TypeScript là gì?

  • Về cơ bản cứ pháp của TypeScript giống với JavaScript nhưng nó cung cấp thêm 1 số cứ pháp đặc biệt giúp cho việc viết code trở nên chặt chẽ và rễ mở rộng hơn.

Sự khác biệt!

  • Bình thường tạo file JavaScript thì người ta thường thêm đuôi .js ( ví dụ : index.js, main.js hay app.js ) tương tự như vậy thì Typescript cũng thêm đuôi .ts ( ví dụ index.ts , main.ts hay app.ts) code
  • Code của TypeScript sẽ được chuyển đổi thành code của JavaScript để chạy trên những môi trường hỗ trợ JavaScript ví dụ như trình duyệt hay NodeJs…
  • Ở trên Visual studio code ta có 1 số ví dụ :
Tạo file JavaScript :

const a = 1 ( tạo 1 biến a =1)
a.sayHello() (kết quả khi chạy sẽ bị báo lỗi)

Nhưng khi tạo file TypeScript :

const a = 1
a.sayHello() (cùng 1 đoạn cốt chưa cần chạy gì cả nó dẽ báo lỗi ngay bên dưới sayHello() có vấn đề)

1 ví dụ khác:

//JavaScript
function test(a,b){

}
test() ( khi rê chuột vào test nó sẽ hiện nó sẽ hiện thị cho ta function này sẽ nhận 2 tham số a : any , b: any any ở đây ở dạng bất kỳ thứ gì có thể là chuỗi, số …)
//TypeScript
function test(a:number,b:{ten:string}){

}
test(“abc”,15) (nó sẽ ngay lập tức cảnh báo lỗi “abc”,15 vì giá trị khai báo không đúng )
Cảm ơn mọi người đã đọc
Nguồn : https://www.w3schools.com/typescript/