Factory Pattern là gì

Factory Pattern là một pattern thuộc nhóm creational patterns và nó là một trong những pattern được sử dụng phổ biến nhất.

Factory Pattern đưa toàn bộ logic của việc tạo mới object vào trong factory, che giấu logic của việc khởi tạo và giảm sự phụ thuộc nhằm tăng tính mở rộng

Client chỉ tương tác với factory struct và cho biết loại instance cần được khởi tạo. Factory struct sẽ tương tác với các struct tương ứng và sau đó trả về một instance cụ thể với struct đó

Ví dụ

 • Chúng ta có interface iPost xác định tất cả các hành vi mà một bài viết phải có
 • Có struct post để implements interface iPost
 • Có 2 loại bài viết cụ thể là : newsPostnormalPost. Cả 2 bài viết đều nhúng struct post vào làm thuộc tính, do đó newsPostnormalPost đều thực hiện gián tiếp các phương thức của interface iPost và implements interface này
 • Chúng ta tạo ra struct postFactory để có thể tạo ra loại bài viết newsPost hoặc normalPost
 • Cuối cùng file main.go đóng vai trò như một client và thay vì tương tác trực tiếp với newsPost hoặc normalPost struct thì nó sẽ tương tác với postFactory để tạo ra các instance tương ứng với newsPost hoặc normalPost

Code demo

ipost.go

package factory

type IPost interface {
  GetTitle() string
  GetAuthor() string
  SetTitle(title string)
  SetAuthor(author string)
}

Ở đây chúng ta chúng ta khởi tạo interface IPost xác định các hành vi có thể có của đối tượng bao gồm:

 • GetTitle() string : Lấy tiêu đề bài viết
 • GetAuthor() string : Lấy tên tác giả bài viết
 • SetTitle(title string) : Đặt lại tiêu đề cho bài viết
 • SetAuthor(author string) : Đặt tên tác giả cho bài viết

post.go

package factory

type post struct {
  Title string
  Author string
}

func (p *post) GetTitle() string {
  return p.Title
}

func (p *post) GetAuthor() string {
  return p.Author
}

func (p *post) SetAuthor(author string) {
  p.Author = author
}

func (p *post) SetTitle(author string) {
  p.Title = author
}

Trong file post.go, chúng ta tạo 1 struct có tên là post struct này bao gồm 2 thuộc tính : Title và Author. Đồng thời chúng ta cũng khai báo thêm 4 method của post struct. Lúc này post struct sẽ implements interface IPost

news.go

package factory

type newsPost struct {
  post
}

func newNewsPost() IPost {
  return &newsPost {
    post : post{
      Title: "Tin tức buổi sáng",
      Author : "Nguyễn Thu Hằng",
    },
  }
}

Trong file news.go chúng ta tạo ra newsPost struct có 1 thuộc tính là post (ở đây là 1 dạng kế thừa), lúc này newsPost cũng gián tiếp inplements interface IPost

Tiếp theo chúng ta tạo func newNewsPost() và trả về 1 đối tượng cụ thể

normal.go

package factory

type normalPost struct {
  post
}

func newNormalPost() IPost {
  return &normalPost {
    post : post{
      Title: "Lập trình và cuộc sống",
      Author : "Nguyễn Minh Duy",
    },
  }
}

Chúng ta sẽ làm tương tự như với news.go

postFactory.go

package factory

import "errors"

func GetPost(typePost string) (IPost, error) {
  if typePost == "news" {
    return newNewsPost(), nil
  }
  if typePost == "normal" {
    return newNormalPost(), nil
  }
  return nil, errors.New("typePost incorrect")
}

main.go

package main

import (
  "factory-pattern/factory"
  "fmt"
)

func main() {
  // Tạo ra các instance của đối tượng
  news, _ := factory.GetPost("news")
  normal, _ := factory.GetPost("normal")

  // In ra thông tin của các instance
  printDetailsPost(news)
  printDetailsPost(normal)

  // Cập nhật lại 1 số thông tin cho instance đã được khởi tạo trước đó
  news.SetAuthor("Nguyễn Bích Ngọc")
  news.SetTitle("Tin nóng tuần qua")
  printDetailsPost(news)

  // Trường hợp truyền vào loại đối tượng không chính xác
  _, err := factory.GetPost("other")
  if err != nil {
    fmt.Println(err)
  }
}

func printDetailsPost(p factory.IPost) {
  fmt.Printf("Title: %s \n", p.GetTitle())
  fmt.Printf("Author: %s \n\n", p.GetAuthor())
}

File main.go đóng vai trò như một client, ở đây để tạo ra đối tượng chúng ta chỉ cần tương tác với factory bằng cách truyền vào loại đối tượng mà chúng ta muốn khởi tạo vào trong func GetPost() chứ không tương tác trực tiếp với struct, việc tương tác với struct đã có factory làm cho chúng ta rồi

Chạy go run main.go và kết quả chúng ta đạt được như sau:

Title: Tin tức buổi sáng
Author: Nguyễn Thu Hằng

Title: Lập trình và cuộc sống
Author: Nguyễn Minh Duy

Title: Tin nóng tuần qua
Author: Nguyễn Bích Ngọc

typePost incorrect

Source code demo các bạn có tham khảo tại đây : https://github.com/buihien0109/factory-pattern