Mã nguồn ví dụ ở đây (chú ý link download sử dụng https://downgit.github.io/ để chỉ tải về thư mục cần thiết)

Hiện nay để triển khai ứng dụng web, người ta thường đóng gói ứng dụng web vào Docker image. Khi đã có Docker image, lập trình viên có 2 lựa chọn:

 • Để thử nghiệm: Tạo docker container từ docker image trên máy tính cá nhân của mình
 • Để triển khai: đẩy lên docker registry riêng hoặc công cộng như docker hub, rồi từ bất kỳ máy tính nào có Docker daemon, chạy lệnh docker pull để kéo docker image về để tạo docker container

Trong loạt 3 bài này, tôi chia sẻ 3 cách khác nhau để đóng gói (dockerize hay containerize) ứng dụng Spring Boot vào docker image:

 1. Tự viết file Dockerfile
 2. Sử dụng thư viện GoogleContainerTools/jib
 3. Sử dụng GraalvmSpring Boot native

Cách 1: Tự viết Dockerfile

Các bước chính

 1. Biên dịch ra file *.jar.
 2. Viết Dockerfile để đóng gói *.jar vào docker image.
 3. Viết file Makefile để tự động hoá tác vụ số 1 và 2.
 4. Chọn base Docker image file nào để tiết kiệm kích thước file size.

1. Biên dịch ra file *.jar

Đóng gói ra file *.jar, kết quả sẽ xuất ra một file *.jar trong thư mục target

$ ./mvnw package

Kết quả file plaindocker-1.0.jar được tạo ra trong thư mục target

tên file jar được ghép từ 2 thuộc tính trong file pom.xml

<artifactId>plaindocker</artifactId>

<version>1.0</version>

Chạy thử file plaindocker-1.0.jar bằng lệnh

$ java -jar ./target/plaindocker-1.0.jar

Mở trình biên dịch sau đó truy cập địa chỉ http://localhost:8080 sẽ thấy

Giải thích cấu trúc thư mục

.
├── src
│  ├── main
│  │  ├── java
│  │  │  ├── vn
│  │  │  │  ├── techmaster
│  │  │  │  │  ├── plaindocker
│  │  │  │  │  │  ├── controller
│  │  │  │  │  │  │  └── HomeController.java <-- Xử lý các request
│  │  │  │  │  │  └── PlaindockerApplication.java <-- chứa hàm main
│  │  ├── resources
│  │  │  ├── static <-- Chứa các file static
│  │  │  │  └── images
│  │  │  │    └── dockerize.jpg <-- file ảnh tĩnh sẽ phải đóng gói
│  │  │  ├── templates
│  │  │  │  └── index.html <-- file thymeleaf view template
│  │  │  └── application.properties
├── target <-- Thư mục chưa kết quả biên dịch
│  ├── classes
│  │  ├── static
│  │  │  └── images
│  │  │    └── dockerize.jpg
│  │  ├── templates
│  │  │  └── index.html
│  │  ├── vn
│  │  │  ├── techmaster
│  │  │  │  ├── plaindocker
│  │  │  │  │  ├── controller
│  │  │  │  │  │  └── HomeController.class <-- class biên dịch từ HomeController.java
│  │  │  │  │  └── PlaindockerApplication.class <-- class biên dịch từ PlaindockerApplication.java
│  │  └── application.properties
│  ├── plaindocker-1.0.jar <-- file *.jar sau khi chạy lệnh ./mvnw package
│  └── plaindocker-1.0.jar.original

2. Viết Dockerfile để đóng gói *.jar vào docker image.

Trong thư mục, di chuyển vào thư mục gốc dự án gõ:

$ docker build -t plaindocker:latest .

nội dung Dockerfile như dưới. Do dự án của tôi dùng JDK version 16, nên tôi chọn base docker image là openjdk:17-alpine

# Sử dụng base image hệ điều hành alpine để tiết kiệm dung lượng
FROM openjdk:17-alpine

# Tạo group spring và user spring
RUN addgroup -S spring && adduser -S spring -G spring

# Dùng user spring để khởi động ứng dụng Spring Boot sẽ an toàn hơn
USER spring:spring

# Đặt biến JAR_FILE là file có đuôi jar trong thư mục target
ARG JAR_FILE=target/*.jar

# Copy JAR_FILE vào docker image với tên file mới là app.jar
COPY ${JAR_FILE} app.jar

ENTRYPOINT ["java","-jar","/app.jar"]

Chạy thử với Docker image vừa tạo ra:

$ docker images plaindocker
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
plaindocker latest a2df5bb62971 11 minutes ago 344MB

$ docker run -p 7000:8080 -d --name plaindocker plaindocker:latest

Giải thích các tham số lệnh docker run một

 • p 7000:8080: nối từ cổng 7000 ở host vào cổng 8080 của container
 • -d: chạy ở chế độ daemon (ngầm, không tương tác, xuất thông tin ra terminal)
 • --name plaindocker: đặt tên gợi nhớ cho container
 • plaindocker:latest: tên của docker image vừa tạo ra

3. Viết file Makefile để tự động hoá tác vụ số 1 và 2.

Để đơn giản hoá việc gõ lệnh thủ công, chúng ta tạo một [Makefile](Makefile)

containername = plaindocker

build:
 ./mvnw package
 docker build -t plaindocker:latest .

start:
 docker rm $(containername)
 docker run -p 7000:8080 -d --name $(containername) plaindocker:latest

stop:
 docker stop $(containername)
 • make build để tạo Docker image mới
 • make start để khởi động Docker container
 • make stop để dừng Docker container

4. Chọn base Docker image file nào để tiết kiệm kích thước file size?

Nhìn vào 2 hình dưới chúng ta sẽ thấy có 2 phiên bản Docker image chứa openjdk:

 1. openjdk:jdk-buster sử dụng Ubuntu, kích thước khoảng 304.14 Mb
 2. openjdk:17-alpine sử dụng Alpine, kích thước chỉ có 181.71 Mb

Rõ ràng chọn openjdk:17-alpine sẽ tạo ra docker image kích thước nhỏ hơn, tải về nhanh hơn, và tốn ít không gian ổ cứng hơn. Hẹn các bạn ở bài tiếp, cách thứ 2 để dockerize Spring Boot app dùng thư viện  GoogleContainerTools/jib