Java Roadmap 2021 - Học Java từ đầu như thế nào ? - Phần 2

Xem phần 1 tại đây

Ngôn ngữ Java cực kì phổ biến, tài liệu học tập có rất nhiều và thậm chí miễn phí trên Internet. Trong nội dung bài viết này, mình sẽ liệt kê giúp các bạn những đầu mục chi tiết và thứ tự học để có thể làm chủ ngôn ngữ Java. Các bạn tìm kiếm với các từ khoá dưới đây và bắt đầu học nhé. 

Vậy là hoàn thành 23 chủ đề, bạn đã làm chủ được ngôn ngữ Java rồi đó. Nếu quá trình tự học tốn quá nhiều thời gian và khó tập trung, bạn có thể tham khảo các khoá học offline của Techmaster tại đây nhé. Khoá học chuẩn theo Java roadmap mình đã nêu trong phạm vi 2 bài viết.

15. Interface (giao diện)

 • Interface là gì (Hướng dẫn học trên Youtube tại đây)
 • Tạo Interface
 • Dependency injection
 • Constructor injection
 • Setter injection
 • Method injection
 • Chia nhỏ Interface
 • Khi nào sử dụng Interface
 • ArayList          

16. File Handling

 • Files
 • Các thao tác với file

17. Annotation

 • Annotation là gì và mục đích sử dụng
 • Các built-in annotation
 • Viết custom annotation
 • Note

18. Exceptions

 • Các loại exceptions
 • Cây exceptions
 • Bắt (catch) exceptions
 • Bắt các loại exception khác nhau
 • Finally block
 • Try-with-resource
 • Ném (throw) exception
 • Ném lại (rethrow) exception
 • Custom exception
 • Chaining exception

19. Generics

 • Sự cần thiết của Generic
 • Cách giải quyết khi không có Generic
 • Generic Class
 • Generic và kiểu Primitive
 • Ràng buộc (constraint)
 • Type erasure
 • Comparable Interface
 • Generic Method
 • Tham số nhiều kiểu và KeyValue Pair
 • Generic Class và thừa kế
 • Wildcards

20. Collections

 • Tổng quan
 • Sự cần thiết của Iterable
 • Iterable Interface
 • Iterator Interface
 • Collection Interface
 • List Interface
 • Comparable Interface
 • Comparator Interface
 • Queue Interface
 • Set Interface
 • Hash Table
 • Map Interface

21. Lambda Expression & Functional Interface

 • Functional Interface
 • Anonymous Inner Class
 • Lambda Expression
 • Truy xuất biến
 • Method Reference
 • Built-in Functional Interface
 • Consumer Interface
 • Chaining Consumer
 • Supplier Interface
 • Function Interface
 • Kết hợp các Function Interface
 • Predicate Interface
 • BinaryOperator Interface
 • UnaryOperator Interface

22. Stream

 • Giới thiệu
 • Imperative Programming vs Declarative Programming
 • Tạo Stream
 • Mapping Element
 • Slicing Stream
 • Sorting Stream
 • Lấy Unique element
 • Peeking element
 • Simple Reducer
 • Reducing Stream
 • Collectors
 • Grouping elements
 • Partitioning elements
 • Primitive type streams

23. Concurrency & Multi-threading

 • Processes & threads
 • Tạo thread
 • Tạm dừng thread
 • Join các thread
 • Gián đoạn thread
 • Vấn đề của xử lý đồng thời (concurrency)
 • Race condition
 • Chiến lược cho thread safety
 • Confinement
 • Lock
 • Từ khoá synchronized
 • Từ khoá volatile
 • Thread signaling với wait() và notify()
 • Atomic objects
 • Adder
 • Synchronized Collections
 • Concurrent Collections