Nếu bạn dùng Mac

Bước 1: Cài đặt chung

- Cài NodeWatchman dùng Homebrew

brew install node
brew install watchman

Riêng với Node có thể cài trực tiếp bằng cách tải bộ cài tại đây https://nodejs.org/en/ (cài bản LTS) hoặc sử dụng nvm nếu bạn muốn sử dụng node với các phiên bản khác nhau.

- Cài Java Development Kit dùng Homebrew

brew install --cask adoptopenjdk/openjdk/adoptopenjdk8

Hoặc có thể tải bộ cài tại đây https://www.oracle.com/ae/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html.

Bước 2: Cài môi trường phát triển cho iOS app

- Đảm bảo máy đã cài Xcode (bản 9.4 hoặc mới hơn).

- Cài Xcode Command Line Tools: Vào Preferences...  Locations

xcode for react native 1

- Cài Simulator:

xcode for react native 2

- Cài CocoaPods dùng Ruby (đã có sẵn trên Mac):

sudo gem install cocoapods
 

Bước 3: Cài môi trường phát triển cho Android app

- Download và cài đặt Android Studio: https://developer.android.com/studio/index.html. Bảo đảm rằng cài đặt đầy đủ các gói sau:

  • Android SDK
  • Android SDK Platform
  • Android Virtual Device

- Sau khi cài xong, bật phần quản lý SDK bằng cách mở Android Studio, chọn Configure SDK Manager (hoặc chọn Preferences...  Appearance & Behavior → System Settings → Android SDK)

android studio for react native 1

- Chọn tab SDK Platforms, tích chọn Show Package Details, mở phần Android 10.0 (Q) và đảm bảo chọn những option sau:

  • Android SDK Platform 29.
  • Intel x86 Atom_64 System Image hoặc Google APIs Intel x86 Atom System Image.

android studio for react native 2

Bấm Apply để bắt đầu download và cài đặt các tool đã chọn.

- Cấu hình biến môi trường: Sửa file $HOME/.bash_profile hoặc $HOME/.bashrc (nếu bạn dùng trình shell khác không phải bash thì sửa file config tương ứng, ví dụ với zsh thì là ~/.zprofile hoặc ~/.zshrc)

export ANDROID_HOME=$HOME/Library/Android/sdk
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/emulator
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/tools/bin
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools

Chạy lệnh source với file config vừa sửa để load vào shell đang chạy, ví dụ:

source $HOME/.bash_profile

 

Nếu bạn dùng Windows

Bước 1: Cài đặt chung

- Cài đặt Node bằng cách tải bộ cài tại đây https://nodejs.org/en/ (cài bản LTS) và Java Development Kit bằng cách tải bộ cài tại đây https://www.oracle.com/ae/java/technologies/javase/javase-jdk8-downloads.html.

- Hoặc có thể dùng chocolatey để cài: 

choco install -y nodejs.install openjdk8

Bước 2: Cài môi trường phát triển cho Android app (trên Windows không chạy được iOS app)

- Cài đặt Android StudioAndroid SDK tương tự trên Mac.

- Cấu hình biến môi trường:

cấu hình android home trên windows 1
Vào Control Panel để cấu hình thêm biến môi trường
cấu hình android home trên windows 2
Thêm biến môi trường ANDROID_HOME trỏ vào thư mục cài SDK. Chú ý trên hình là đường dẫn mặc định, thay \Users\win bằng đường dẫn home của user đang đăng nhập
cấu hình android home trên windows 3
Sửa biến Path để thêm platform-tools

 

Tham khảo: https://reactnative.dev/docs/environment-setup