Spring - Defining Injection point by using @Inject annotation

Bài viết gốc xem tại : https://www.logicbig.com/tutorials/spring-framework/spring-core/defining-injection-point-by-using-inject-annotation.html

javax.inject.@Inject Chú thích của JSR 330 có thể được sử dụng thay thế cho chú thích @Autowired mong muốn của Spring

Bắt đầu với Spring 3.0, Spring cung cấp hỗ trợ cho JSR 330chú thích tiêu chuẩn (Dependency Injection). Các chú thích đó được quét theo cách giống như các chú thích của Spring annotations.

Thí dụ

package com.logicbig.example;

public ​class GreetingService {

 ​public String getGreeting(String name) {

     ​return "Hi there, " + name;

 ​}
}

 

S dng @Inject annotation

package com.logicbig.example;

import javax.inject.Inject;

public class Greeter {
 @Inject
 private GreetingService greetingService;

 public void showGreeting(String name){
   System.out.println(greetingService.getGreeting(name));
 }
}

Xác đnh bean và chy ng dng mu

package com.logicbig.example;

import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

@Configuration
public class AppRunner {

 @Bean
 public GreetingService greetingService() {
   return new GreetingService();
 }

 @Bean
 public Greeter greeter() {
   return new Greeter();
 }

 public static void main(String... strings) {
   AnnotationConfigApplicationContext context = new AnnotationConfigApplicationContext(AppRunner.class);
   Greeter greeter = context.getBean(Greeter.class);
   greeter.showGreeting("Joe");
 }
}

Output

Hi there, Joe