Bài viết được dịch từ: medium.freecodecamp.org

Ảnh được chụp bởi Kevin từ Unsplash - [https://unsplash.com/photos/w7ZyuGYNpRQ](https://unsplash.com/photos/w7ZyuGYNpRQ)

HTML extensions

Auto Close Tag

Tự động thêm thẻ đóng HTML/XML, tương tự Visual Studio IDE hay Sublime Text.

Xem thêm

Auto Rename Tag

Tự động đổi tên một cặp thẻ HTML/XML, tương tự Visual Studio IDE.

Xem thêm

HTML Snippets

Tiện ích mở rộng này hỗ trợ thêm cho HTML bao gồm: tất cả các thẻ HTML5, coloriztion và snippets.

Xem thêm

Markdown Extensions

Auto-Open Mardown Preview

Extension này sẽ tự động hiển thị Markdown preview bất cứ khi nào bạn mở một tệp tin Markdown mới. Nếu bạn đang cảm thấy phiền phức vì phải nhấn "Ctrl+K V" hay "⌘+K V" (chế độ xem preview mặc định của VSCode) nhiều lần, thì extension này sẽ giúp bạn.

Xem thêm

Mackdown TOC

Tạo TOC (mục lục - table of content) từ các tiêu đề của một tệp tin markdown đã được phân tích (parse).

Xem thêm

Markdown Theme Kit

Một tập hợp các theme dựa trên SublimeText-Markdown/MarkdownEditing.

Xem thêm

Code Spell Checker

Một trình kiểm tra chính tả cơ bản làm việc tốt với camelCase.

Xem thêm

JavaScript Extensions

Babel ES6/ES7

Thêm cú pháp JavaScript Babel es6/es7.

Xem thêm

Debugger cho Chrome

Debug code JavaScript của bạn trong trình duyệt Chrome, hay bất kì trình duyệt nào hỗ trợ giao thức Chrome Debugger.

Xem thêm

ESLint

Tích hợp ESLint vào VS Code.

Xem thêm

JavaScript (ES6) code snippets

Extension chứa các code snippet cho JavaScrit trong cú pháp ES6 (hỗ trợ cả JavaScript và TypeScript).

Xem thêm

Code Spell Checker

Một trình kiểm tra chính tả cơ bản làm việc tốt với camelCase.

Xem thêm

Node.js Modules Intellisense

Plugin tự động hoàn thành các câu lệnh import module trong JavaScript/TypeScript.

Xem thêm

React-Native/React/Redux snippets for ES6/ES7

Xem thêm

TSLint

Tích hợp tslint linter cho TypeScript vào VS Code.

Xem thêm

vscode-styled-components

Highlight cú pháp cho các styled-component.

Xem thêm

yarn

Các lệnh yarn cho VS Code

Xem thêm

Các Extension khác

Color Highlight

Extension này sẽ hiển thị các style css với màu sắc trong tài liệu của bạn.

Xem thêm

Custom CSS và JS loader

Tùy chỉnh CSS cho VS Code dựa trên vscode-icon của Roberto Huertasm.

Xem thêm

EditorConfig cho VS Code

EditorConfig giúp các lập trình viên định nghĩa và duy trì các coding style thống nhất giữa các editor và IDE khác nhau. EditorConfig bao gồm một tệp tin định dạng để định nghĩa các coding style và một tập hợp các plugin, cho phép các editor đọc tệp tin định dạng và tuân theo các style đã định nghĩa.

Xem thêm

File Templates

Extension này cho phép nhanh chóng tạo ra các file mới dựa trên các template đã được định nghĩa sẵn.

Xem thêm

Git History (git log)

Xem git log với biểu đồ và thông tin chi tiết. Xem lịch sử của một file (Git log) hay lịch sử của một dòng trong file (Git Blame). Xem các phiên bản của một file. So sánh các phiên bản trước với phiên bản đang làm việc hay với một phiên bản khác. Xem chi tiết một commit. So sánh các commit.

Xem thêm

Guides

Một extension thêm các đường hướng dẫn cho những phần thụt đầu dòng khác nhau.

Xem thêm

Material Icon Theme

Material Icon Theme cung cấp nhiều icon dựa trên Material Design cho VS Code.

Xem thêm

Rainbow Brackets

Cung cấp màu sắc cho các dấu ngoặc tròn, ngoặc vuông và ngoặc nhọn.

Xem thêm

Prettier

Dùng để định dạng JavaScript/TypeScript/CSS sử dụng Pettier.

Xem thêm

Project Manager

Quản lý các dự án của bạn ngay trong VS Code. Dễ dàng truy cập và chuyển đổi giữa chúng.

Xem thêm

Theme -- Seti-Monokai

Bảng màu Seti Monokai.

Xem thêm

WakaTime

Thu thập thông tin, theo dõi thời gian các hoạt động lập trình của bạn.

Xem thêm

Settings Sync

Đồng bộ hóa các thiết lập, snippet, theme, icon, keybinding, workpace và extension trên nhiều máy sử dụng GitHub Gist.

Xem thêm