Body-parser

thư viện nodejs miễn phí, học nodejs uy tín

Là phần mềm phân tích phần body của Node.js

var express = require('express')
var bodyParser = require('body-parser')
var app = express()
// parse application/x-www-form-urlencoded
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }))
// parse application/json
app.use(bodyParser.json())

 

Sequelize

địa chỉ học nodejs uy tín

Sequelize là một ORM Node.js nền Promise dành cho Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite và Microsoft SQL Server. 

Nó có tính năng hỗ trợ giao dịch vững chắc, quan hệ, eager and lazy loading, đọc bản sao và nhiều hơn nữa

const sequelize = new Sequelize
 ('database', 'username', 'password', 
  {
  host: 'localhost',
  dialect: /* one of 'mysql' 
   | 'mariadb' | 'postgres' | 'mssql' */ });

 

Passport

thư viện nodejs bổ ích

Passport là phần mềm trung gian xác thực tương thích Express cho Node.js. Mục đích duy nhất của passport là xác thực các yêu cầu được thực hiện thông qua một bộ bổ sung có thể mở rộng được gọi là stratergy

passport.use(new LocalStrategy(
 function(username, password, done) {
  User.findOne({ username: username }, function (err, user) {
   if (err) { return done(err); }
   if (!user) { return done(null, false); }
   if (!user.verifyPassword(password)) { return done(null, 
     false); }
   return done(null, user);
   });
  }
));

 

Dotenv

thư viện nodejs miễn phí

Dotenv là một mô đun zero-dependency, tải các biến môi trường từ tệp .env vào process.env

Dotenv lưu cấu hình trong môi trường tách biệt với code

require('dotenv').config()
const db = require('db')
db.connect({
host: process.env.DB_HOST,
username: process.env.DB_USER,
password: process.env.DB_PASS
})
// .env file
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASS=s1mpl3

 

Multer

thư viện nodejs miễn phí

Multer là phần mềm trung gian của node.js để xử lý dữ liệu dữ liệu, được sử dụng chủ yếu để tải lên các tệp

var express = require('express')
var multer = require('multer')
var upload = multer({ dest: 'uploads/' })
var app = express()
app.post('/profile', 
 upload.single('avatar'), function (req, res, next) {
 // req.file is the `avatar` file
 // req.body will hold the text fields, if there were any
 })
app.post('/photos/upload', 
 upload.array('photos', 12), function (req, res, next) {
 // req.files is array of `photos` files
 // req.body will contain the text fields, if there were any
})

 

Axios

địa chỉ lập trình uy tín, học lập trình từ đầu

Là client HTTP dựa trên promise cho trình duyệt và node.js

const axios = require('axios');
// Make a request for a user with a given ID
axios.get('/user?ID=12345')
 .then(function (response) {
 // handle success
 console.log(response);
 })
 .catch(function (error) {
 // handle error
 console.log(error);
 })
 .finally(function () {
 // always executed
 });

 

Cors

lập trình cơ bản , địa chỉ học lập trình uy tín Hà Nội

CORS là gói node.js để cung cấp phần mềm trung gian Connect / Express có thể được sử dụng để bật CORS với nhiều tùy chọn khác nhau

var express = require('express')
var cors = require('cors')
var app = express()
app.use(cors())
app.get('/products/:id', function (req, res, next) {
res.json({msg: 'This is CORS-enabled for all origins!'})
})
app.listen(80, function () {
console.log('CORS-enabled web server listening on port 80')
})

 

Bài viết được dịch từ đây, cùng xem lại phần 1 tại đây, hi vọng bài viết hữu ích! 

Thông tin khoá học NodeJS 4.5 tháng: https://nodejs.techmaster.vn/

Liên hệ tư vấn Ms Hương 0382416368 (zalo)

Lịch khai giảng dự kiến : 20/4/2021 , 18:30 - 21:30 , tầng 12A Viwaseen Tower 48 Tố Hữu