Có 2 cách để tải mã nguồn từ github:

  1. git clone https://github.com/gitrepo_name
  2. download toàn bộ dạng zip file

Nếu một gitrepo là một thư mục lớn gồm hàng chục thư mục con. Mà bạn chỉ muốn download duy nhất một thư mục con thì làm thế nào?

Tôi mới tìm ra link cho phép gõ vào thư mực bạn cần tải, nó sẽ đóng góp thành file zip và trả về cho bạn.

https://downgit.github.io/

Tải thư mục trong github repo