Series Spring Boot từ con số 0

 1. Spring Boot 1: Hướng dẫn Component và Autowired
 2. Spring Boot 2: Autowired - Primary - Qualifier
 3. Spring Boot 3: Spring Bean Life Cycle + PostConstruct và PreDestroy
 4. Spring Boot 4: Component - Service - Repository
 5. Spring Boot 5 : Component Scan là gì?
 6. Spring Boot 6 : Configuration và Bean
 7. Spring Boot 7: Spring Boot Application Config và @Value
 8. Spring Boot 8 : Tạo Web Helloworld với @Controller + Thymeleaf
 9. Spring Boot 9: Giải thích cách Thymeleaf vận hành + Expression + Demo Full
 10. Spring Boot 10: @RequestMapping + @PostMapping + @ModelAttribute + @RequestParam + Web To-Do với Thymeleaf
 11. Spring Boot 11: Hướng dẫn Spring Boot JPA + MySQL
 12. Spring Boot 12: Spring JPA Method + @Query
 13. Spring Boot 13: [ Special ] Chi tiết Spring Boot + Thymeleaf + MySQL + i18n + Web Demo
 14. Spring Boot 14: Restful API + @RestController + @PathVariable + @RequestBody
 15. Spring Boot 15: Exception Handling @ExceptionHandler + @RestControllerAdvice / @ControllerAdvice + @ResponseStatus
 16. Spring Boot 16: Hướng dẫn sử dụng @ConfigurationProperties
 17. Spring Boot 17: Chạy nhiều môi trường với Spring Profile
 18. Spring Boot 18: Hướng dẫn chi tiết Test Spring Boot (P1)
 19. Spring Boot 19 : Hướng dẫn chi tiết Test Spring Boot (Phần 2)

Giới thiệu

Tiếp nối Series, bắt đầu từ bài viết trước, bạn hoàn toàn đã có thể làm chủ Spring Boot cho nghiệp vụ của mình rồi. Trong các phần sắp tới sẽ là các kiến thức nâng cao hơn để giúp bạn tăng hiệu quả trong code. Spring Boot 15: Exception Handling @ExceptionHandler + @RestControllerAdvice / @ControllerAdvice + @ResponseStatus

Một trong những điểm tiện dụng của Spring Boot là nó cho phép chúng ta cấu hình ứng dụng từ bên ngoài và lấy các thông tin đó ra một cách dễ dàng.

Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu annotation @ConfigurationProperties, một trong những cách khoa học nhất mà bạn nên sử dụng cho ứng dụng của mình.

Cài đặt

pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <packaging>pom</packaging>

 <parent>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  <version>2.1.4.RELEASE</version>
  <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
 </parent>
 <groupId>me.loda.spring</groupId>
 <artifactId>spring-boot-learning</artifactId>
 <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
 <name>spring-boot-learning</name>
 <description>Everything about Spring Boot</description>

 <properties>
  <java.version>1.8</java.version>
 </properties>

 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>

  <dependency>
   <groupId>org.projectlombok</groupId>
   <artifactId>lombok</artifactId>
   <optional>true</optional>
  </dependency>
 </dependencies>

 <build>
  <plugins>
   <plugin>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
   </plugin>
  </plugins>
 </build>

</project>

Cấu trúc thư mục:

 

Cấu hình đơn giản

Giả sử, ứng dụng của tôi sẽ yêu cầu có một số giá trị toàn cục, mà thay vì cấu hình ở trong code, tôi muốn lưu nó ở bên ngoài, để tiện thay đổi mỗi khi cần.

Thì tôi sẽ làm như sau, tạo ra một class chứa các thông tin:

@Data // Lombok, xem chi tiết tại bài viết
@Component // Là 1 spring bean
// @PropertySource("classpath:loda.yml") // Đánh dấu để lấy config từ trong file loda.yml
@ConfigurationProperties(prefix = "loda") // Chỉ lấy các config có tiền tố là "loda"
public class LodaAppProperties {
  private String email;
  private String googleAnalyticsId;

  // standard getters and setters
}

Chúng ta sử dụng @Component để Spring biết đây là một bean và khởi tạo nó.

Sử dụng @PropertySource để định nghĩa tên của file config. Nếu không có annotation này, Spring sẽ sử dụng file mặc định (classpath:application.yml trong thư mục resources)

Cuối cùng là @ConfigurationProperties, annotation này đánh dấu class bên dưới nó là properties, các thuộc tính sẽ được tự động nạp vào khi Spring khởi tạo.

Lưu ý: các thuộc tính này được xác định bởi prefix=loda. Cái này bạn xem file application.yml ở dưới sẽ hiểu.

Spring sẽ tự tìm các hàm setter để set giá trị cho các thuộc tính này, nên quan trọng là bạn phải tạo ra các setter method. (Ở đây tôi nhường việc đó cho lombok).

Ngoài ra, để chạy được tính năng này, bạn cần kích hoạt nó bằng cách gắn @EnableConfigurationProperties lên một configuration nào đó. Ở đây tôi gắn lên hàm main luôn.

@SpringBootApplication
@EnableConfigurationProperties
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(App.class, args);
  }
}

Vậy là xong, đơn giản phải không. Bây giờ, Spring sẽ tự động bind toàn bộ giá trị từ trong file application.yml vào bean LodaAppProperties cho chúng ta.

Tạo ra file application.yml tại thư mục resources:

 

Thêm các thông tin chúng ta cần:

loda:
 email: loda.namnh@gmail.com
 googleAnalyticsId: U-xxxxx

Chúng ta phải đặt các thuộc tính này sau prefix loda

Chạy thử

Teedeee, thế là xong, rất đơn giản, để kiểm nghiệm xem Spring đã nhận các thông số cấu hình này chưa. Chúng ta sẽ in ra:

@SpringBootApplication
@EnableConfigurationProperties
public class App implements CommandLineRunner {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(App.class, args);
  }

  @Autowired LodaAppProperties lodaAppProperties;

  @Override
  public void run(String... args) throws Exception {
    System.out.println("Global variable:");
    System.out.println("\t Email: "+lodaAppProperties.getEmail());
    System.out.println("\t GA ID: "+lodaAppProperties.getGoogleAnalyticsId());
  }
}

Kết quả:

Global variable:
	 Email: loda.namnh@gmail.com
	 GA ID: U-xxxxx

Bây giờ, ở bất kỳ đâu trong chương trình, khi cần lấy các thông tin config, tôi chỉ cần:

@Autowired LodaAppProperties lodaAppProperties;

là xong.

Nested Properties

Chúng ta có thể config các thuộc tính bên trong Class kể cả khi nó là ListsMaps hay một class khác.

Bổ sung thêm thuộc tính:

@Data // Lombok, xem chi tiết tại bài viết
@Component // Là 1 spring bean
//@PropertySource("classpath:loda.yml") // Đánh dấu để lấy config từ trong file loda.yml
@ConfigurationProperties(prefix = "loda") // Chỉ lấy các config có tiền tố là "loda"
public class LodaAppProperties {
  private String email;
  private String googleAnalyticsId;

  private List<String> authors;

  private Map<String, String> exampleMap;

  // standard getters and setters
}

Sửa file application.yml:

loda:
 email: loda.namnh@gmail.com
 googleAnalyticsId: U-xxxxx
 authors:
  - loda
  - atom
 exampleMap:
  key1: hello
  key2: world

Chạy lại chương trình:

@Override
public void run(String... args) throws Exception {
  System.out.println("Global variable:");
  System.out.println("\t Email: " + lodaAppProperties.getEmail());
  System.out.println("\t GA ID: " + lodaAppProperties.getGoogleAnalyticsId());
  System.out.println("\t Authors: " + lodaAppProperties.getAuthors());
  System.out.println("\t Example Map: " + lodaAppProperties.getExampleMap());
}

Kết quả:

Global variable:
	 Email: loda.namnh@gmail.com
	 GA ID: U-xxxxx
	 Authors: [loda, atom]
	 Example Map: {key1=hello, key2=world}

Chúng ta đã tìm hiểu cách sử dụng annotation @ConfigurationProperties và các ứng dụng của nó. Áp dụng cách config này sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn và sử dụng dễ hơn.


Bài viết nằm trong series Làm chủ Spring Boot, Zero to Hero

Bài viết được đăng tải lại dưới sự cho phép của tác giả - Thầy Nam là giảng viên Lộ trình Java Spring Boot Full Stack

Link gốc bài viết tại đây