Source trên Github

Giới thiệu

Xác thực (authentication) là một vấn đề quan trọng khi tạo các ứng dựng web động. Bài viết này sẽ làm rõ mọi thứ và cung cấp một hướng dẫn cơ bản.

 

“Với tôi, sự riêng tư và tính bảo mật thật sự quan trọng. Chúng có mối quan hệ ràng buộc với nhau: bạn không thể có sự riêng tư mà không có bảo mật.” – Larry Page

Xác thực là gì?

Xác thực (authentication) là xác định danh tính người dùng, cung cấp các quyền truy cập và nội dung khác nhau phụ thuộc vào id của họ. Trong hầu hết các trường hợp ứng dụng cung cấp một login form với những thông tin nhất định để xác minh người dùng.

 

Cần phải hiểu các khái niệm:

 • Xác thực (authentication) là gì?
 • Phân quyền (authorization) là gì?
 • Session là gi?
 • Cookie là gì?

Những thứ tôi sẽ sử dụng cho hướng dẫn này

Môi trường phát triển

Trong ví dụ này tôi sẽ sử dụng:

 

 • JavaScript
 • Node.js
 • Express (JS framework)
 • MongoDB (Database)
 • Yarn (quản lý các package)
 • Visual Studio Code

 

Về UI tôi sử dụng template từ w3layouts.

Các dependency

Các package sẽ sử dụng:

 

 • body-parser (parse các request tới server)
 • express (làm cho ứng dụng chạy)
 • nodemon (restart khi có thay đổi xảy ra)
 • mongoose (mô hình hóa object data để đơn giản hóa các tương tác với MongoDB)
 • bcrypt (hashing và salting passwords)
 • express session (xử lý sessions)
 • connect-mongo (lưu trữ session trong MongoDB)

Cấu trúc

Hướng dẫn này sẽ chia làm các phần:

 

 • Đăng ký người dùng (thiết lập các route và database)
 • Sessions và Cookies (kết nối chúng tới các login route)
 • Tạo custom middleware (cải thiện hiệu năng)

Đăng ký người dùng

Tôi sẽ bắt đầu với với một thiết lập express cơ bản, nó chỉ đơn giản là một web server và phục vụ các tệp tin tĩnh (static file). (xem Github commit này).

Kết nối với MongoDB

 • Cài đặt Mongoose
 • Cài đặt mongodb
 • Thiết lập mongod nếu bạn chưa biết (đọc bài này)
 • Đảm bảo mongodb đang chạy cùng với server localhost

Tạo một schema

MongoDB là một document database, nó lưu trữ JSON như các object. Model/schema mô tả cái mà các đối tượng này chứa.

 

 • tạo một schema theo tài liệu hướng dẫn trong một thư mục riêng
 • schema lên mô tả các trường chúng ta có trong form và chỉ định dữ liệu nó mong đợi

 

Nó sẽ trông như thế này:

 

var mongoose = require('mongoose');
var UserSchema = new mongoose.Schema({
 email: {
  type: String,
  unique: true,
  required: true,
  trim: true
 },
 username: {
  type: String,
  unique: true,
  required: true,
  trim: true
 },
 password: {
  type: String,
  required: true,
 },
 passwordConf: {
  type: String,
  required: true,
 }
});
var User = mongoose.model('User', UserSchema);
module.exports = User;

Chèn dữ liệu vào MongoDB

 • thêm middleware body-parser để parse body của các request đến server
 • tạo POST route cho việc gửi dữ liệu tới server
 • lưu trữ các giá trị được điền vào form và lưu trữ vào db với schema
 • nó sẽ trông như thế này:

 

if (req.body.email &&
 req.body.username &&
 req.body.password &&
 req.body.passwordConf) {
 var userData = {
  email: req.body.email,
  username: req.body.username,
  password: req.body.password,
  passwordConf: req.body.passwordConf,
 }
 //use schema.create to insert data into the db
 User.create(userData, function (err, user) {
  if (err) {
   return next(err)
  } else {
   return res.redirect('/profile');
  }
 });
}

 

 • sử dụng mongo shell để kiểm tra xem dữ liệu đã được lưu vào databse hay chưa? (nó nên có dữ liệu khi sử dụng db.users.find())

Hashing và salting

Hàm mã hóa hash nhận một phần thông tin và trả lại một chuỗi được mã hóa. Các giá trị đã được mã hóa không dễ bị giải mã và đó là lý do tại sao chúng được sử dụng cho password.

 

Salt là các dữ liệu ngẫu nhiên sẽ được mã hóa cùng với password mà người dùng nhập. (các chuỗi giống nhau khi mã hóa sẽ có kết quả giống nhau, vì vậy chúng ta cần thêm các dữ liệu ngẫu nhiên salt).

 

Trong ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng bcrypt.

 

Tiếp theo:

 • cài đặt bcrypt package
 • thêm prehook tới mongoose schema của bạn, nó sẽ như thế này:

 

//hashing a password before saving it to the database
UserSchema.pre('save', function (next) {
 var user = this;
 bcrypt.hash(user.password, 10, function (err, hash){
  if (err) {
   return next(err);
  }
  user.password = hash;
  next();
 })
});

 

 • kiểm tra với mongod xem password đã được mã hóa hay chưa?

 

So sánh với commit này của tôi nếu cần.

 

Đến đây, bạn đã hoàn thành 50% toàn bộ ứng dụng và là phần khó nhất! Hãy tiếp tục!

Sessions và Cookies

HTTP là một giao thức stateless, điều đó có nghĩa là web server không theo dõi ai đang nghé thăm một trang web. Việc hiển thị nội dung cụ thể cho người dùng đã đăng nhập yêu cần phải theo dõi điều này. Vì thế sessions với một session ID đã được tạo ra. Cookies là các cặp key/value được quản lý bởi trình duyệt. Tương ứng với sessions của server.

Thiết lập Sessions

 • thêm express sessions package
 • thêm session middleware trong ứng dụng của bạn. Nó sẽ như thế này:

 

//use sessions for tracking logins
app.use(session({
 secret: 'work hard',
 resave: true,
 saveUninitialized: false
}));

 

 • sử dụng MongoDB để lưu trữ userId trong req.session.userId
 • thiết lập login route tương tự cách bạn thiết lập register route (trong login form bạn chỉ có 2 trường username và password)
 • xác thực thông tin người dùng nhập với dữ liệu trong database sẽ như thấy:

 

//authenticate input against database
UserSchema.statics.authenticate = function (email, password, callback) {
 User.findOne({ email: email })
  .exec(function (err, user) {
   if (err) {
    return callback(err)
   } else if (!user) {
    var err = new Error('User not found.');
    err.status = 401;
    return callback(err);
   }
   bcrypt.compare(password, user.password, function (err, result) {
    if (result === true) {
     return callback(null, user);
    } else {
     return callback();
    }
   })
  });
}

 

Hãy dành thời gian để hiểu đoạn code này, vì nó là chức năng chính trong toàn bộ quá trình xác thực theo ý kiến của tôi!

 

Bây giờ ứng dụng xác thực của bạn đã thực sự làm việc. Chúc mừng!

 

So sánh với commit này của tôi nếu cần

 

 

Cải tiến ứng dụng

 • điều chỉnh bố cục của bạn cho phù hợp (ẩn form register và cung cấp nút logout khi người dùng đã đăng nhập)
 • tạo một middleware để ID của người dùng có sẵn trong HTML
 • tạo một logout route để hủy session id và điều hướng đến trang chủ. Nó sẽ như thế này:

 

// GET /logout
router.get('/logout', function(req, res, next) {
 if (req.session) {
  // delete session object
  req.session.destroy(function(err) {
   if(err) {
    return next(err);
   } else {
    return res.redirect('/');
   }
  });
 }
});

 

Có nhiều thứ để làm thêm nhưng logout và hủy session là những thứ quan trọng cho mỗi hệ thống xác thực! Đó là lý do tại sao tôi thêm chúng ở đây.

Tạo custom middleware

Middleware chạy sau khi nhận một request, và trước khi một response được gửi trở lại. Trong ví dụ này body-parser package được sử dụng như middleware. Nó chuyển đổi các request đến thành định dạng mà các chương trình có thể dễ dàng sử dụng.

 

Các hàm Middleware có thể nối chuỗi phù hợp với chu trình request/response của ứng dụng. Khi viết custom middleware, next() luôn được gọi tại cuối của middleware để di chuyển đến middleware tiếp theo trong chu trình.

 

Ví dụ: Tạo một middleware yêu cầu login cho một số trang nhất định.

 

function requiresLogin(req, res, next) {
 if (req.session && req.session.userId) {
  return next();
 } else {
  var err = new Error('You must be logged in to view this page.');
  err.status = 401;
  return next(err);
 }
}
router.get('/profile', mid.requiresLogin, function(req, res, next) {
 //...
});

Lưu ý về khả năng mở rộng với sessions

Hiện tại sessions được lưu trữ trong RAM. Để lưu trữ với dung lượng lớn hơn chúng ta có thể kết nối session store với MongoDB. Tôi sẽ sử dụng connect-mongo package.

 

 • chỉ cần làm theo tài liệu hướng dẫn như thế này:

 

//use sessions for tracking logins
app.use(session({
 secret: 'work hard',
 resave: true,
 saveUninitialized: false,
 store: new MongoStore({
  mongooseConnection: db
 })
}));
 • khi kiểm tra với mongo shell bạn sẽ thấy một collection mới là “sessions” được tạo. Khi login hay logout dữ của collection sẽ thay đổi tương ứng.

Tổng kết

 • luôn luôn đảm bảo thông tin xác thực được mã hóa khi truyền từ trình duyệt tới server và ngược lại.
 • sử dụng HTTPS
 • nhớ rằng đây (với sessions và cookies) chỉ là một trong nhiều cách để xác thực
 • có thể xác thực dựa trên token với OAuth hay JSON Web Tokens
 • hay với passport middleware

 

 

Xem source code trên Github.

Kết luận

Đây là cách dễ dàng nhất để triển khai một hệ thống xác thực với Node.js và MongoDB.

 

Nếu bạn theo dõi Github repo của tôi, bạn sẽ thấy tôi liên tục refactor source code để fix các lỗi và cải thiện nó. Vì thế tôi gợi ý bạn lên xem phiên bản hoàn chỉnh.

Tham khảo

Linh bài viết gốc https://medium.com/of-all-things-tech-progress/starting-with-authentication-a-tutorial-with-node-js-and-mongodb-25d524ca0359