Postgresql: Tìm kiếm với LIKE và ILIKE

 

 

Tôi có 1 bảng actor lưu dữ liệu của các diễn viên điện ảnh với các cột:

  • actor_id PRIMARY KEY integer
  • first_name text
  • last_name text
  • last_update timestamp

 

Tôi muốn tìm tất cả các diễn viên có first_name là John --> tôi dùng lệnh WHERE với điều kiện first_name = 'John', easy and simple:

SELECT *
FROM actor
WHERE first_name = ‘John’

 

Nhưng, nếu như tôi muốn lấy tất các diễn viên có first_name chứa chữ 'John' ? Tôi không nhớ liệu diễn viên này có first_name là John hay Johnny hay Johnson ?

Trong những trường hợp như này, thay vì dùng operator '=', hãy dùng operator LIKE:

SELECT *
FROM actor
WHERE first_name LIKE ‘%John%’

 

trong đó dấu "%" đại diện cho 0 hoặc nhiều kí tự

 

Như vậy, ```first_name LIKE ‘%John%’``` có thể được hiểu là: first_name có (0 hoặc nhiều) kí tự đứng trước 'John' và có (0 hoặc nhiều) kí tự đứng sau 'John'. Nói cách khác, tất cả những first_name có chứa John

Ngoài operator '%', LIKE còn có thể hoạt động với operator '_':

SELECT *
FROM actor
WHERE first_name LIKE ‘Ale_’

 

Câu lệnh trên sẽ tìm tất cả các diễn viên có first_name bắt đầu với 'Ale', theo sau là duy nhất 1 kí tự bất kì

 

Thử kết hợp giữa '%' '_' phát nhể ?

SELECT *
FROM actor
WHERE first_name LIKE ‘_il%’

 

Hãy tìm cho tôi tất cả các diễn viên có first_name:

  • Chứa chữ 'il'
  • Trước chữ 'il' chỉ có duy nhất 1 kí tự
  • Sau chữ 'il' có bao nhiêu kí tự cũng được

 

Thế nếu như tôi muốn tìm kiếm không phân biệt hoa/thường ?

Hãy dùng ILIKE (I là viết tắt của case-Insensitive)

SELECT *
FROM actor
WHERE first_name ILIKE ‘%A%’
ORDER BY first_name

 

Hãy tìm cho tôi tất cả các diễn viên có first_name chứa chữ cái 'A', không cần biết đó là 'A' in hoa hay 'a' thường

 

Xu Hướng BlockChain năm 2018 Xu Hướng BlockChain năm 2018 Techmaster team Blog Home Ansible yêu PostgreSQL Ansible yêu PostgreSQL Vũ Kim Thành
Nguyễn Hàn Duy

Lập trình viên - trợ giảng khoá học Lập trình Golang