Chưa bao giờ trên các group tuyển dụng, từ khoá DevOps lại trở nên “hot” đến vậy. Bạn hiện là một System admin, một Back End Developer muốn “đa di năng hoá” bản thân, hay một sinh viên CNTT năm cuối định hướng làm DevOps Engineer. Bạn chưa biết nên bắt đầu học DevOps từ đâu? Tham khảo DevOps Roadmap - Lộ trình học để trở thành một Fresher DevOps nhé !  Và nhớ đọc bài viết này nữa Thế nào mới là một DevOps thực sự

 • Nguồn: Team giảng viên DevOps Techmaster từ LINE VN, Viettel, One Mount Group, CMC Global…-

Tham khảo khoá học Lộ trình DevOps 5 tháng tại Techmaster
Khóa học 5 tháng với 7 chủ đề - 43 buổi học. Hình thức offline/ hoặc online tương tác cho học viên ở xa. Học viên có thể đăng kí full khóa hoặc một số chủ đề mình quan tâm.
Tư vấn chi tiết Ms Huong 0382416368 - huong@techmaster.vn

1. GIT

 • Nguyên lý hoạt động.
 • Các thao tác căn bản
 • Branch
 • Remote repository
 • Git flow

2. Docker + Docker Swarm

 • Giới thiệu và cài đặt Docker
 • Image vs Container
 • Docker network
 • Volume
 • Dockerfile
 • Docker Compose
 • Docker Swarm

3. Jenkins

 • Giới thiệu và cài đặt Jenkins với Docker
 • Kiến trúc Jenkins
 • Pipeline
 • Jenkinsfile
 • Multibranch-pipeline
 • BlueOcean plugin

4. Linux + Ansible + Terraform (7 buổi)

 • Linux distribution.
 • Install centos trên vmware or virtual box.
 • Linux Directory Structure.
 • Basic Linux command line.
 • Working with File and Directory (Permission and finding, view, creat, copy, moving, rename).
 • Edit file with vim.
 • Wildcard - Input, output, redirection.
 • Comparing File. Tranfering File over network.
 • Shell alias - Environment - Shell history.
 • Process and Job control - Crontab - Boot process.
 • System logging - Disk management.
 • Manage Users and Groups - Permission mode.
 • TCP/IP networking - DNS and hostnames.
 • DHCP,Dynamic and Static addressing.
 • Shell scripting.
 • Tab completion.
 • Rerun a command with search command.
 • Reuse arguments - Reuse last item from previous command.

Ansible

 • Quản lý Inventory.
 • Playbooks.
 • Modules.
 • Variables
 • Conditionals
 • Loops
 • Roles

Terraform

 • Infrastructure as Code, tại sao dùng Terraform
 • Thực hành terraform với AWS/GCP/Azure cloud providers
 • Giới thiệu terraform module, làm việc theo nhóm

5. Kubernetes

 • Giới thiệu K8S, các thành phần
 • Deployment cơ bản
 • Expose service trên K8S
 • Quản lý package trên K8S
 • Logging, monitoring
 • Storage
 • Rolling update application
 • Tích hợp với Jenkins

6. Prometheus + Grafana

 • Thu thập các metrics
 • Expose runtime metrics sang Prometheus
 • Expose metrics của ứng dụng sang Prometheus
 • Expose Docker metrics sang Prometheus
 • Xây dựng dashboard với Grafana
 • Tích hợp với K8S

7. Elastic Stack

 • Giới thiệu, cài đặt Elasticsearch. Kiến trúc Elasticserach. Tìm hiểu các usecase thực tế
 • Mapping, indexing, searching data
 • Aggregation
 • Lấy thông tin log với fluentbit và fluentd
 • Elasticsearch data processing
 • Elasticsearch nodes & shards
 • Tích hợp Elasticsearch với Kibana
 • Các mô hình triển khai Elasticsearch
 • Elasticsearch monitoring & troubleshooting
 • Tips, Tricks & Optimization