Giới thiệu

Ở bài trước của loạt bài viết về Laravel 5.4, tôi đã tạo ra bộ khung của ứng dụng ToDo. Bộ khung này bao gồm database, migration table, model và controller.

Khóa học Lập trình PHP 7 Laravel Framework 5.5 trực quan thông qua  dự án demo thực tế

 

Trong phần này, tôi sẽ thêm phần xác thực cho người dùng. Nó sẽ bao gồm tạo và sửa đổi Auth cho người dùng theo bảng users. Quá trình này cũng sẽ bao gồm tạo và chỉnh sửa các view. Cuối cùng tôi sẽ thiết lập các route cho ứng dụng và sau đó kiểm tra các chức năng của nó.

 

 

Bạn có thể tải ứng dụng hoàn chỉnh từ GitHub hoặc xem demo của ứng dụng.

 

Các bài viết trong loạt bài này:

 1. Phần 1 -- Tạo ứng dụng ToDo trong Laravel 5.4: Migrating Table, Controllers & Models

 2. Phần 2 -- Laravel 5.4 ToDo App: Thiết lập Authentication và ToDo Functionality

 3. Phần 3 -- Giới thiệu về Laravel dusk: kiểm thử ứng dụng Todo

Tạo xác thực người dùng sử dụng Artisan

Tôi sẽ bắt đầu tạo xác thực cho người dùng sử dụng Artisan với lệnh:

 

php p artisan make:auth

 

Khi lệnh trên kết thúc bạn sẽ thấy rằng thư mục auth đã được tạo bên trong 2 thư mục controllersviews. Các lệnh Artisan của Laravel tạo các controller khác nhau cho xác thực và cũng tạo các view cho login, register và forget password. Bạn có thể kiểm tra login view bằng cách nhập địa chỉ http://localhost/todoapp/public/login. Khi trang web tải xong, bạn sẽ thấy login form.

 

 

Với registration form, nhập url http://localhost/todoapp/public/register.

 

 

Chú ý rằng register view có ít trường hơn so với User model của chúng ta. Tôi sẽ chỉnh sửa register form để phản ánh các thay đổi. Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng các liên kết Login và Register đã tự động được thêm vào menu.

 

 

Bởi mặc định, User model đã xây dựng sẵn xác thực. Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể dễ dàng thêm thành phần xác thực mình chọn. Để làm điều này, mở tệp tin auth.php (ở trong thư mục config). Sau đó tìm đoạn code sau:

 

'providers' => [

'users' => [

'driver' => 'eloquent',

'model' => App\User::class,

],

// 'users' => [

//     'driver' => 'database',

//     'table' => 'users',

// ],

],

Để thay đổi authentication model, tìm dòng 'model' => App\User::class và thay đổi App\User::class thành model class mà bạn muốn sử dụng để xác thực người dùng.

 

Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa Auth register view

Chỉnh sửa Register View của Auth

Tới thư mục resources/views/auth và mở tệp tin register.blade.php. Thay code có sẵn với đoạn code sau:

 

@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-8 col-md-offset-2">
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">Register</div>
        <div class="panel-body">
          <form class="form-horizontal" role="form" enctype="multipart/form-data" method="POST" action="{{ url('/register') }}">
            {{ csrf_field() }}

            <div class="form-group{{ $errors->has('name') ? ' has-error' : '' }}">
              <label for="name" class="col-md-4 control-label">Name</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="name" type="text" class="form-control" name="name" value="{{ old('name') }}" required autofocus>

                @if ($errors->has('name'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('name') }}</strong>
                  </span>
                @endif
              </div>
            </div>

            <div class="form-group{{ $errors->has('email') ? ' has-error' : '' }}">
              <label for="email" class="col-md-4 control-label">E-Mail Address</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="email" type="email" class="form-control" name="email" value="{{ old('email') }}" required>

                @if ($errors->has('email'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('email') }}</strong>
                  </span>
                @endif
              </div>
            </div>

            <div class="form-group{{ $errors->has('password') ? ' has-error' : '' }}">
              <label for="password" class="col-md-4 control-label">Password</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="password" type="password" class="form-control" name="password" required>

                @if ($errors->has('password'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('password') }}</strong>
                  </span>
                @endif
              </div>
            </div>

            <div class="form-group">
              <label for="password-confirm" class="col-md-4 control-label">Confirm Password</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="password-confirm" type="password" class="form-control" name="password_confirmation" required>
              </div>
            </div>

            <div class="form-group">
              <label for="userimage" class="col-md-4 control-label">Image</label>

              <div class="col-md-6">
                <input id="userimage" type="file" class="form-control" name="userimage" required>
                @if ($errors->has('userimage'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('userimage') }}</strong>
                  </span>
                @endif
              </div>
            </div>

            <div class="form-group">
              <div class="col-md-6 col-md-offset-4">
                <button type="submit" class="btn btn-primary">
                  Register
                </button>
              </div>
            </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection

 

Giờ, hãy reload lại trình duyệt. Bạn sẽ thấy một trường mới là image được thêm vào form.

 

 

Tiếp theo, hãy chỉnh sửa RegisterController của auth để xử lý reqeust.

Chỉnh sửa RegisterController của auth

Di chuyển tới thư mục Controllers/Auth và mở tệp tin RegisterController.php. Tìm phương thức validator() và thêm một rule mới cho image:

 

'userimage' => 'required|image'

 

Phương thức mới validator() sẽ như thế này:

 

protected function validator(array $data)
{
  return Validator::make($data, [
    'name' => 'required|max:255',
    'email' => 'required|email|max:255|unique:users',
    'password' => 'required|min:6|confirmed',
    'userimage' => 'required|image'
  ]);
}

 

Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa phương thức create() để có thể upload ảnh tới thư mục userimages và lưu đường dẫn tới database. Đầu tiên, thêm dòng này trước class:

 

use Illuminate\Support\Facades\Storage;

 

Tiếp theo, cập nhật phương thức create() với đoạn code sau:

 

protected function create(array $data)
{
  $path = Storage::putFile('userimages',$data['userimage']);
  return User::create([
    'name' => $data['name'],
    'email' => $data['email'],
    'password' => bcrypt($data['password']),
    'userimage' => $path
  ]);
}

 

Những gì đoạn code trên làm, là bất cứ khi nào một request hợp lệ tới phương thức create(), image sẽ được lưu sử dụng phương thức Storage::putFile, nó sẽ tự động cung cấp tên cho tệp tin đã upload. Tiếp theo, nó sẽ mã hóa password với Laravel helper bcrypt() và sau đó lưu vào database.

 

Bây giờ tôi sẽ đăng ký một người dùng mới để test. Nhưng, trước hết tôi sẽ thay đổi thư mục lưu trữ image mặc định thành thư mục public. Để làm điều này mở tệp tin filesystem.php và thay đổi giá trị default từ local thành public và sau đó lưu nó lại.

 

Bây giờ, tôi liên kết storage với thư mục public để tôi có thể xem ảnh trên trang. Để làm điều này chạy lệnh:

 

php artisan storage:link

Đăng ký người dùng đầu tiên.

 

Khi bấm nút Register, một người dùng mới sẽ được đăng ký mà không có bất kỳ lỗi nào. Người dùng này sẽ được đăng nhập và chuyển tới trang dashboard.

 

Cập nhật ToDo Controller

Bây giờ hãy cập nhật TodoController (đã được tạo trong bước cài đặt). Di chuyển tới thư mục Controllers và mở tệp tin TodoController.php. Khi tệp tin được mở, bạn sẽ thấy rằng tất cả các phương thức đang rỗng.

 

Đầu tiên tôi sẽ thêm auth middleware vào TodoController để chỉ những người dùng đã được xác thực mới có thể vào trang này. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc thêm Auth và Validator namespace ở phía trên cùng của tập tin:

 

use Illuminate\Support\Facades\Validator;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

 

Trong tất cả các phương thức bên trong controller này, tôi sẽ định nghĩa các view cái sẽ được gọi khi một phương thức cụ thể chạy. Các view này sẽ được tạo sau khi cập nhật TodoController.

Thêm Auth Middleware trong Controller

Tôi sẽ tạo phương thức __construct() bên trong TodoController và định nghĩa middleware vì rằng middleware có thể áp dụng trên tất cả các phương thức.

 

public function __construct()
{
  $this->middleware('auth');
}

Cập nhập phương thức index()

Phương thức index() sẽ lấy tất cả todo item của một người dùng. Phương thức index() đã được cập nhật sẽ trông như thế này:

 

public function index()
{
  $result = Auth::user()->todo()->get();
  if(!$result->isEmpty()){
    return view('todo.dashboard',['todos'=>$result,'image'=>Auth::user()->userimage]);
  }else{
    return view('todo.dashboard',['todos'=>false,'image'=>Auth::user()->userimage]);
  }
}

 

Ở đoạn code trên tôi đã sử dụng các hàm trong User model và lấy tất cả todo item của người dùng đang đăng nhập sử dụng Auth::user()->todo()->get(). Sau đó, tôi kiểm tra kết quả có là một mảng rỗng hay không. Cuối cùng, tôi trả về tất cả dữ liệu cho dashboard view (lưu trữ bên trong thư mục view/todo).

Tạo phương thức Validation

Bây giờ, tôi sẽ tạo một phương thức protected validation, nó sẽ kiểm tra các trường trong form và đảm bảo không có trường nào rỗng. Để làm điều này, tạo một phương thức protected trong controller và đặt tên nó là validator(). Nó sẽ nhận một mảng các giá trị để xác thực như các tham số.

 

protected function validator(array $request)
{
  return Validator::make($request, [
    'todo' => 'required',
    'description' => 'required',
    'category' => 'required'
  ]);
}

 

Phương thức phía trên xác nhận rằng các trường todo, description và category không rỗng khi request được submitted.

Update phương thức create()

Tôi sẽ cập nhật phương thức create() để nó trả lại một form cho việc thêm một todo mới.

 

public function create()
{
  return view('todo.addtodo');
}

Cập nhật phương thức store()

Tiếp theo, tôi sẽ làm việc trên phương thức store, cái lưu trữ các todo mới.

 

public function store(Request $request)
{
  $this->validator($request->all())->validate();
  if(Auth::user()->todo()->Create($request->all())){
    return $this->index();
  }
}

 

Phương thức này sẽ kiểm tra tất cả các trường là hợp lệ và không rỗng. Sau đó, nó lưu dữ liệu trong bảng Todo, tương ứng với người dùng đang đăng nhập.

Cập nhật phương thức show()

Đây là phương thức hiển thị một todo của người dùng.

 

public function show(Todo $todo)
{
  return view('todo.todo',['todo' => $todo]);
}

Cập nhật phương thức edit()

Phương thức này sẽ trả lại form cho việc chỉnh sửa một todo.

 

public function edit(Todo $todo)
{
  return view('todo.edittodo',['todo' => $todo]);
}

Cập nhật phương thức update()

Phương thwucs này sẽ kiểm trả các trường không rỗng và cập nhật todo.

 

public function update(Request $request, Todo $todo)
{
  $this->validator($request->all())->validate();
  if($todo->fill($request->all())->save()){
    return $this->show($todo);
  }
}

Cập nhật phương thức destroy()

Đây là phương thức sẽ xóa todo.

 

public function destroy(Todo $todo)
{
  if($todo->delete()){
    return back();
  }
}

 

Sau khi cập nhật tất cả các phương thức đã đề cập ở trên, ToDoController sẽ trông như thế này:

 

<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Todo;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Validator;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
class TodoController extends Controller
{
  /**
* Constructor.
*
* @return void
*/
  public function __construct()
  {
    $this->middleware('auth');
  }
  /**
* Display a listing of the resource.
*
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
  public function index()
  {
    //
    $result = Auth::user()->todo()->get();
    if(!$result->isEmpty()){
      return view('todo.dashboard',['todos'=>$result,'image'=>Auth::user()->userimage]);
    }else{
      return view('todo.dashboard',['todos'=>false,'image'=>Auth::user()->userimage]);
    }
  }
  /**
* Get a validator for an incoming Todo request.
*
* @param  array  $request
* @return \Illuminate\Contracts\Validation\Validator
*/
  protected function validator(array $request)
  {
    return Validator::make($request, [
      'todo' => 'required',
      'description' => 'required',
      'category' => 'required'
    ]);
  }
  /**
* Show the form for creating a new resource.
*
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
  public function create()
  {
    return view('todo.addtodo');
  }
  /**
* Store a newly created resource in storage.
*
* @param  \Illuminate\Http\Request  $request
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
  public function store(Request $request)
  {
    $this->validator($request->all())->validate();
    if(Auth::user()->todo()->Create($request->all())){
      return $this->index();
    }
  }
  /**
* Display the specified resource.
*
* @param  \App\Todo  $todo
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
  public function show(Todo $todo)
  {
    return view('todo.todo',['todo' => $todo]);
  }
  /**
* Show the form for editing the specified resource.
*
* @param  \App\Todo  $todo
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
  public function edit(Todo $todo)
  {
    return view('todo.edittodo',['todo' => $todo]);
  }
  /**
* Update the specified resource in storage.
*
* @param  \Illuminate\Http\Request  $request
* @param  \App\Todo  $todo
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
  public function update(Request $request, Todo $todo)
  {
    $this->validator($request->all())->validate();
    if($todo->fill($request->all())->save()){
      return $this->show($todo);
    }
  }
  /**
* Remove the specified resource from storage.
*
* @param  \App\Todo  $todo
* @return \Illuminate\Http\Response
*/
  public function destroy(Todo $todo)
  {
    if($todo->delete()){
      return back();
    }
  }
}

Tạo View cho Controller

Bây giờ hãy di chuyển tới thư mục views, tạo một thư mục mới là todo. Tôi sẽ mở dụng layout từ app.blade.php cái đi cùng với Auth đã được tạo trước đó.

 

Đầu tiên tôi sẽ cập nhật menu chính, vì tôi có thể thay đổi tiêu đề trên mọi trang và thêm một mục mới trên menu là Add Todo. Hãy tới thư mục layouts và mở tệp tin app.blade.php. Hãy thay thế thẻ title bên trong thẻ head

 

<title>@yield('title')</title>

 

Tôi cũng thêm CSS và JS của bootstrap trong thẻ head

 

<!-- Latest compiled and minified CSS -->

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">

<!-- Optional theme -->

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-rHyoN1iRsVXV4nD0JutlnGaslCJuC7uwjduW9SVrLvRYooPp2bWYgmgJQIXwl/Sp" crossorigin="anonymous">

<!-- Scripts -->

<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script>

<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->

<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script>

 

Bây giờ tìm đoạn code này:

 

<a class="navbar-brand" href="{{ url('/') }}">

{{ config('app.name', 'Laravel') }}

</a>

 

và thay thế với:

 

<a class="navbar-brand" href="{{ url('/todo') }}">
 Home
</a>

 

Tiếp theo tìm đoạn code sau:

 

@else

<li class="dropdown">

<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" role="button" aria-expanded="false">

{{ Auth::user()->name }} <span class="caret"></span>

</a>

<ul class="dropdown-menu" role="menu">

<li>

<a href="{{ route('logout') }}"

onclick="event.preventDefault();

document.getElementById('logout-form').submit();">

Logout

</a>

<form id="logout-form" action="{{ route('logout') }}" method="POST" style="display: none;">

{{ csrf_field() }}

</form>

</li>

</ul>

</li>

@endif

 

Thêm đoạn code này sau @esle:

 

<li>
  <a href="{{ url('/todo/create') }}">Add Todo</a>
</li>

 

Template chính đã được update.

Tạo Dashboard View

Trong thư mục todo, tạo một tệp tin mới và đặt tên nó là dashboard.blade.php. Mở tệp tin và paste đoạn code sau:

 

@extends('layouts.app')
@section('title', 'Home ')
@section('content')
 <div class="row">
   <div class="col-md-9">
  <ul class="list-group">
  @if($todos != false)
     @foreach ($todos as $todo)

  <li class="list-group-item"><a class="secondary-content" href="{{url('/todo/'.$todo->id)}}"><span class="glyphicon glyphicon-triangle-right"></span></a><a class="secondary-content" href="{{url('/todo/'.$todo->id).'/edit'}}"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span></a><a href="#" class="secondary-content" onclick="event.preventDefault();
                      document.getElementById('delete-form').submit();"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span></a><form id="delete-form" action="{{url('/todo/'.$todo->id)}}" method="POST" style="display: none;">
             {{ method_field('DELETE') }}{{ csrf_field() }}
              </form> {{$todo->todo}} 
                      </li>

@endforeach
@else
<li class="list-group-item"> No Todo added yet <a href="{{ url('/todo/create') }}"> click here</a> to add new todo. </li>
@endif
  </ul>
  </div>

   <div class="col-md-3">
     <img class="img-responsive img-circle" src="{{asset('storage/'.$image)}}">
   </div>
  </div>
@endsection

 

Đây là một template đơn giản sẽ hiển thị danh sách tất cả todo với ảnh mà người dùng cung cấp ở phía bên phải. Danh sách cũng sẽ có các icon cho view, edit và delete một todo cụ thể.

Tạo Todo View

Tạo một tệp tin mới bên trong thư mục todo và đặt tên nó là todo.blade.php. Paste đoạn code với nội dung như dưới đây:

 

@extends('layouts.app')
@section('title', title_case($todo->todo))
@section('content')
<div class="row">
    <div class="col-md-6">
      <div class="panel panel-primary">
       <div class="panel-heading"><h3>{{title_case($todo->todo)}} <a href="{{url('/todo/'.$todo->id).'/edit'}}" class="btn btn-warning btn-group-sm pull-right ">Edit</a></h3>
       </div>
         <div class="panel-body">
          {{$todo->description}}
         </div>
       <div class="panel-footer"><strong>Category:</strong> {{$todo->category}}</div>  
       </div>
        
    </div>
   </div>
      
@endsection

Tạo Todo Add và Edit Form View

Tạo một tệp tin mới bên trong thư mục todo và đặt tên là addtodo.blade.php với nội dung như sau:

 

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Add New Todo')

@section('content')
     <div class="row">
      <div class="col-m-6">
       <form class="form-horizontal" method="post" action="{{url('/todo')}}">
        {{ csrf_field() }}
 <div class="form-group">
  <label for="todo" class="col-sm-2 control-label">Todo</label>
  <div class="col-md-5">
   <input type="text" class="form-control" id="todo" name="todo" placeholder="todo" value="{{ old('todo') }}">
   @if ($errors->has('todo'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('todo') }}</strong>
                  </span>
   @endif
  </div>
 </div>
 <div class="form-group">
  <label for="category" class="col-sm-2 control-label">Category</label>
  <div class="col-md-5">
   <input type="text" class="form-control" id="category" name="category" placeholder="category" value="{{ old('category') }}">
   @if ($errors->has('category'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('category') }}</strong>
                  </span>
   @endif
  </div>
 </div>
 <div class="form-group">
  <label for="category" class="col-sm-2 control-label">Description</label>
  <div class="col-md-5">
   <textarea class="form-control" id="description" name="description" placeholder="category" value="{{ old('description') }}"></textarea>
   @if ($errors->has('description'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('description') }}</strong>
                  </span>
   @endif
  </div>
 </div>
 <div class="form-group">
  <div class="col-sm-offset-2 col-md-5">
   <button type="submit" class="btn btn-default">Add</button>
  </div>
 </div>
</form>
  </div>
 </div>
@endsection

 

Bây giờ, tạo một tệp tin khác là edittodo.blade.php với nội dung như sau:

 

@extends('layouts.app')

@section('title', 'Edit')

@section('content')
     <div class="row">
      <div class="col-m-6">
        
       <form class="form-horizontal" method="post" action="{{url('/todo/'.$todo->id)}}">
        {{ csrf_field() }}
        {{ method_field('PUT') }}
 <div class="form-group">
  <label for="todo" class="col-sm-2 control-label">Todo</label>
  <div class="col-md-5">
   <input type="text" class="form-control" id="todo" name="todo" placeholder="todo" value="{{$todo->todo}}">
    @if ($errors->has('todo'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('todo') }}</strong>
                  </span>
   @endif
  </div>
 </div>
 <div class="form-group">
  <label for="category" class="col-sm-2 control-label">Category</label>
  <div class="col-md-5">
   <input type="text" class="form-control" id="category" name="category" placeholder="category" value="{{$todo->category}}">
   @if ($errors->has('category'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('category') }}</strong>
                  </span>
   @endif
  </div>
 </div>
 <div class="form-group">
  <label for="category" class="col-sm-2 control-label">Description</label>
  <div class="col-md-5">
   <textarea class="form-control" id="description" name="description" placeholder="description">{{$todo->description}}</textarea>
   @if ($errors->has('description'))
                  <span class="help-block">
                    <strong>{{ $errors->first('description') }}</strong>
                  </span>
   @endif
  </div>
 </div>
 <div class="form-group">
  <div class="col-sm-offset-2 col-md-5">
   <button type="submit" class="btn btn-default">Update</button>
  </div>
 </div>
</form>

  </div>
 </div>
@endsection

 

Giờ chúng ta đã tạo tất cả các view cần thiết, tiếp theo hãy tạo các route trong tệp tin web.php.

Tạo các ToDo Route

Di chuyển tới thư mục routes và mở tệp tin web.php. Hiện tại, nội dung tệp tin sẽ như thế này:

 

Route::get('/', function () {
  return view('welcome');
});
Auth::routes();
Route::get('/home', 'HomeController@index');

 

Tôi cần một root route (cái sẽ chuyển đến trang login) và 2 resource route (một cho auth và một cho todo) trong web.php. Giờ hãy thay thế code trong web.php với đoạn code sau:

 

Route::get('/', function () {
  return redirect('/login');
});
Auth::routes();
Route::resource('todo','TodoController');

Cập nhật Register và Login Route

Trong RegisterLogin route thay thế dòng

 

protected $redirectTo = '/home';

 

Với

 

protected $redirectTo = '/todo';

 

Bây giờ bất cứ khi nào người dùng đăng ký hay đăng nhập, anh ta/ cô ta sẽ tự động được chuyển đến trang dashboard.

Làm việc với ứng dụng ToDo

Ứng dụng giờ đã hoàn tất!

 

Bây giờ tôi sẽ kiểm tra tất cả các chức năng của ứng dụng. Để bắt đầu, tôi sẽ thử đăng nhập với tài khoản mà tôi đã đăng ký. Sau khi đăng nhập thành công tôi sẽ được chuyển đến trang dashboard, hiện tại nó chưa có bất kỳ todo item nào:

 

 

Bây giờ tôi sẽ thêm một todo item mới. Để làm điều này, click Add Todo trong menu hay liên kết click here trong dashboard. View sẽ được chuyển tới Add todo form.

 

 

Điền vào tất cả các trường:

 

 

Todo item mới sẽ được thêm khi tôi click nút Add.

 

 

Bây giờ click nút play để xem chi tiết todo.

 

 

Click nút Edit để chỉnh sửa todo item được chọn.

 

 

Nếu thử cập nhật một giá trị mà không thêm trường description.

 

 

Form sẽ hiển thị một lỗi là The description field is required.

Tổng kết phần 2

Trong phần này tôi đã tạo một hệ thống xác thực cho người dùng. Sau đó tôi đã cập nhật hệ thống xác thực để đáp ứng các yêu cẩu của người dùng. Cập nhật LoginRegister controller, cùng với TodoController để nó có thể thực hiện tất cả các thao tác CRUD. Tôi cũng đã tạo tất cả các view cho todo, cùng với việc chỉnh sửa Register view của auth để nó có thể nhận ảnh của người dùng.

 

Toàn bộ code của ứng dụng đã có trên Github repo.

Cái tôi sẽ thảo luận trong phần cuối

Trong phần cuối của loạt bài này, tôi sẽ kiểm thử ứng dụng todo sử dụng Laravel Dusk.

Tham khảo

Link bài viết gốc https://www.cloudways.com/blog/laravel-5-4-todo-app-setting-authentication-functionality/