Phần 5: File System (P3)

Các phần trước:

Phần 2: Tạo Modules trong Node.JS

Phần 3: File System (P1)

Phần 4: File System (P2)

 

 

 

Tạo thư mục

Để tạo một thư mục mới, ta dùng phương thức mkdir():

fs.mkdir(path,function(err) {} )

//path là đường dẫn đến thư mục

 

Ví dụ, ta tạo một folder test mới như sau:

var fs = require("fs");

fs.mkdir('./test',function(err){
  if (err) {
   return console.error(err);
  }
  console.log("Tạo thư mục thành công!");
});

//Kết quả
//Tạo thư mục thành công!

 

 

Đọc thư mục

Để đọc một thư mục ta dung cú pháp sau:
 

fs.readdir(path, function(err,files) {} )

//path là đường dẫn đến thư mục

 

Ví dụ:

var fs = require("fs");

fs.readdir("./test",function(err, files){
  if (err) {
   return console.error(err);
  }
  files.forEach( function (file){
   console.log( file );
  });
});

//Kết quả
//test.txt
//test1
//test2
//test3

 

 

Xóa thư mục

Để xóa thư mục, ta dùng cú pháp sau:

fs.rmdir(path, function(err) {} )

//path là đường dẫn đến thư mục

 

Ví dụ, chúng ta sẽ xóa thư mục test3 trong thư mục test  ở trên.

var fs = require("fs");

//Xóa thư mục test3
fs.rmdir("./test/test3",function(err){
  if (err) {
   return console.error(err);
  }
  console.log("Đọc thư mục");
});

//Đọc thư mục test sau khi xóa thư mục test3
fs.readdir("./test",function(err, files){
  if (err) {
    return console.error(err);
  }
  files.forEach( function (file){
    console.log( file );
  });
});

//Kết quả
//Đọc thư mục
//text.txt
//text1
//text2

 

 

Một số phương thức khác

Các bạn tham khảo tại https://nodejs.org/api/fs.html