Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng rộng rãi nhất trong thế giới phát triển phần mềm. Java dễ dùng, dễ viết, biên dịch, fix bug và học hơn các ngôn ngữ lập trình khác. Nó có nhiều tính năng tích hợp tuyệt vời để tăng tốc độ lập trình của bạn. Java có sự phát triển nhất quán về hiệu quả của nó trong nhiều thập kỷ và độ phổ biến chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Thật sự Java là một ngôn ngữ rất đáng học !
Sau đây mình sẽ trình bày một số thủ thuật hay trong Java giúp công việc lập trình trở nên thú vị hơn.

1. Tính GCD

Java có một phương thức GCD tích hợp sẵn trong lớp BigInteger. Nó trả về một BigInteger có giá trị là ước số chung lớn nhất của abs (this) và abs (val). Nó trả về 0 nếu điều này == 0 && val == 0.

 

import java.math.BigInteger;

public class Main {
  
  public static int gcd(int a, int b) {
    BigInteger b1 = BigInteger.valueOf(a);
    BigInteger b2 = BigInteger.valueOf(b);
    BigInteger gcd = b1.gcd(b2);
    return gcd.intValue();
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(gcd(15, 5));
  }

}

2. Kiểm tra số nguyên tố

Java có một phương thức isProbablePrime () tích hợp trong lớp BigInteger. Nó trả về true nếu BigInteger này có thể là số nguyên tố (với một số chắc chắn) và false nếu nó chắc chắn là hợp số.

BigInteger.valueOf(61).isProbablePrime(1)

Tham khảo khoá Lộ trình Java Spring Boot Full Stack

3. Thực thi các comment.

Nói chung, tất cả mọi người đều nghĩ rằng các comment (ghi chú) không bao giờ được thực thi trong một chương trình và chỉ được sử dụng để giải thích cho đoạn code dễ hiểu hơn. Nhưng chúng có thể được thực thi bằng một thủ thuật:

public class Main {
  public static void main(String[] args) { 
    // \u000d System.out.println("Hello World");
  }

}

4. Tính số chữ số

Để tính toán số chữ số trong một số, chúng ta có thể sử dụng Log, sẽ hiệu quả hơn sử dụng Loop (vòng lặp)

public class Main {
  public static void main(String[] args) { 
    System.out.print(Math.floor(Math.log10(4444444)) + 1);
  }

}

5. Tìm vị trí để chèn phần tử số vào mảng 

Dưới đây là một mẹo nhỏ thú vị để tìm vị trí có thể chèn phần tử được yêu cầu vào mảng đã sắp xếp:

import java.util.Arrays;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    int[] arr = new int[]{1, 3, 4, 5, 6};
    int position = Arrays.binarySearch(arr, 2);
    System.out.print("Element should be inserted at: "
        + ~position);
  }

}

6. Khởi tạo dấu ngoặc kép

Nếu bạn đã từng tìm kiếm cách đơn giản để khởi tạo các giá trị của Java Collection trong khi khai báo, thì đây là một mẹo dành cho bạn. Sử dụng khởi tạo dấu ngoặc kép, các Collection có thể được khởi tạo trong khi khai báo, dễ và nhanh hơn nhiều:

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Set<String> stringSet = new HashSet<String>() {
      {
        add("Set");
        add("HashSet");
        add("Map");
        add("HashMap");
      } };
    System.out.println(stringSet);
  }
}

7. Hoán đổi hai số mà không cần sử dụng biến tạm thời

Sử dụng XOR là một phương pháp hiệu quả không yêu cầu sử dụng biến tạm thời:

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    int a=5,b=6;
    a ^= b;
    b ^= a;
    a ^= b;
    System.out.println(a+","+b);
  }

}

Phần kết luận

Mình hy vọng những thủ thuật này sẽ có lợi cho bạn lúc nào đó. Nếu bạn biết những thủ thuật khác như thế này xin đừng quên chia sẻ với chúng mình nhé!

Bài dịch từ BetterProgramming