Bài viết được dịch từ Spring MVC CRUD Example with Hibernate + JSP + MySQL + Maven + Eclipse của tác giả Ramesh Fadatare. Link Github sourcecode trong bài.

Đây là tutorial hướng dẫn cách xây dựng một ứng dụng web cơ bản sử dụng Spring MVC, Hibernate, JSP, MySQL và Maven. Trước tiên cùng điểm qua những công cụ và công nghệ cần sử dụng (Lưu ý: Version chỉ mang tính chất tham khảo, không bắt buộc).

 • Spring MVC – 5.1.0 RELEASE
 • Hibernate – 5.2.17 Final
 • JDK – phiên bản 1.8 hoặc mới hơn
 • Maven – 3.5.1
 • Apache Tomcat – 8.5
 • IDE – STS/Eclipse Neon.3 (Các bạn có thể sử dụng IntelliJ)
 • JSTL – 1.2.1
 • JSP – 2.3.1
 • MySQL – 5.1.4

 

1. Tạo ứng dụng web bằng maven

Maven là công cụ quản lý và thiết lập tự động một dự án phần mềm. Maven hỗ trợ quản lý các thư viện phụ thuộc, thực hiện biên dịch, kiểm thử, đóng gói và triển khai sản phẩm.

Tìm hiểu thêm về Maven qua loạt tutorial Apache Maven Tutorial.

Tại các phiên bản hiện tại của Eclipse hay IntelliJ đều được tích hợp sẵn Maven.

 

2. Thêm thư viện phụ thuộc

Tạo thành công ứng dụng bằng maven, bạn sẽ thấy một file pom.xml. Thêm khai báo các thư viện phụ thuộc:

<project
  xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>net.javaguides.springmvc</groupId>
  <artifactId>springmvc5-hibernate5-jsp-mysql-example</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>springmvc5-hibernate5-jsp-mysql-example Maven Webapp</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
  <properties>
    <failOnMissingWebXml>false</failOnMissingWebXml>
    <spring.version>5.1.0.RELEASE</spring.version>
    <hibernate.version>5.3.5.Final</hibernate.version>
    <hibernate.validator>5.4.1.Final</hibernate.validator>
    <c3p0.version>0.9.5.2</c3p0.version>
    <jstl.version>1.2.1</jstl.version>
    <tld.version>1.1.2</tld.version>
    <servlets.version>3.1.0</servlets.version>
    <jsp.version>2.3.1</jsp.version>
    <hsqldb.version>1.8.0.10</hsqldb.version>
  </properties>
  <dependencies>
    <!-- Spring MVC Dependency -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-webmvc</artifactId>
      <version>${spring.version}</version>
    </dependency>
    <!-- Spring ORM -->
    <dependency>
      <groupId>org.springframework</groupId>
      <artifactId>spring-orm</artifactId>
      <version>${spring.version}</version>
    </dependency>
    <!-- Hibernate Core -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-core</artifactId>
      <version>5.2.17.Final</version>
    </dependency>
    <!-- Hibernate Validator -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
      <version>${hibernate.validator}</version>
    </dependency>
    <!-- JSTL Dependency -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet.jsp.jstl</groupId>
      <artifactId>javax.servlet.jsp.jstl-api</artifactId>
      <version>${jstl.version}</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>taglibs</groupId>
      <artifactId>standard</artifactId>
      <version>${tld.version}</version>
    </dependency>
    <!-- Servlet Dependency -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>${servlets.version}</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <!-- JSP Dependency -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet.jsp</groupId>
      <artifactId>javax.servlet.jsp-api</artifactId>
      <version>${jsp.version}</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>5.1.47</version>
    </dependency>
  </dependencies>
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.5.1</version>
        <configuration>
          <source>1.8</source>
          <target>1.8</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

 

3. Cấu trúc project

 • Cấu trúc project

 • Thiết kế lớp

 

4. AppInitializer – Đăng ký DispatcherServlet sử dụng Java-based configuration

Java-based configuration cho phép viết các cấu hình Spring mà không cần sử dụng file XML, thay vào đó sử dụng annotation.

Trong Spring MVC, DispatcherServlet giống như các servlet khác có thể nhận được và xử lý request, chúng ta cần phải cấu hình để web server container có thể khởi tạo và ánh xạ URL cho nó. Trong môi trường Servlet 3.0+, có thể sử dụng lớp AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitalizer để đăng ký khởi tạo DispatcherServlet.

package net.javaguides.springmvc.config;

import org.springframework.web.servlet.support.AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer;

/**
 * @author Ramesh Fadatare
 */
public class AppInitializer extends AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {

  @Override
  protected Class << ? > [] getRootConfigClasses() {
    return new Class[] {
      AppContext.class
    };
    //return null;
  }

  @Override
  protected Class << ? > [] getServletConfigClasses() {
    return new Class[] {
      WebMvcConfig.class
    };
  }

  @Override
  protected String[] getServletMappings() {
    return new String[] {
      "/"
    };
  }
}

 

5. AppContext – tích hợp Spring và Hibernate sử dụng Java-based configuration

package net.javaguides.springmvc.config;

import java.util.Properties;


import javax.sql.DataSource;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.PropertySource;
import org.springframework.core.env.Environment;
import org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSource;
import org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTransactionManager;
import org.springframework.orm.hibernate5.LocalSessionFactoryBean;
import org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement;

@Configuration
@PropertySource("classpath:database.properties")
@EnableTransactionManagement
public class AppContext {

  @Autowired
  private Environment environment;

  @Bean
  public LocalSessionFactoryBean sessionFactory() {
    LocalSessionFactoryBean sessionFactory = new LocalSessionFactoryBean();
    sessionFactory.setDataSource(dataSource());
    sessionFactory.setPackagesToScan(new String[] {
      "net.javaguides.springmvc.entity"
    });
    sessionFactory.setHibernateProperties(hibernateProperties());
    return sessionFactory;
  }

  @Bean
  public DataSource dataSource() {
    DriverManagerDataSource dataSource = new DriverManagerDataSource();
    dataSource.setDriverClassName(environment.getRequiredProperty("jdbc.driverClassName"));
    dataSource.setUrl(environment.getRequiredProperty("jdbc.url"));
    dataSource.setUsername(environment.getRequiredProperty("jdbc.username"));
    dataSource.setPassword(environment.getRequiredProperty("jdbc.password"));
    return dataSource;
  }

  private Properties hibernateProperties() {
    Properties properties = new Properties();
    properties.put("hibernate.dialect", environment.getRequiredProperty("hibernate.dialect"));
    properties.put("hibernate.show_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.show_sql"));
    properties.put("hibernate.format_sql", environment.getRequiredProperty("hibernate.format_sql"));
    properties.put("hibernate.hbm2ddl.auto", environment.getRequiredProperty("hibernate.hbm2ddl.auto"));
    return properties;
  }

  @Bean
  public HibernateTransactionManager getTransactionManager() {
    HibernateTransactionManager transactionManager = new HibernateTransactionManager();
    transactionManager.setSessionFactory(sessionFactory().getObject());
    return transactionManager;
  }
}
 • LocalSessionFactoryBean tạo Hibernate SessionFactory. Đây là cách phổ biến để thiết lập Hibernate SessionFactory trong môi trường ứng dụng Spring.
 • EnableTransactionManagement kích hoạt khả năng quản lý transaction của Spring.
 • HibernateTransactionManager ánh xạ Hibernate Session với một luồng, cho phép Session liên kết theo luồng. Trình quản lý transaction này phù hợp với các ứng dụng sử dụng Hibernate SessionFactory để truy cập dữ liệu trong transaction. Đồng thời nó hỗ truy cập trực tiếp vào Datasource (vd: JDBC).

database.properties

Tạo file database.properties trong thư mục resources chứa cấu hình database.

jdbc.driverClassName = com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url = jdbc:mysql://localhost:3306/demo?useSSL=false
jdbc.username = root
jdbc.password = root
hibernate.dialect = org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect
hibernate.show_sql = true
hibernate.format_sql = true
hibernate.hbm2ddl.auto = update

 

6. WebMvcConfig – Cấu hình Spring MVC Bean sử dụng Java-based configuration

Tạo class MVCConfig có các annotation @Configuration, @EnableWebMvc và @ComponentSca

package net.javaguides.springmvc.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;

import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;
import org.springframework.web.servlet.view.JstlView;

/**
 * @author Ramesh Fadatare
 */

@Configuration
@EnableWebMvc
@ComponentScan(basePackages = {
  "net.javaguides.springmvc"
})
public class WebMvcConfig implements WebMvcConfigurer {

  @Bean
  public InternalResourceViewResolver resolver() {
    InternalResourceViewResolver resolver = new InternalResourceViewResolver();
    resolver.setViewClass(JstlView.class);
    resolver.setPrefix("/WEB-INF/views/");
    resolver.setSuffix(".jsp");
    return resolver;
  }

  @Override
  public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
    registry
      .addResourceHandler("/resources/**")
      .addResourceLocations("/resources/");
  }
}

 

7. JPA Entity – Customer.java

Tạo class Entity chứa các trường được đánh JPA annotation. Chúng ta sẽ sử dụng class entity này để ánh xạ bảng trong database với Customer. Nó còn có tác dụng ràng buộc dữ liệu khi sử dụng annotation @ModelAttribute trong phương thức xử lý của controller.

package net.javaguides.springmvc.entity;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "customer")
public class Customer {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Column(name = "id")
  private int id;

  @Column(name = "first_name")
  private String firstName;

  @Column(name = "last_name")
  private String lastName;

  @Column(name = "email")
  private String email;

  public Customer() {

  }

  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Customer [id=" + id + ", firstName=" + firstName + ", lastName=" + lastName + ", email=" + email + "]";
  }
}

 

8.Spring MVC Controller Class – CustomerController.java

Tạo một class controller để xử lý các form dữ liệu Customer.

package net.javaguides.springmvc.controller;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

import net.javaguides.springmvc.entity.Customer;
import net.javaguides.springmvc.service.CustomerService;

@Controller
@RequestMapping("/customer")
public class CustomerController {

  @Autowired
  private CustomerService customerService;

  @GetMapping("/list")
  public String listCustomers(Model theModel) {
    List < Customer > theCustomers = customerService.getCustomers();
    theModel.addAttribute("customers", theCustomers);
    return "list-customers";
  }

  @GetMapping("/showForm")
  public String showFormForAdd(Model theModel) {
    Customer theCustomer = new Customer();
    theModel.addAttribute("customer", theCustomer);
    return "customer-form";
  }

  @PostMapping("/saveCustomer")
  public String saveCustomer(@ModelAttribute("customer") Customer theCustomer) {
    customerService.saveCustomer(theCustomer);
    return "redirect:/customer/list";
  }

  @GetMapping("/updateForm")
  public String showFormForUpdate(@RequestParam("customerId") int theId,
    Model theModel) {
    Customer theCustomer = customerService.getCustomer(theId);
    theModel.addAttribute("customer", theCustomer);
    return "customer-form";
  }

  @GetMapping("/delete")
  public String deleteCustomer(@RequestParam("customerId") int theId) {
    customerService.deleteCustomer(theId);
    return "redirect:/customer/list";
  }
}

 

9.Service Layer – CustomerService.java và CustomerServiceImpl.java

Tạo interface CustomerService trong package service.

CustomerService.java

package net.javaguides.springmvc.service;

import java.util.List;

import net.javaguides.springmvc.entity.Customer;

public interface CustomerService {

  public List < Customer > getCustomers();

  public void saveCustomer(Customer theCustomer);

  public Customer getCustomer(int theId);

  public void deleteCustomer(int theId);

}

CustomerServiceImpl.java

Annotation @Service được sử dụng để chú thích class này là một Spring BEAN liên quan đến tầng business logic.

package net.javaguides.springmvc.service;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import net.javaguides.springmvc.dao.CustomerDAO;
import net.javaguides.springmvc.entity.Customer;

@Service
public class CustomerServiceImpl implements CustomerService {

  @Autowired
  private CustomerDAO customerDAO;

  @Override
  @Transactional
  public List < Customer > getCustomers() {
    return customerDAO.getCustomers();
  }

  @Override
  @Transactional
  public void saveCustomer(Customer theCustomer) {
    customerDAO.saveCustomer(theCustomer);
  }

  @Override
  @Transactional
  public Customer getCustomer(int theId) {
    return customerDAO.getCustomer(theId);
  }

  @Override
  @Transactional
  public void deleteCustomer(int theId) {
    customerDAO.deleteCustomer(theId);
  }
}

 

10. DAO layer – CustomerDAO.java và CustomerDAOImple.java

Tạo interface CustomerDAO thuộc tầng Dao (Data Access Object) với annotation @Repository.

CustomerDAO.java

package net.javaguides.springmvc.dao;

import java.util.List;

import net.javaguides.springmvc.entity.Customer;

public interface CustomerDAO {

  public List < Customer > getCustomers();

  public void saveCustomer(Customer theCustomer);

  public Customer getCustomer(int theId);

  public void deleteCustomer(int theId);
}

CustomerDAOImpl.java

package net.javaguides.springmvc.dao;

import java.util.List;

import javax.persistence.Query;
import javax.persistence.criteria.CriteriaBuilder;
import javax.persistence.criteria.CriteriaQuery;
import javax.persistence.criteria.Root;

import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import net.javaguides.springmvc.entity.Customer;

@Repository
public class CustomerDAOImpl implements CustomerDAO {

  @Autowired
  private SessionFactory sessionFactory;

  @Override
  public List < Customer > getCustomers() {
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
    CriteriaBuilder cb = session.getCriteriaBuilder();
    CriteriaQuery < Customer > cq = cb.createQuery(Customer.class);
    Root < Customer > root = cq.from(Customer.class);
    cq.select(root);
    Query query = session.createQuery(cq);
    return query.getResultList();
  }

  @Override
  public void deleteCustomer(int id) {
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
    Customer book = session.byId(Customer.class).load(id);
    session.delete(book);
  }

  @Override
  public void saveCustomer(Customer theCustomer) {
    Session currentSession = sessionFactory.getCurrentSession();
    currentSession.saveOrUpdate(theCustomer);
  }

  @Override
  public Customer getCustomer(int theId) {
    Session currentSession = sessionFactory.getCurrentSession();
    Customer theCustomer = currentSession.get(Customer.class, theId);
    return theCustomer;
  }
}

 

11. JSP Views – customer-form.jsp và list-customers.jsp

customer-form.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
 pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<%@taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Spring MVC 5 - form handling | Java Guides</title>
<link href="<c:url value="/resources/css/bootstrap.min.css" />"
 rel="stylesheet">
<script src="<c:url value="/resources/js/jquery-1.11.1.min.js" />"></script>
<script src="<c:url value="/resources/js/bootstrap.min.js" />"></script>

</head>
<body>
 <div class="container">
 <div class="col-md-offset-2 col-md-7">
  <h2 class="text-center">Spring MVC 5 + Hibernate 5 + JSP + MySQL
  Example</h2>
  <div class="panel panel-info">
  <div class="panel-heading">
   <div class="panel-title">Add Customer</div>
  </div>
  <div class="panel-body">
   <form:form action="saveCustomer" cssClass="form-horizontal"
   method="post" modelAttribute="customer">

   <!-- need to associate this data with customer id -->
   <form:hidden path="id" />

   <div class="form-group">
    <label for="firstname" class="col-md-3 control-label">First
    Name</label>
    <div class="col-md-9">
    <form:input path="firstName" cssClass="form-control" />
    </div>
   </div>
   <div class="form-group">
    <label for="lastname" class="col-md-3 control-label">Last
    Name</label>
    <div class="col-md-9">
    <form:input path="lastName" cssClass="form-control" />
    </div>
   </div>

   <div class="form-group">
    <label for="email" class="col-md-3 control-label">Email</label>
    <div class="col-md-9">
    <form:input path="email" cssClass="form-control" />
    </div>
   </div>

   <div class="form-group">
    <!-- Button -->
    <div class="col-md-offset-3 col-md-9">
    <form:button cssClass="btn btn-primary">Submit</form:button>
    </div>
   </div>

   </form:form>
  </div>
  </div>
 </div>
 </div>
</body>
</html>

list-customer.jsp

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
 pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><%@ page isELIgnored="false" %>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>javaguides.net</title>
<link href="<c:url value="/resources/css/bootstrap.min.css" />"
 rel="stylesheet">
<script src="<c:url value="/resources/js/jquery-1.11.1.min.js" />"></script>
<script src="<c:url value="/resources/js/bootstrap.min.js" />"></script>
</head>
<body>
 <div class="container">
 <div class="col-md-offset-1 col-md-10">
  <h2>CRM - Customer Relationship Manager</h2>
  <hr />

  <input type="button" value="Add Customer"
  onclick="window.location.href='showForm'; return false;"
  class="btn btn-primary" />
  <br/><br/>
  <div class="panel panel-info">
  <div class="panel-heading">
   <div class="panel-title">Customer List</div>
  </div>
  <div class="panel-body">
   <table class="table table-striped table-bordered">
   <tr>
    <th>First Name</th>
    <th>Last Name</th>
    <th>Email</th>
    <th>Action</th>
   </tr>

   <!-- loop over and print our customers -->
   <c:forEach var="tempCustomer" items="${customers}">

    <!-- construct an "update" link with customer id -->
    <c:url var="updateLink" value="/customer/updateForm">
    <c:param name="customerId" value="${tempCustomer.id}" />
    </c:url>

    <!-- construct an "delete" link with customer id -->
    <c:url var="deleteLink" value="/customer/delete">
    <c:param name="customerId" value="${tempCustomer.id}" />
    </c:url>

    <tr>
    <td>${tempCustomer.firstName}</td>
    <td>${tempCustomer.lastName}</td>
    <td>${tempCustomer.email}</td>

    <td>
     <!-- display the update link --> <a href="${updateLink}">Update</a>
     | <a href="${deleteLink}"
     onclick="if (!(confirm('Are you sure you want to delete this customer?'))) return false">Delete</a>
    </td>

    </tr>

   </c:forEach>

   </table>

  </div>
  </div>
 </div>

 </div>
</body>
</html>

 

12. Serve file tĩnh – CSS và JS

 1. Tạo thư mục resource dùng để chứa các file tĩnh
 2. Tạo thư mục css và js bên trong thư mục resource
 3. Download và lưu file bootstrap.min.css trong thư mục css
 4. Download và lưu các file bootstrap.min.js và jquery-1.11.1.min.js trong thư mục js

 

13. Build và chạy ứng dụng

Sử dụng câu lệnh maven để build ứng dụng

clean install

Khi ứng dụng được build thành công, chúng ta có thể chạy ứng dụng trên tomcat server 8.5 của IDE hoặc triển khai file war lên một webserver thực.

 

Demo

Chạy ứng dựng trên tomcat server. Truy cập đường link: http://localhost:8080/springmvc5-hibernate5-jsp-mysql-example/customer/list