Để phục vụ cho khoá học Web Full Stack, Techmaster tuyển giảng viên biên soạn giáo trình Node.js
Nodejs

Yêu cầu

 1. Đang lập trình Node.js một vài dự án đa dạng (back end / front end. CSDL: MySQL, MongoDB)
 2. Đọc hiểu tiếng Anh CNTT thành thạo
 3. Có thể thiết kế PowerPoint slide hoặc quay màn hình sử dụng Camtasia
 4. Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc nếu trái ngành thì làm trong lĩnh vực CNTT tối thiểu 5 năm.

Công việc

 1. Xây dựng khung chương trình đào tạo sinh viên đã code web front end thành thạo chuyển sang lập trình Node.js back end.
 2. Triển khai chi tiết khung chương trình thành từng buổi học gồm có các học liệu sau:
  • Video ngắn dưới 8 phút để sinh viên tự học. Techmaster có phòng thu và kỹ thuật viên hỗ trợ
  • Quiz. Có AI hỗ trợ tạo quiz, chỉ cần giảng viên kiểm tra lại
  • Hướng dẫn thực hành hand-on-lab cùng mã nguồn dự án mẫu
  • Bài tập về nhà
 3. Giảng viên có thể vừa xây dựng giáo trình vừa dạy lớp thử nghiệm để cải tiến bổ xung.

Thù lao

Techmaster trả thù lao độc lập cho 2 việc:

 • Xây dựng giáo trình theo từng buổi học tối thiểu 1.2 triệu VND/1 buổi. Buổi học càng có nhiều video thì thù lao càng cao.
 • Giảng dạy trực tiếp trên lớp tối thiểu 800k/1 buổi học thực hành lab 3 tiếng.

Hỗ trợ khác

 1. Giảng viên được tham gia nhiều khoá học đào tạo kỹ năng sư phạm ngắn trước và sau khi nhận lớp
 2. Cung cấp đầy đủ phần mềm, phòn thu để biên soạn giáo trình

Liên hệ

Khung chương trình tham khảo

Dưới đây là danh sách các dự án mock-up mà giảng viên chọn để phát triển thành dự án mẫu cho khoá học

Project 1: Basic Server Setup

 • Set up a basic server using Node.js and Express.js
 • Handle HTTP requests and responses
 • Serve static files and HTML pages

Project 2: User Registration and Authentication

 • Implement user registration and login functionality
 • Use bcrypt for password hashing and authentication
 • Store user information in a MongoDB database

Project 3: RESTful API Development

 • Design and develop a RESTful API using Express.js
 • Implement CRUD operations for a specific resource (e.g., users, products)
 • Handle authentication and authorization for API endpoints

Project 4: Real-Time Chat Application

 • Build a real-time chat application using Socket.IO
 • Enable users to send and receive messages in real-time
 • Implement features like private messaging and online user status

Project 5: Image Upload and Processing

 • Allow users to upload images to the server
 • Use libraries like Multer for handling file uploads
 • Implement image processing functionalities using libraries like Sharp

Project 6: Payment Gateway Integration

 • Integrate a payment gateway (e.g., Stripe) into your application
 • Implement payment processing for products or services
 • Handle successful and failed payment transactions

Project 7: Task Management System

 • Create a task management system with features like creating, updating, and deleting tasks
 • Implement task assignment and tracking functionalities
 • Use MongoDB for storing task data

Project 8: Blogging Platform

 • Develop a blogging platform with features like creating, editing, and deleting blog posts
 • Implement user authentication and authorization for creating and managing blog posts
 • Use a database like MongoDB to store blog post data

Project 9: Social Media Authentication

 • Allow users to authenticate using social media platforms (e.g., Facebook, Google)
 • Implement OAuth authentication for social media integration
 • Store user information and handle authentication tokens

Project 10: E-commerce Store

 • Build an e-commerce store with features like product listing, searching, and filtering
 • Implement a shopping cart functionality
 • Integrate payment gateways for processing orders

Project 11: File Sharing Application

 • Develop a file sharing application using Node.js and Express.js
 • Enable users to upload and download files securely
 • Implement file access control and user permissions

Project 12: Task Scheduler

 • Create a task scheduler application that allows users to schedule and manage tasks
 • Implement features like recurring tasks, notifications, and reminders
 • Use a database for storing task and scheduling information

Project 13: Polling Application

 • Build a polling application where users can create and participate in polls
 • Implement real-time updates of poll results using Socket.IO
 • Store poll data and display results in real-time

Project 14: Weather App

 • Develop a weather application that fetches weather data from an API
 • Allow users to search for weather information based on location
 • Display weather forecasts and related information

Project 15: URL Shortener

 • Create a URL shortener application that generates short URLs for long URLs
 • Implement redirection from short URLs to the original URLs
 • Store URL mappings in a database for retrieval and redirection

Project 16: Task Management API

 • Build a RESTful API for a task management system
 • Implement endpoints for creating, updating, and deleting tasks
 • Use authentication and authorization for secure access to the API