dụng ChromeDriver là mặc định nhưng bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ driver Selenium tương thích.

Cài đặt Laravel Dusk

Tải Laravel Dusk package bằng cách chạy lệnh sau:

 

composer require laravel/dusk

 

Khi tải package hoàn tất, tôi sẽ cần đăng ký nó bên trong phương thức register của AppServiceProvider. Để làm điều này, tới thư mục app/Providers và mở tệp tin AppServiceProvider.php. Và thêm dòng code này trước phần khai báo class:

 

use Laravel\Dusk\DuskServiceProvider;

 

Tiếp theo, trong phương thức register(), paste đoạn code sau:

 

public function register()
{
  if ($this->app->environment('local', 'testing')) {
    $this->app->register(DuskServiceProvider::class);
  }
}

 

Đến đây, AppServiceProvider sẽ trông như thế này:

 

<?php
namespace App\Providers;
use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Laravel\Dusk\DuskServiceProvider;
class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
* Bootstrap any application services.
*
* @return void
*/
  public function boot()
  {
    //
    Schema::defaultStringLength(191);
  }
  /**
* Register any application services.
*
* @return void
*/
  public function register()
  {
    if ($this->app->environment('local', 'testing')) {
      $this->app->register(DuskServiceProvider::class);
    }
  }
}

 

Bây giờ, chạy lệnh sau để cài đặt Laravel Dusk:

 

php artisan dusk:install

 

Khi lệnh trên hoàn tất, thư mục Browser sẽ được tạo bên trong thư mục test (nó cũng có một tệp tin Example Test). Trong thư mục này, tôi sẽ tạo tất cả các test case cho browser automation.

 

Tiếp theo, tôi sẽ mô tả quá trình testing ứng dụng Todo app.

Tạo các test case cho ứng dụng Todo

Tôi sẽ sử dụng trình duyệt mặc định (Chrome) để cho các test case.

 

Đầu tiên, chạy lệnh sau để tạo một tệp tin Test mới:

 

php artisan dusk:make TodoTest

 

Khi lệnh trên hoàn thành, nó sẽ tạo ra một tệp tin TodoTest bên trong thư mục Browser. Tệp tin này sẽ chứa một test case mẫu testExample(). Hãy xóa phương thức này.

 

Trước khi bắt đầu thêm các phương thức cho các test case, mở tệp tin .env và gán URL đầy đủ của ứng dụng vào APP_URL.

 

APP_URL=http://localhost/todoapplaravel/public

 

Bây giờ, hãy bắt đầu viết các test case.

User Register Test

Tôi sẽ bắt đầu bằng cách tạo một test function để test quá trình đăng ký của người dùng và kiểm tra xem người dùng đã được chuyển đến trang dashboard chưa.

 

Bên trong class TodoTest, tạo một function mới với tên testRegister() với nội dung như sau:

 

public function testRegister()
{
  $this->browse(function ($browser) {
    $browser->visit('register')
      ->type('name', 'Tayor Otwell')
      ->type('email', 'taylor@laravel.com')
      ->type('password', 'ahmedkhan')
      ->type('password_confirmation', 'ahmedkhan')
      ->attach('userimage', 'C:\images\taylor.jpg')
      ->press('Register')
      ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo');
  });
}

 

Trong đoạn code trên, tôi đã gọi phương thức browse cùng với $browser instance, nó sẽ được truyền tự động bởi Dusk và được sử dụng để tạo assertion cho ứng dụng. Đầu tiên, tôi sử dụng phương thức visit() để mở trang đăng ký. Sau đó, trong phương thức type, tôi định nghĩa dữ liệu của người dùng như name và giá trị của nó,… Tôi sử dụng phương thức attach để đính kèm file ảnh của người dùng với tên trường tương ứng. Tiếp theo, tôi sử dụng phương thức press (sử dụng để nhấn button trên trang web). Trong trường hợp này là nút Register. Cuối cùng tôi kiểm tra người dùng có được chuyển đến trang dashboard hay không (/todoapplaravel/public/todo) bằng cách sử dụng phương thức assertPathIs.

Tạo một Todo test mới

Bây giờ, tạo phương thức mới testCreateTodo() với nội dung như sau:

 

public function testCreateTodo()
{
  $this->browse(function ($browser) {
    $browser->visit('todo')
      ->clickLink('Add Todo')
      ->type('todo', 'Testing it With Dusk')
      ->type('category', 'dusk')
      ->type('description', 'This is created with dusk')
      ->press('Add')
      ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo');
  });
}

 

Sau khi chuyển đến trang dashboard (todo), tôi sử dụng phương thức clickLink để click vào add todo vì nó là một link không phải là một button. Tiếp theo tôi thêm các giá trị đầu vào của todo. Khi hoàn thành, tôi nhấn Add button. Tiếp theo, tôi kiểm tra xem nó có được chuyển đến trang dashboard hay không. Nếu không kết quả của test case sẽ là fail.

View Todo Test

Trước khi tạo test này, tôi cần chỉnh sửa tệp tin dashboard.php. Tôi sẽ thêm id cho tất cả các icon để tôi có thể click vào chúng sử dụng automation testing. Để làm điều này tới thư mục resources/views/todo và mở tệp tin dashboard.php. Bây giờ thay thế code trong tệp tin này với đoạn code sau:

 

@extends('layouts.app')
@section('title', 'Home ')
@section('content')
 <div class="row">
   <div class="col-md-9">
  <ul class="list-group">
  @if($todos != false)
     @foreach ($todos as $todo)

  <li class="list-group-item"><a id="view{{$todo->id}}" class="secondary-content" href="{{url('/todo/'.$todo->id)}}"><span class="glyphicon glyphicon-triangle-right"></span></a><a id="edit{{$todo->id}}" class="secondary-content" href="{{url('/todo/'.$todo->id).'/edit'}}"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span></a><a id="delete{{$todo->id}}" href="#" class="secondary-content" onclick="event.preventDefault();
                      document.getElementById('delete-form').submit();"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span></a><form id="delete-form" action="{{url('/todo/'.$todo->id)}}" method="POST" style="display: none;">
             {{ method_field('DELETE') }}{{ csrf_field() }}
              </form> {{$todo->todo}} 
                      </li>

@endforeach
@else
<li class="list-group-item"> No Todo added yet <a href="{{ url('/todo/create') }}"> click here</a> to add new todo. </li>
@endif
  </ul>
  </div>

   <div class="col-md-3">
     <img class="img-responsive img-circle" src="{{asset('storage/'.$image)}}">
   </div>
  </div>
@endsection

 

Ở đoạn code trên, tôi cung cấp một id cho các icon view, edit & delete. Ví dụ: id=“view{{$todo->id}}” cho view, id=“edit{{$todo->id}}” cho edit và id=“delete{{$todo->id}}” cho delete.

 

Bây giờ, tôi sẽ tạo todo test cho view. Để làm điều này, mở tệp tin TodoTest.php và thêm một phương thức mới testViewTodo() với nội dung như sau:

 

public function testViewTodo()
{
  $this->browse(function ($browser) {
    $browser->visit('todo')
      ->assertVisible('#view1')
      ->visit(
      $browser->attribute('#view1', 'href')
    )
      ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo/1')
      ->clickLink('Edit')
      ->type('description', 'Testing it with dusk again')
      ->press('Update')
      ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo/1');
  });
}

 

Ở đoạn code trên, đầu tiên tôi mở trang todo (dashboard) và sau đó kiểm tra id #view1 có tồn tại hay không? Sau đó, mở link này sử dụng phương thức visit. Bên trong phương thức này, tôi định nghĩa thuộc tính để click sử dụng phương thức attribute. Tiếp theo, tôi kiểm tra đường dẫn. Nếu nó hợp lệ, tôi sẽ gọi phương thức clickLink để click vào Edit link. Sau đó, tôi chỉnh sửa description sử dụng phương thức type và nhấn nút Update sử dụng phương thức press. Sau đó, tôi kiểm tra đường dẫn một lần nữa để xem nó điều hướng trở lại cùng todo hay không sử dụng phương thức assertPathis.

Edit Todo Test

 

Bây giờ, tạo một function mới testEditTodo với nội dung như sau:

 

public function testEditTodo()
{
  $this->browse(function ($browser) {
    $browser->visit('todo')
      ->assertVisible('#edit1')
      ->visit(
      $browser->attribute('#edit1', 'href')
    )
      ->type('description', 'Testing it with dusk again')
      ->press('Update')
      ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo/1');
  });
}

 

Ở đoạn code trên, đầu tiên tôi chuyển đến dashboard sau đó click edit icon, cập nhập todo description và sau đó kiểm tra đường dẫn có phải vẫn là của todo đó hay không?

Delete Todo Test

Bây giờ, tạo một function mới với tên testDeleteTodo có nội dung như sau:

 

public function testDeleteTodo()
{
  $this->browse(function ($browser) {
    $browser->visit('todo')
      ->assertVisible('#delete1')
      ->visit(
      $browser->attribute('#delete1', 'href')
    )
      ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo');
  });
}

Logout Test

Tạo một function mới là testLogout() với nội dung như sau:

 

public function testLogout()
{
  $this->browse(function ($browser) {
    $browser->visit('todo')
      ->clickLink('Logout')
      ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/login');
  });
}

Login Test

Tạo function testLogin() với nội dung:

 

public function testLogin()
{
  $this->browse(function ($browser) {
    $browser->visit('login')
      ->type('email', 'tessa@cloudways.com')
      ->type('password', 'ahmedkhan')
      ->press('Login')
      ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo');
  });
}

 

Đến đây, tất cả tất cả test case cho ứng dụng Todo đã được tạo. TodoTest hoàn chỉnh sẽ trông như thế này:

 

<?php

namespace Tests\Browser;

use Tests\DuskTestCase;

use Illuminate\Foundation\Testing\DatabaseMigrations;

class TodoTest extends DuskTestCase

{

    /**

    * Register test.

    *

    * @return void

    */

   public function testRegister()

   {

       $this->browse(function ($browser) {

           $browser->visit('register')

                   ->type('name', 'Tayor Otwell')

                   ->type('email', 'taylor@laravel.com')

                   ->type('password', 'ahmedkhan')

                   ->type('password_confirmation', 'ahmedkhan')

                   ->attach('userimage', 'C:\Users\ahmed.khan\Downloads\CreatingToDoApplicationinLaravel5.4CreatingAuthToDoViewsRoutesandModifyingController\images\taylor.jpg')

                   ->press('Register')

                   ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo');

       });

   }

  /**

    * Create Todo test.

    *

    * @return void

    */

   public function testCreateTodo()

   {

       $this->browse(function ($browser) {

           $browser->visit('todo')

                   ->clickLink('Add Todo')

                   ->type('todo', 'Testing it With Dusk')

                   ->type('category', 'dusk')

                   ->type('description', 'This is created with dusk')

                   ->press('Add')

                   ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo');

       });

   }

   /**

    * View and Edit Todo Test.

    *

    * @return void

    */

   public function testViewTodo()

   {

       $this->browse(function ($browser) {

           $browser->visit('todo')

                   ->assertVisible('#view1')

                   ->visit(

                       $browser->attribute('#view1', 'href')

                   )

                   ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo/1')

                   ->clickLink('Edit')

                   ->type('description', 'Testing it with dusk again')

                   ->press('Update')

                   ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo/1');

       });

   }

   /**

    * Edit todo test.

    *

    * @return void

    */

   public function testEditTodo()

   {

       $this->browse(function ($browser) {

           $browser->visit('todo')

                   ->assertVisible('#edit1')

                   ->visit(

                       $browser->attribute('#edit1', 'href')

                   )

                   ->type('description', 'Testing it with dusk again')

                   ->press('Update')

                   ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo/1');

       });

   }

   /**

    * Delete Todo test.

    *

    * @return void

    */

   public function testDeleteTodo()

   {

       $this->browse(function ($browser) {

           $browser->visit('todo')

                   ->assertVisible('#delete1')

                   ->visit(

                       $browser->attribute('#delete1', 'href')

                   )

                   ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo');

       });

   }

   /*

    * Logout test.

    *

    * @return void

    */

   public function testLogout()

   {

       $this->browse(function ($browser) {

           $browser->visit('todo')

                   ->clickLink('Logout')

                   ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/login');

       });

   }

   /**

    * Login test.

    *

    * @return void

    */

   public function testLogin()

   {

       $this->browse(function ($browser) {

           $browser->visit('login')

                   ->type('email', 'tessa@cloudways.com')

                   ->type('password', 'ahmedkhan')

                   ->press('Login')

                   ->assertPathIs('/todoapplaravel/public/todo');

       });

   }

}

 

Test case này đã được thêm vào todo app Laravel repo trên Github.

Chạy test case

 

Để chạy các automation test sử dụng lệnh sau:

 

php artisan dusk

 

Quá trình testing sẽ diễn ra như sau:

 

Kết luận

Trong loạt bài viết này tôi đã bắt đầu với việc thiết lập migration tables, controller và models. Sau đó tôi tạo Hệ thống xác thực người dùng các view và các chức năng. Đây là phần cuối của loạt bài này, tôi đã thực hiện testing ứng dụng Todo sử dụng Laravel Dusk.

Tham khảo

Linh bài viết gốc https://www.cloudways.com/blog/laravel-dusk-testing-todo-app/

Khóa học Lập trình PHP 7 Laravel Framework 5.5 trực quan thông qua  dự án demo thực tế