Java Roadmap 2021 - Học Java từ đầu như thế nào ? (Phần 1)

Ngôn ngữ Java cực kì phổ biến, tài liệu học tập có rất nhiều và thậm chí miễn phí trên Internet. Trong nội dung bài viết này, mình sẽ liệt kê giúp các bạn những đầu mục chi tiết và thứ tự học để có thể làm chủ ngôn ngữ Java. Các bạn tìm kiếm với các từ khoá dưới đây và bắt đầu học nhé. 

1. Các kiến thức cơ sở (Fundamental)

 • Ngôn ngữ Java và các sự thật thú vị  
 • Cài đặt môi trường (Hướng dẫn học trên youtube tại đây)
 • Cấu trúc của một chương trình Java
 • Chương trình Java đầu tiên (Hướng dẫn học trên youtube tại đây)
 • Cách thức code Java chạy
 • Cấu trúc của toàn bộ chương trình học Java Mastery    

2. Types (biến và kiểu dữ liệu)         

 • Biến và convention    
 • Kiểu primitive    
 • Kiểu reference    
 • Primitive vs Reference    
 • Kiểu xâu (String)    
 • Kiểu enumerator
 • Date & Time
 • Hằng số (constant)
 • Ép kiểu    

3. Nhập xuất trong java    

 • Lớp Scanner 
 • Xuất dữ liệu
 • Định dạng số
 • Toán tử trong java
 • Lớp Math
 • Lab - Tính tiền lãi hàng tháng của khoản vay    

4. Control flow (cấu trúc rẽ nhánh và vòng lặp)    

 • Toán tử so sánh
 • Toán tử logic
 • Câu lệnh If
 • Toán tử 3 ngôi (ternary)
 • Câu lệnh switch
 • Vòng lặp For
 • Vòng lặp While
 • Vòng lặp Do While
 • Break & Continue 
 • Lab - Tính tổng tiền lãi của khoản vay    

5. Array    

 • Mảng
 • Mảng nhiều chiều
 • Vòng lặp For Each    

6. Clean Coding

 • Khái niệm Clean Code
 • Tạo phương thức
 • Refactoring
 • Kết xuất phương thức (method)
 • Lab - Lập lịch trả nợ của khoản vay & refactoring code

7. Debug và deploy ứng dụng

 • Các loại lỗi
 • Các lỗi cú pháp phổ biến
 • Debug ứng dụng Java

8. Lập trình hướng đối tượng (OOP)

 • Các mô hình lập trình
 • Lợi ích của lập trình hướng đối tượng
 • Cấu trúc khoá học    

9. Lớp và đối tượng

 • Tạo lớp
 • Tạo đối tượng
 • Phương thức
 • Constructor
 • Từ khóa static
 • Từ khóa this

10. Tính đóng gói (Encapsulation)    

 • Getter & Setter
 • Package
 • Access Modifiers (Hướng dẫn học trên youtube tại đây)

11. Refactoring theo Lập trình hướng đối tượng (OOP)

 • Problem - Refactoring code
 • Lập lịch trả nợ của khoản vay theo OOP
 • Chúng ta cần những class nào
 • Kết xuất những console class
 • Nạp chồng (overloading)
 • Kết xuất MortgageReport Class
 • Kết xuất MortgageCalculator Class
 • Loại bỏ/chuyển static không cần thiết/phù hợp
 • Kết xuất các logic bị lặp
 • Kết xuất dư nợ (getRemainingBalance) 

12. Tính kế thừa (Inheritance)    

 • Inheritance (IS-A)
 • Aggregation (HAS-A)
 • Lớp Object
 • Cây kế thừa
 • Đa kế thừa

13. Tính đa hình (Polymorphism)

 • Tính đa hình
 • Nạp chồng (overloading)
 • Ghi đè (Overriding) (Hướng dẫn học trên Youtube tại đây)
 • Từ khóa super
 • Từ khóa final
 • Upcasting và Downcasting

14. Tính trừu tượng

 • Trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng
 • Trừu tượng trong java (Hướng dẫn học trên youtube tại đây)
 • Lớp trừu tượng
 • Phương thức trừu tượng       

Xem tiếp phần 2 tại đây 

Nếu quá trình tự học tốn quá nhiều thời gian và khó tập trung, bạn có thể tham khảo các khoá học offline của Techmaster tại đây nhé. Khoá học theo Java roadmap mình đã nêu ở trên.