image.png

Trong cuộc sống viết code hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi thường sử dụng các số để chuyển đổi chuỗi, kiểm tra các khóa trong đối tượng mà nó thoát ra hay không, thao tác có điều kiện đối với dữ liệu đối tượng, lọc giá trị sai trong mảng, v.v.

Sau đây, tôi đưa ra một số mẹo tuyệt vời mà tôi yêu thích nhất ❤️ ️ và rất hữu ích để làm cho code của tôi ngắn và sạch sẽ hơn.

1. Thêm thuộc tính có điều kiện💡 trong đối tượng

image.png

2. Kiểm tra xem một thuộc tính có tồn tại trong một đối tượng hay không

image.png

3. Hủy đối tượng bằng khóa động

image.png

4. Vòng qua một đối tượng để truy cập cả khóa và giá trị

image.png

5. Ngăn chặn việc tạo ra một lỗi 🐞 khi truy cập vào bất kỳ khóa nào không tồn tại trong đối tượng bằng cách sử dụng chuỗi tùy chọn (?.)

image.png

Cảnh báo ⚠️: chuỗi tùy chọn được sử dụng khi bạn không chắc tài nguyên của họ thoát ra hoặc không có trong dữ liệu. Nếu bạn chắc chắn rằng các khóa phải đến dữ liệu và nếu nó không đến, thì đó là thời điểm tốt để đưa ra một lỗi thay vì ngăn chặn chúng.

6. Kiểm tra các giá trị falsy🌵 trong một mảng

image.png

7. Loại bỏ giá trị trùng lặp trong mảng

image.png

8. Kiểm tra giá trị là một kiểu mảng

image.png

9. Chuyển đổi chuỗi thành số và số thành chuỗi sử dụng toán tử ‘+’ 🤩

image.png

10. Gán các giá trị khác có điều kiện khi giá trị là null và không được xác định bằng toán tử nullish coescing (??)

image.png

Nhầm lẫn 😕 với toán tử OR (||) ??

Toán tử OR được sử dụng khi bạn muốn gán giá trị khác có điều kiện nếu giá trị đó không phải là true (0, ’’, null, undefined, false, NaN) !

image.png

11. Chuyển đổi Boolean bằng cách sử dụng toán tử !!

image.png

Cảm ơn bạn đã đọc !! . Tôi hy vọng những mẹo này cũng trở thành mẹo yêu thích của bạn ❤️ 😃

Bài viết gốc tại đây.