Phương thức main trong Java

Phương thức main trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình có lẽ là hàm đầu tiên mà chúng ta làm quen khi học một ngôn ngữ lập trình mới.

Phương thức main trong Java

Trong Java cũng vậy, phương thức main chính là điểm vào (entry point) khi thực hiện xử lý trong Java, nói cách khác phương thức main chính là điểm thực thi của một chương trình. Đồng thời, khi phương thức main kết thúc cũng là lúc chương trình kết thúc. Các phương thức khác nếu muốn được thực thi thì chúng phải được gọi trong phương thức main

Cú pháp của phương thức main

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello world!");
  }
}

Ý nghĩa các từ khoá trong phương thức main:

 • public: Đây là phạm vi truy cập, ta bắt buộc phải để quyền truy cập ở dạng public để JVM ở bên ngoài có thể truy cập được phương thức và tiến hành thực thi. Nếu sử dụng một phạm vi truy cập khác thì JVM không thể chạy chương trình.

main_01

 • static: Khi chương trình bắt đầu, chưa có đối tượng nào được khởi tạo, vì vậy ta cần để phương thức ở dạng static để JVM có thể load class vào bộ nhớ và có thể gọi phương thức. Trong trường hợp không có static thì sẽ báo lỗi như sau:

main_02

 • void: Đơn giản là vì phương thức main không trả về giá trị nào nên để là void thôi. Nếu đổi sang kiểu dữ liệu khác cũng sẽ lỗi.

main_03

 • String[] args: Tham số truyền vào mà một mảng String. args viết tắt của từ arguments. Ta có thể đổi tên cho tham số mà không nhất thiết dùng args. Ngoài ra thay vì dùng mảng String thì ta cũng có thể sử dụng String...args. Ví dụ:
public static void main(String... eri)

Lưu ý:

 • Nếu tên phương thức mà ta đổi sang một tên khác mainthì JVM cũng sẽ không tìm được phương thức main để chạy chương trình.
 • Trong trường hợp xuất hiện phương thức khác trùng tên với phương thức main, thì phương thức nào có tham số thoả mãn điều kiện thì sẽ được chọn làm phương thức main của chương trình
 • Bạn có thể sử dụng throws để khai báo ngoại lệ
public static void main(String[] args) throws Exception

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về phương thức main trong Java