Series: Java memory management and performance

07 tháng 07, 2021 - 246 lượt xem

Quản lý bộ nhớ trong Java, nghe có vẻ cơ bản và không có gì cao siêu đặc biệt. Nhưng những điều vĩ đại luôn bắt đầu từ sự nhỏ bé. Có chắc chắn chúng ta hiểu hết về Java memory, Heap memory, Stack memory, JVM, GC... và biết cách tuning, optimize để chương trình có performance tốt nhất?

Series này không giải đáp được tất cả liên quan đến Java memory & performance, tuy nhiên phần nào trả lời được các vấn đề trên. Bao gồm:

 • 001: WORA, JIT Compiler và -XX:+PrintCompilation
 • 002: JVM Compiler với C1 Compiler và C2 Compiler
 • 003: JVM Code cache và tuning code cache
 • 004: Lựa chọn JVM nào cho phù hợp?
 • 005: Stack và Heap
 • 006: Java là pass by value hay pass by reference?
 • 007: Sơ lược về JVM components
 • 008: Tuning JVM memory
 • 009: Sơ lược về Garbage Collection
 • 010: Monitoring và Analysing với Heap memory
 • 011: Tuning với Garbage Collector
 • 012: Phân tích performance với profiler
 • 013: Graal Virtual Machine

© Dat Bui

Bình luận

avatar
Trịnh Minh Cường 2021-07-08 03:42:34.387551+00

95% Java Dev cứ dùng mà không quan tâm đến bộ nhớ (trong đó có tôi) vì họ nghĩ bộ nhớ là vô hạn !

Avatar
* Vui lòng trước khi bình luận.
Ảnh đại diện
 +1 Thích
+1