Series Spring Boot từ con số 0

 1. Spring Boot 1: Hướng dẫn Component và Autowired
 2. Spring Boot 2: Autowired - Primary - Qualifier
 3. Spring Boot 3: Spring Bean Life Cycle + PostConstruct và PreDestroy
 4. Spring Boot 4: Component - Service - Repository
 5. Spring Boot 5 : Component Scan là gì?
 6. Spring Boot 6 : Configuration và Bean
 7. Spring Boot 7: Spring Boot Application Config và @Value
 8. Spring Boot 8 : Tạo Web Helloworld với @Controller + Thymeleaf
 9. Spring Boot 9: Giải thích cách Thymeleaf vận hành + Expression + Demo Full
 10. Spring Boot 10: @RequestMapping + @PostMapping + @ModelAttribute + @RequestParam + Web To-Do với Thymeleaf
 11. Spring Boot 11: Hướng dẫn Spring Boot JPA + MySQL
 12. Spring Boot 12: Spring JPA Method + @Query
 13. Spring Boot 13: [ Special ] Chi tiết Spring Boot + Thymeleaf + MySQL + i18n + Web Demo
 14. Spring Boot 14: Restful API + @RestController + @PathVariable + @RequestBody
 15. Spring Boot 15: Exception Handling @ExceptionHandler + @RestControllerAdvice / @ControllerAdvice + @ResponseStatus
 16. Spring Boot 16: Hướng dẫn sử dụng @ConfigurationProperties
 17. Spring Boot 17: Chạy nhiều môi trường với Spring Profile
 18. Spring Boot 18: Hướng dẫn chi tiết Test Spring Boot (P1)
 19. Spring Boot 19 : Hướng dẫn chi tiết Test Spring Boot (Phần 2)

Giới thiệu

Trong các bài trước, các bạn đã hiểu các khái niệm cơ bản về Bean và cách inject nó trong Spring Boot bằng @Component + @Autowired

Spring Boot 1: Hướng dẫn Component và Autowired

Spring Boot 2: Autowired - Primary - Qualifier

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về vòng đời của Bean.

Cài đặt

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <packaging>pom</packaging>
  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.0.5.RELEASE</version>
    <relativePath /> <!-- lookup parent from repository -->
  </parent>
  <groupId>me.loda.spring</groupId>
  <artifactId>spring-boot-learning</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>spring-boot-learning</name>
  <description>Everything about Spring Boot</description>

  <properties>
    <java.version>1.8</java.version>
  </properties>

  <dependencies>

    <!--spring mvc, rest-->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>

Cấu trúc thư mục:

image

@PostConstruct

@PostConstruct được đánh dấu trên một method duy nhất bên trong BeanIoC Container hoặc ApplicationContext sẽ gọi hàm này sau khi một Bean được tạo ra và quản lý.

@Component
public class Girl {

  @PostConstruct
  public void postConstruct(){
    System.out.println("\t>> Đối tượng Girl sau khi khởi tạo xong sẽ chạy hàm này");
  }
}

@PreDestroy

@PreDestroy được đánh dấu trên một method duy nhất bên trong BeanIoC Container hoặc ApplicationContext sẽ gọi hàm này trước khi một Bean bị xóa hoặc không được quản lý nữa.

@Component
public class Girl {

  @PreDestroy
  public void preDestroy(){
    System.out.println("\t>> Đối tượng Girl trước khi bị destroy thì chạy hàm này");
  }
}

Bean Life Cycle

Spring Boot từ thời điểm chạy lần đầu tới khi shutdown thì các Bean nó quản lý sẽ có một vòng đời được biểu diễn như ảnh dưới đây:

image

Nhìn có vẻ loằng ngoằng, trong series căn bản này, bạn có lẽ sẽ chỉ cần hiểu như sau:

 1. Khi IoC Container (ApplicationContext) tìm thấy một Bean cần quản lý, nó sẽ khởi tạo bằng Constructor
 2. inject dependencies vào Bean bằng Setter, và thực hiện các quá trình cài đặt khác vào Bean như setBeanNamesetBeanClassLoader, v.v..
 3. Hàm đánh dấu @PostConstruct được gọi
 4. Tiền xử lý sau khi @PostConstruct được gọi.
 5. Bean sẵn sàng để hoạt động
 6. Nếu IoC Container không quản lý bean nữa hoặc bị shutdown nó sẽ gọi hàm @PreDestroy trong Bean
 7. Xóa Bean.

Ví dụ

Chúng ta tạo ra class Girl bao gồm:

import org.springframework.stereotype.Component;
import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.annotation.PreDestroy;

@Component
public class Girl {

  @PostConstruct
  public void postConstruct(){
    System.out.println("\t>> Đối tượng Girl sau khi khởi tạo xong sẽ chạy hàm này");
  }

  @PreDestroy
  public void preDestroy(){
    System.out.println("\t>> Đối tượng Girl trước khi bị destroy thì chạy hàm này");
  }
}

In ra màn hình quá Spring Boot chạy lần đầu cho tới khi shutdown:

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext;

@SpringBootApplication
public class App {
  public static void main(String[] args) {
    // ApplicationContext chính là container, chứa toàn bộ các Bean
    System.out.println("> Trước khi IoC Container được khởi tạo");
    ApplicationContext context = SpringApplication.run(App.class, args);
    System.out.println("> Sau khi IoC Container được khởi tạo");

    // Khi chạy xong, lúc này context sẽ chứa các Bean có đánh
    // dấu @Component.

    Girl girl = context.getBean(Girl.class);

    System.out.println("> Trước khi IoC Container destroy Girl");
    ((ConfigurableApplicationContext) context).getBeanFactory().destroyBean(girl);
    System.out.println("> Sau khi IoC Container destroy Girl");

  }
}

Output:

> Trước khi IoC Container được khởi tạo
> Trước khi IoC Container được khởi tạo
	>> Đối tượng Girl sau khi khởi tạo xong sẽ chạy hàm này
> Sau khi IoC Container được khởi tạo
> Trước khi IoC Container destroy Girl
	>> Đối tượng Girl trước khi bị destroy thì chạy hàm này
> Sau khi IoC Container destroy Girl

Bạn sẽ thấy dòng "Trước khi IoC Container được khởi tạo" được chạy 2 lần.

Điều này xảy ra bởi vì hàm App.main(args) được chạy 2 lần!

Lần đầu là do chúng ta chạy.

Lần thứ hai là do Spring Boot chạy sau khi nó được gọi SpringApplication.run(App.class, args). Đây là lúc mà IoC Container (ApplicationContext) được tạo ra và đi tìm Bean.

Ý nghĩa.

@PostConstruct và @PreDestroy là 2 Annotation cực kỳ ý nghĩa, nếu bạn nắm được vòng đời của một Bean, bạn có thể tận dụng nó để làm các nhiệm vụ riêng như setting, thêm giá trị mặc định trong thuộc tính sau khi tạo, xóa dữ liệu trước khi xóa, v.v.. Rất nhiều chức năng khác tùy theo nhu cầu.

Bài viết kì tiếp theo: Spring Boot 4: Component - Service - Repository


Bài viết nằm trong series Làm chủ Spring Boot, Zero to Hero

Bài viết được đăng tải lại dưới sự cho phép của tác giả - Thầy Nam là giảng viên Lộ trình Java Spring Boot Full Stack

Link gốc bài viết tại đây