Các nguyên tắc trong Hệ thống sản xuất Toyota (TPS)
Các nguyên tắc trong Hệ thống sản xuất Toyota (TPS)

Chương 9 cuốn sách Agile in a Flash

  • Liên tục cải tiến
  • Tôn trọng con người
  • Triết lý dài hạn
  • Phát triển đúng quy trình
  • Phát triển con người và các đối tác của bạn
  • Tiếp tục giải quyết gốc rễ các vấn đề

Đội agile của bạn - hay bất kỳ đội nào - có thể học hỏi rất nhiều từ các nguyên tắc trong Hệ thống sản xuất của công ty sản xuất ô tô Toyota.

Liên tục cải tiến Không những chúng ta phải liên tục phản ánh và thích nghi, mà chúng ta phải căn cứ để quyết định dựa trên thực tế xuất phát từ nguồn gốc đáng tin cậy.

Tôn trọng con người Thậm chí nếu một quy trình thúc đẩy việc cho ra các phần mềm chất lượng, nó là một thất bại nếu nó làm như vậy với các chi phí của người lao động sử dụng nó.

Triết lý dài hạn Việc xây dựng một quy trình xung quanh các mục tiêu ngắn hạn dẫn đến một sản phẩm cẩu thả. Các đội phải có một sự tập trung lớn hơn vào sản phẩm.

Phát triển đúng quy trình Quy trình phát triển phần mềm không phải là việc kiểm soát một dự án bằng vô số tài liệu và chỉ thị. Cho phép mỗi đội phải liên tục nghĩ ra cách tinh chỉnh các kỹ thuật của riêng họ để thành công.

Phát triển con người và các đối tác của bạn Các đội agile tốt nhất không chỉ tìm kiếm cách để liên tục học hỏi thêm và thử thách chính họ, mà còn thúc đẩy thái độ đó ở những người khác mà họ giao tiếp.

Tiếp tục giải quyết gốc rễ các vấn đề Tất cả các bên liên quan nên tiến tới vấn đề để xem xét nó một cách trực tiếp và làm việc với toàn đội để đạt được mộ sự đồng thuận về cách giải quyết nó.

Các bài viết liên quan:

Chương 4: Các vai trò trong Agile
Chương 5: Các yếu tố thành công Agile
Chương 6: Sự can đảm
Chương 7: Định nghĩa lại các nguyên tắc kỷ luật
Chương 8: Những trụ cột của nghề phần mềm