Biểu thức

 • Biểu thức có thể hiểu là một tổ hợp của các toán hạng và toán tử
  $tong = $a + $b;
  // tong, a, b là toán hạng
  // `=`, `+` là toán tử 
  

Phân loại toán tử

Trong PHP, toán tử chia là 5 loại:

 • Toán tử số học
 • Toán tử gán
 • Toán tử so sánh
 • Toán tử logic
 • Toán tử điều kiện

Toán tử số học

$a = 20;
$b = 3;
Toán tửGiải thíchVí dụKết quả
+Cộng 2 toán hạng$a + $b23
-Trừ 2 toán hạng$a - $b17
*Nhân 2 toán hạng$a * *b60
/Chia 2 toán hạng$a / $b6
%Phép lấy số dư$a % $b2
++Tăng giá trị toán hạng lên 1 đơn vị$a++21
--Giảm giá trị toán hạng đi 1 đơn vị$b--2

Toán tử gán

Toán tửVí dụGiải thíchKết quả
=$a = 20; $b = 3Gán giá trị cho biến $a = 20, b = 3$a = 20; $b = 3;
+=$a += $b$a = $a + $b$a = 23
-=$a -= $b$a = $a - $b$a = 17
*=$a *= $b$a = $a * $b$a = 60
/=$a /= $b$a = $a / $b$a = 6
%=$a %= $b$a = $a % $b$a = 2

Toán tử so sánh

Toán tửGiải thíchVí dụKết quả
==Kiểm tra 2 toán hạng có giá trị bằng nhau không. Nếu bằng thì trả về true và ngược lại20 == 3false
!=Kiểm tra 2 toán hạng có giá trị khác nhau không. Nếu không bằng thì trả về true và ngược lại20 != 3true
>Kiểm tra toán hạng bên trái có giá trị lớn hơn bên phải không. Nếu lớn hơn thì trả về true và ngược lại20 > 3true
<Kiểm tra toán hạng bên trái có giá trị nhỏ hơn bên phải không. Nếu nhỏ hơn thì trả về true và ngược lại20 < 3false
>=Kiểm tra toán hạng bên trái có giá trị lớn hơn hoặc bằng bên phải không. Nếu lớn hơn hoặc bằng thì trả về true và ngược lại20 >= 3true
<=Kiểm tra toán hạng bên trái có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng bên phải không. Nếu nhỏ hơn hoặc bằng thì trả về true và ngược lại20 <= 3false

Toán tử logic

Toán tửGiải thíchVí dụKết quả
andtoán tử và: true nếu 2 toán hạng là true2 and 3true and true -> true
ortoán tử hoặc: true nếu 1 trong 2 toán hạng là true2 or 3true or true -> true
&&toán tử và: true nếu 2 toán hạng là true2 && 3true && true -> true
||toán tử hoặc:true nếu 1 trong 2 toán hạng là true2 || 3true || true -> true
!Toán tử phủ định: true nếu giá trị là false!falsetrue

Toán tử điều kiện

 • Biểu thức điều kiện ? :
 • Cú pháp:
$a ? $b : $c
 • Giá trị của biểu thức là $b nếu $atrue
 • Giá trị của biểu thức là $c nếu $afalse