Khi clone lại 1 project trên github bằng Webstorm và tài khoản có quyền Push, ta phải bổ sung thêm username vào link clone để có thể commit và push code mới lên.

Ví dụ sử dụng tài khoản robinhuy để clone project https://github.com/TechMaster/arrowjs-installer

Đẩu tiên chọn Checkout from Version Control / Github

Học lập trình web trực tuyến

Sau đó điền thông tin tài khoản Github và paste link clone vào Git Respository URL

Học lập trình web cơ bản đến nâng cao

sửa lại link clone thành: https://robinhuy@github.com/TechMaster/arrowjs.git và clone bình thường