Trong bài này tôi hướng dẫn chi tiết từng bước cài đặt PHPMyAdmin lên server Ubuntu 12.04-Ngix-PHP-FPM. Sau đó cài WordPress lên. Tham khảo bài Cài đặt Phalcon trên máy ảo để cài Nginx-PHP-FPM và MySQL lên Ubuntu trước.

Cài đặt PHPMyAdmin

Gõ lệnh sudo apt-get install phpmyadmin

Vì máy chủ web là Nginx nên đừng chọn Apache hay Lighttpd.

Học lập trình web PHP trực tuyến

Đừng chọn Apache hay lighttpd

Thư viện PHPMyAdmin sẽ được tải về ở thư mục /usr/share/phpmyadmin mà thư mục lưu trữ web của Nginx có thể khác do đó có 2 cách. Một là copy toàn bộ file từ /usr/share/phpmyadmin vào trong thư mục lưu trữ web của Nginx. Cách này không hay vì sau này nâng cấp version PHPMyAdmin chúng ta phải copy lại.
Cách khác là tạo symbolic link sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin/ /usr/www/cuong/www

Khởi động lại Nginx sudo service nginx restart

Truy cập vào phpmyadmin từ web browser, http://webserver/phpmyadmin
Một số lỗi gặp phải như thiếu thư viện mcrypt (chuyên dùng để mã hoá). Cách xử lý:

sudo apt-get install php5-mcrypt
sudo nano /etc/php5/conf.d/mcrypt.ini

Bổ xung hoặc enable dòng lệnh extension=mcrypt.so

Cài đặt WordPress

Tải về mã nguồn WordPress

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzvf latest.tar.gz

Tạo thư mục WordPress là thư mục con trong thư mục /var/www/cuong/www và phân quyền

sudo mkdir -p /var/www
sudo cp -r ~/wordpress/* /var/www/cuong/www

Vào PHPMyAdmin tạo cơ sở dữ liệu wordpress để web site wordpress kết nối vào.

Try cập vào WordPress từ web browser, htt://webserver/wordpress

Làm theo hướng dẫn để copy nội dung wp-config.php

sudo nano /var/www/cuong/www/wordpress/wp-config.php

Để cài đặt thêm theme, plugin cần đổi quyền của thư mục wp-content

sudo chmod -R 777 /var/www/cuong/www/wordpress/media/wp-content

Học lập trình web PHP

Trang web sau khi cài đặt xong