Các bản phân phối Linux đều có hỗ trợ giao diện người dùng để tương tác với máy tính. Tuy nhiên trong một số trường hợp sử dụng giao diện command line để điều khiển máy tính sẽ nhanh hơn và đơn giản hơn.

Trong giao diện command line, các câu lệnh (command) dùng để ra chỉ thị cho máy tính thực hiện một tác vụ nào đó. Bạn có thể sử dụng câu lệnh để tắt máy tính, xem danh sách các file trong thư mục, sao chép file, di chuyển và xóa file, ...

Dưới đây tôi sẽ liệt kê các câu lệnh Linux cơ bản thường gặp để các bạn mới làm quen với Linux hoặc các quản trị viên Linux có thể dễ dàng học tập, tra cứu.

1. ls - List

 ls  liệt kê nội dung (file và thư mục) trong thư mục hiện hành. Nó cũng tương tự với việc bạn mở một thư mục và xem nội dung trong đó trên giao diện người dùng.

Học lập trình trực tuyến

2. mkdir - Make Directory

mkdir   tạo một thư mục mới. Nó cũng tương tự với việc bạn chọn new/create directory để tạo một thư mục mới trên giao diện người dùng.

Học lập trình trực tuyến xin việc làm

3. pwd - Print Working Directory

 pwd  in ra đường dẫn đầy đủ đến thư mục hiện hành.

Học lập trình trực tuyến cấp tốc

4. cd - Change Directory

 cd   chuyển một thư mục thành thư mục hiện hành cho phiên làm việc hiện tại. Nó cũng tương tự với việc bạn mở một thư mục và thao tác với các file và thư mục bên trong đó trên giao diện người dùng.

Học lập trình trực tuyến cho trẻ em

5. rmdir - Remove Directory

 rmdir   xóa một thư mục.

Học lập trình trực tuyến cho thanh niên thất nghiệp

6. rm - Remove

 rm   xóa file. Bạn cũng có thể sử dụng  rm -r   để xóa thư mục và toàn bộ dữ liệu trong thư mục đó.

Học lập trình trực tuyến cho phụ nữ

7. cp - Copy

 cp    sao chép file từ vị trí nguồn đến vị trí đích.
Bạn cũng có thể sử dụng  cp -r    để sao chép thư mục và toàn bộ dữ liệu bên trong.

Học lập trình trực tuyến cho người lớn tuổi

8. mv - Move

 mv  <đích>  di chuyển một file hoặc thư mục từ vị trí này sang vị trí khác. Lệnh này cũng dùng để đổi tên file hoặc thư mục nếu như    <đích>  là cùng một thư mục.

Học lập trình trực tuyến cho người mất gốc

Tham khảo các khóa học lập trình online, onlab, và thực tập lập trình tại TechMaster

9. cat – concatenate and print files

 cat   đọc và in ra nội dung của file ra màn hình.

Học lập trình trực tuyến cho mọi đối tượng

10. tail – print TAIL

 tail   đọc và in ra nội dung 10 dòng cuối cùng của file (mặc định).
Bạn có thể sử dụng  tail -n N   để chỉ định in  N  dòng ra màn hình.

Học lập trình online

11. less – print LESS

 less   in ra nội dung của một file theo từng trang trong trường hợp nội dung của file quá lớn và phải đọc theo trang. Bạn có thể dùng Ctrl+F để chuyển trang tiếp theo và Ctrl+B để chuyển về trang trước.

Học lập trình online cấp tốc

12. grep

 grep    tìm kiếm nội dung của file theo chuỗi cung cấp.
 Bạn có thể dùng  grep -i   để tìm kiếm không phân biệt hoa thường hoặc  grep -r    để tìm kiếm trong toàn thư mục

Học lập trình online chất lượng nhất

13. find

 find -name   tìm kiếm file trong    theo   .
Bạn cũng có thể dùng find -iname   để tìm kiếm không phân biệt hoa thường.

Học lập trình online cho thanh niên

14. tar

 tar -cvf    tạo file nén (.tar) từ các file có sẵn. 

 tar -tvf   xem nội dung file nén (.tar).  

 tar -xvf   giải nén (file .tar).

Học lập trình online xin việc làm

15. gzip

 gzip   tạo file nén (.gz). Sử dụng  gzip -d   để giải nén (file .gz).

Học lập trình online hiệu quả

16. unzip

 unzip   giải nén một file nén (.zip). Sử dụng  unzip -l   để xem nội dung file zip mà không cần giải nén.

Học lập trình online cho người đi làm

Phần tiếp theo: 29 câu lệnh Linux bạn cần biết - Phần 2