Các bước cài đặt Jenkins bằng Docker:

  • Tạo thư mục trên máy local để mount Docker volume ( ví dụ trong video thì mình tạo thư mục jenkins trên Desktop )
  • Chạy lệnh: docker run -d --name jenkins -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v /Users/duy/Desktop/jenkins:/var/jenkins_home jenkins/jenkins:lts
  • Các bạn nhớ thay đoạn /Users/duy/Desktop/jenkins bằng đường dẫn thư mục volume trên máy mình nhé 😁 😁 😁

Các bước expose Jenkins chạy ở localhost:8080 ra ngoài Internet:

  • Cài đặt công cụ ngrok theo hướng dẫn tại: https://ngrok.com/
  • Expose localhost:8080 ra ngoài Internet: ngrok http 8080