Bài viết này tổng hợp những bài viết hay các chủ đề thiết kế CSDL nâng cao hơn những thiết kế quan hệ căn bản: 1-1, 1-nhiều, nhiều-nhiều

Hiện nay, giảng viên và sinh viên thực tập tại Techmaster cùng tham gia xây dựng một hệ thống phần mềm. Code REST API thực ra rất dễ vì đã có framework đầy đủ tận răng. Phân tích thiết kế hệ thống bảng là công đoạn khó khăn nhất. Làm sao đảm bảo rằng hệ thống bảng quan hệ này lưu được đúng đủ các thông tin, phản ánh đúng nghiệp vụ và có thể truy vấn đúng, rồi mới nói đến nhanh. Nhưng quan hệ 1-1, 1-nhiều, nhiều-nhiều thì hầu như dev nào cũng biết nhưng mô phỏng phân loại, lịch sử giá trị theo thời gian, cấu trúc phân cấp nhiều tầng, lưu dữ liệu phi quan hệ vào mảng, json, hay key-value. Trong những bài tiếp theo tôi sẽ lập trình vừa đưa ra dần các ví dụ phía server (postgresql) và client (golang hoặc java)

Taxonomoy phân loại

Lịch sử thay đổi - giá

Membership, subscription

Cấu trúc phân cấp

Anti patterns

JSON-JSONB