Phần 6: NPM

Các bài viết trước:

Phần 3: File System (P1)

Phần 4: File System (P2)

Phần 5: File System (P3)

 

 

NPM là gì?

NPM là viết tắt của cụm từ Node Package Manager, nó thực hiện hai chức năng:

 1. Tạo các repository online cho node.js
 2. Cài đặt các package của Node.js, quản lí version và quản lí phụ thuộc của các package Node.JS

NPM được cài đặt mặc định khi bạn cài đặt Node.js

 

 

Cài đặt Package

Để cài đặt một package, ta dùng cú pháp:

npm install <name_Package>

 

 

Cài đặt phụ thuộc (Global và Local)

Mặc định, npm cài đặt phụ thuộc là local. Nhưng để dễ dàng sử dụng command-line thì ta nên cài đặt phụ thuộc là global:

npm install --global <name_Package>

//hoặc
npm install -g <name_Package>

 

 

Package.json

Package.json là một file khởi tạo, file này là file cấu hình NPM,  giúp cho NPM hiểu nó cần phải cài đặt cái gì, thông tin về ứng dụng, phiên bản, ... Dưới đây là nội dung thông thường của một file package.json 

{
 "name": "test",
 "version": "1.0.0",
 "description": "Nuxt.js project",
 "author": "NguyenTuanHiep <nthiep.2508@gmail.com>",
 "private": true,
 "scripts": {
  "dev": "nuxt",
  "build": "nuxt build",
  "start": "nuxt start",
  "generate": "nuxt generate",
  "lint": "eslint --ext .js,.vue --ignore-path .gitignore .",
  "precommit": "npm run lint"
 },
 "dependencies": {
  "nuxt": "^1.0.0"
 },
 "devDependencies": {
  "babel-eslint": "^8.2.1",
  "eslint": "^4.15.0",
  "eslint-friendly-formatter": "^3.0.0",
  "eslint-loader": "^1.7.1",
  "eslint-plugin-vue": "^4.0.0"
 }
}

 

Một vài thuộc tính chính của package.json:

 • name - Tên của project hoặc package.
 • version - Phiên bản của project.
 • description - Đoạn mô tả project.
 • author - Thông tin tác giả
 • dependencies  - Danh sách các gói, giá trị của thuộc tính này là một json gồm tên package và version của package đó. Khi có file package.json bạn có thể cài các gói này bằng lệnh "npm install".

Bên cạnh đó còn nhiều thuộc tính khác, các bạn có thể tìm hiểu kĩ hơn tại https://docs.npmjs.com/files/package.json

 

 

Gỡ cài đặt của một module trong Node.js

Để gỡ cài đặt của một module, ta dùng cú pháp sau:

npm uninstall <name>

 

 

Cật nhật một module trong Node.js

Để cập nhật một module, ta dùng cú pháp sau:

npm update <name>