Tham khảo khoá học Lộ trình DevOps 43 buổi 5 tháng tại Techmaster https://devops.techmaster.vn/

Liên hệ tư vấn Ms Hương 0382416368

Series Kubernetes

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 1): Cùng tìm hiểu về kiến trúc của Kubernetes

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 2): Quản lý các container với Pods

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 3): Tạo Pod bằng file YAML

Khoá học Kubernetes cho người mới bắt đầu (phần 4): Scale Pod

Chúng ta thử tạo một Pod chạy một container Nginx

Chạy lệnh sau:

kubectl run my-nginx --image nginx

Lệnh này sẽ:

  • Tạo một Deployment Controller
  • Deployment Controller này sẽ tạo một ReplicaSet Controller
  • Đến lượt ReplicaSet Controller sẽ tạo một Pod
  • Pod này sẽ chạy docker container Nginx
Object bên ngoài quản lý các object bên trong
Object bên ngoài quản lý các object bên trong

Tạm thời bỏ qua các object như Deployment, Replica, giờ ta chỉ quan tâm đến Pod. Chạy lệnh sau để liệt kê các pod trong cluster:

kubectl get pod
Có 1 Pod đang chạy
Có 1 Pod đang chạy

Có thể lấy thêm thông tin về Pod mới tạo bằng lệnh kubectl describe pod tên-pod

Biết được Pod đang chạy ở node nào, đang quản lý container nào
Biết được Pod đang chạy ở node nào, đang quản lý container nào

Có thể kiểm tra danh sách các container để xem liệu có container mà Pod vừa tạo không bằng lệnh docker ps:

Container được tạo ra và quản lý bởi Pod
Container được tạo ra và quản lý bởi Pod