Loạt bài chủ đề Java trên trang stackjava.com bản quyền thuộc Trần Hữu Cương. Bài viết đăng trên blog Techmaster được sự đồng ý của tác giả.

Thầy Trần Hữu Cương hiện là giảng viên TechMaster khoá Lộ trình Java Spring Boot Full Stack

Link gốc bài viết tại đây Spring Core – Phần 5


1. Spring AOP là gì?

Aspect Oriented Programming (AOP) là 1 kỹ thuật lập trình dùng để tách logic chương trình thành các phần riêng biệt…

Trong Spring AOP, có 4 loại advice được hỗ trợ:

 • Before advice: chạy trước khi method được thực thi
 • After returning advice: Chạy sau khi method trả về một kết quả
 • After throwing adivce: Chạy khi method ném ra một exception
 • Around advice: Chạy khi method được thực thi (Bao gồm cả 3 loại advice trên)

 

Ở bài trước mình đã giới thiệu rõ AOP là gì, tác dụng và đặc điểm của nó nên trong bài này mình sẽ chủ yếu tập trung vào cách thực thi AOP trong Spring.

2. Code ví dụ với Spring AOP.

Nhắc lại một chút về một số khái nhiệm và thuật ngữ trong AOP với Spring (Phần này hơi trừu tượng một chút, các bạn đối chiếu với ví dụ bên dưới để hiểu hơn)

 • Join point: là các điểm trong chương trình ví dụ điểm thực thi method (method execution), điểm xử lý excpetion, field access… Spring chỉ hỗ trợ method execution join point
 • Advice: một hành động thực hiện ở joint point
 • Pointcut: Là expression language giúp khớp nối với joint point
 • Introduction: Cho phép introduce các new interface tới bất kì object adviced nào.
 • Target Object: Object sẽ được adviced
 • Aspect: là một class bao gồm các advice và các joint point
 • Interceptor: là một aspect chỉ có duy nhất một advice
 • AOP Proxy: dùng để cài đặt các Aspect
 • Weaving: là tiến trình nối các aspect với các object, types để tạo nên advised object.

Spring Core - Phần 5: Spring AOP là gì? code ví dụ với Spring AOP

Ví dụ kinh điển với AOP mà ta hay dùng đó là chương trình thực hiện log.

Bây giờ mình sẽ tạo 1 class với các method, sau đó áp dụng AOP để thực hiện log các method của class theo cả 4 loại advice:

Khai báo các thư viện để sử dụng applicationContext, bean, aop trong spring:

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-beans -->
<dependency>
 <groupId>org.springframework</groupId>
 <artifactId>spring-beans</artifactId>
 <version>4.3.13.RELEASE</version>
</dependency>
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-context -->
<dependency>
 <groupId>org.springframework</groupId>
 <artifactId>spring-context</artifactId>
 <version>4.3.13.RELEASE</version>
</dependency>
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.springframework/spring-aop -->
<dependency>
 <groupId>org.springframework</groupId>
 <artifactId>spring-aop</artifactId>
 <version>4.3.13.RELEASE</version>
</dependency>

Tạo class Hello.java với 3 method:

public class Hello {
 public void method1() {
  System.out.println("+++++++++++++++++++++++++++++++");
  System.out.println("method 1");
 }
 public void method2() {
  System.out.println("+++++++++++++++++++++++++++++++");
  System.out.println("method 2");
 }
 public void method3() {
  System.out.println("+++++++++++++++++++++++++++++++");
  System.out.println("method 3");
  throw new IllegalArgumentException();
 }
}

 applicationContext.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd">
 <bean id="hello" class="stackjava.com.springaop.Hello" />
</beans>

Demo:

public static void main(String[] args) throws Exception {
 ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
 Hello hello = (Hello) context.getBean("hello");
 hello.method1();
 hello.method2();
}

Kết quả:

+++++++++++++++++++++++++++++++
method 1
+++++++++++++++++++++++++++++++
method 2

Áp dụng before advice

Tạo class DemoBeforeAdvice.java định nghĩa hành động trước khi cách method của class Hello được chạy:

public class DemoBeforeAdvice implements MethodBeforeAdvice {
 public void before(Method method, Object[] args, Object target) throws Throwable {
  System.out.println("before method: " + method.getName());
 }
}

MethodBeforeAdvice: là một aspect đồng thời cũng là một Interceptor vì nó chỉ có 1 advice

DemoBeforeService: là một AOP proxy, nó cài đặt lại aspect là MethodBeforeAdvice

aplicationContext.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd">
 <bean id="hello" class="stackjava.com.springaop.Hello" />
 <bean id="demoBeforeAdvice" class="stackjava.com.springaop.DemoBeforeAdvice" />
 <bean id="helloProxy" class="org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean">
  <property name="target" ref="hello" />
  <property name="interceptorNames">
   <list>
    <value>demoBeforeAdvice</value>
   </list>
  </property>
 </bean>
</beans>

target object sẽ là đối tượng hello.

Demo:

public static void main(String[] args) throws Exception {
 ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
 Hello hello = (Hello) context.getBean("helloProxy");
 hello.method1();
 hello.method2();
}

Kết quả:

before method: method1
+++++++++++++++++++++++++++++++
method 1
before method: method2
+++++++++++++++++++++++++++++++
method 2

Tương tự mình sẽ tạo các proxy thực hiện cài đặt After returning advice, After throwing adivce, Around advice:

import java.lang.reflect.Method;
import org.springframework.aop.AfterReturningAdvice;
public class DemoAfterAdvice implements AfterReturningAdvice {
 public void afterReturning(Object returnValue, Method method, Object[] args, Object target) throws Throwable {
  System.out.println("after method: " + method.getName());
  
 }
}
import org.springframework.aop.ThrowsAdvice;
public class DemoThrowAdvice implements ThrowsAdvice {
 public void afterThrowing(IllegalArgumentException e) throws Throwable {
  System.out.println("throw advice method: " );
 }
}
import org.aopalliance.intercept.MethodInterceptor;
import org.aopalliance.intercept.MethodInvocation;
public class DemoAroundAdvice implements MethodInterceptor {
 public Object invoke(MethodInvocation invocation) throws Throwable {
  // same with MethodBeforeAdvice
  System.out.println("around - before method: " + invocation.getMethod().getName());
  try {
   // proceed to original method call
   Object result = invocation.proceed();
   // same with AfterReturningAdvice
   System.out.println("around - before method: " + invocation.getMethod().getName());
   return result;
  } catch (IllegalArgumentException e) {
   // same with ThrowsAdvice
   System.out.println("around - throw advice method: " + invocation.getMethod().getName());
   throw e;
  }
 }
}

applicationContext.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
 xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd">
 <bean id="hello" class="stackjava.com.springaop.Hello" />
 <bean id="demoBeforeAdvice" class="stackjava.com.springaop.DemoBeforeAdvice" />
 <bean id="demoAfterAdvice" class="stackjava.com.springaop.DemoAfterAdvice" />
 <bean id="demoThrowAdvice" class="stackjava.com.springaop.DemoThrowAdvice" />
 <bean id="demoAroundAdvice" class="stackjava.com.springaop.DemoAroundAdvice" />
 <bean id="helloProxy" class="org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean">
  <property name="target" ref="hello" />
  <property name="interceptorNames">
   <list>
    <value>demoBeforeAdvice</value>
    <value>demoAfterAdvice</value>
    <value>demoThrowAdvice</value>
    <value>demoAroundAdvice</value>
   </list>
  </property>
 </bean>
</beans>

Demo:

import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class MainApp {
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
  Hello hello = (Hello) context.getBean("helloProxy");
  hello.method1();
  System.out.println("\n");
  hello.method2();
  System.out.println("\n");
  hello.method3();
 }
}

Kết quả:

before method: method1
around - before method: method1
+++++++++++++++++++++++++++++++
method 1
around - before method: method1
after method: method1
before method: method2
around - before method: method2
+++++++++++++++++++++++++++++++
method 2
around - before method: method2
after method: method2
before method: method3
around - before method: method3
+++++++++++++++++++++++++++++++
method 3
around - throw advice method: method3
throw advice method: 
Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException

Okay, Done!