Lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming - OOP) là phương pháp lập trình phổ biến nhất hiện nay. Sự ra đời của nó nhằm khắc phục các sai sót của lập trình hướng cấu trúc.

Phương pháp này được xây dựng dựa trên nền tảng của khái niệm lập trình có cấu trúc và sự trừu tượng hóa dữ liệu. Sự thay đổi căn bản nằm ở chỗ, một chương trình OOP được thiết kế xoay quanh dữ liệu mà chúng làm việc trên đó.

Lập trình hướng đối tượng hay chi tiết hơn là lập trình định hướng đối tượng là phương pháp lấy đối tượng làm nền tảng để xây dựng chương trình. Đối tượng là những thực thể trong thế giới thực như: Con người, phương tiện giao thông, động vật,...

Tuy nhiên, để học tốt lập trình hướng đối tượng không phải là dễ. Vậy làm thế nào để có thể nắm chắc được lập trình hướng đối tượng?

Nắm vững kiến thức các kiến thức căn bản

Đầu tiên trước khi đi vào tìm hiểu về lập trình hướng đối tượng ta cần phải tìm hiểu về lập trình hướng cấu trúc, cần nắm được các kiến thức cơ bản như:

  • Kiểu dữ liệu là gì?
  • Biến và cách khai báo biến
  • Các tạo một function
  • Cách gọi một function
  • Cách sử dụng các toán tử
  • Các câu lệnh điều khiển: Câu lệnh rẽ nhánh, vòng lặp
  • Mảng

Tham khảo  khoá học Java Spring Boot Full Stack 7 tháng tại Techmaster

Tìm hiểu sự khác biệt giữa OOP và POP

Sau khi đã nắm được các kiến thức cơ sở đừng vội vàng chuyển qua lập trình hướng đối tượng mà hãy tìm hiểu sự khác biệt giữa lập trình hướng đối tượng và lập trình hướng cấu trúc (Tham khảo tại đây). Từ đó chúng ta hiểu được vì sao cần lập trình theo phương pháp lập trình hướng đối tượng.

Tìm hiểu về lớp (Class) và đối tượng (Object) 

Khi mới bắt đầu tìm hiểu về OOP, ta cần phải tìm hiểu từ các khái niệm cơ bản là đối tượng và lớp và sự khác biệt giữa lớp và đối tượng.

Mặc dù đây chỉ là nhưng khái niệm cơ sở nhưng nó lại là thành phần quan trọng nhất trong OOP

Đi sâu nghiên cứu về OOP

Tiếp theo cũng là bước quan trọng nhất, đó là đi sâu tìm hiểu các đặc điểm, nguyên lý của OOP như:

Tính đóng gói (Encapsulation)

Tính kế thừa (Inheritance)

Tính đa hình (Polymorphism)

Tính trừu tượng (Abstraction)