Hướng dẫn tạo Pod thông qua file YAML:

 

Nội dung file YAML được sử dụng trong video:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: hello-pod
spec:
  containers:
  -  name: hello-nginx
    image: nginx