Trong lập trình, biến và hằng là hai khái niệm được nhắc đến nhiều nhất. Vậy nó là gì, cách khai báo, các quy tắc đặt tên biến và hằng như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bài viết này.


Biến là gì?

 • Biến là nơi lưu trữ dữ liệu. Giá trị của nó có thể thay đổi và có thể được sử dụng lại nhiều lần.
 • Ví dụ: Biến $day lưu trữ giá trị là Thứ 2 và nó có thể thay đổi thành Thứ 3, Thứ 4, …
$day = "Thứ 2";

Cách khai báo biến

$tên biến = giá trị của biến;
 • Luôn bắt đầu bằng ký tự , theo sau là tên của biến
 • Phải bắt đầu bằng một ký tự hoặc ký tự gạch dưới
 • Không được bắt đầu bởi một số
 • Chỉ được chứa các ký tự chữ (A-z), số (0-9) hoặc cá ký tự gach dưới (_)
 • Tên các biến phân biệt chữ hoa và chữ thường ($day và $DAY là hai biến khác nhau)
$day = "Thứ 2";
// đúng
$_day = "Thứ 2";
// đúng
$2day = "Thứ 2";
// sai (do bắt đầu bởi số 2)
$*day = "Thứ 2";
// sai (do bắt đầu bằng ký tự đặc biệt *)

Hằng và cách khai báo hằng

 • Hằng cũng là một biến nhưng nó không thể thay đổi được.
 • Tuy nhiên, hằng và biến lại có cách khai báo hoàn toàn khác nhau
define("Tên hằng", "Giá trị");
 • define: mặc định
 • “Tên hằng”: tên biến hằng
 • “Giá trị”: giá trị của hằng

Ví dụ:

define("MONDAY", "Thứ 2");