Trong ứng dụng iOS, Status Bar được sử dụng để hiển thị thông tin hữu ích về thiết bị như mức pin, trạng thái mạng, thời gian và mạng di động. Status Bar trong ứng dụng iOS sẽ xuất hiện trên đỉnh của màn hình giống như dưới đây:

 

 

Để duy trì thanh trạng thái một cách nhất quán trên toàn hệ thống, bạn nên sử dụng thanh trạng thái do hệ thống cung cấp thay vì sử dụng thanh trạng thái tùy chỉnh. Chúng ta có thể thay đổi style của chỉ báo thành sáng hoặc tối trong thanh trạng thái và có thể tạm thời ẩn thanh trạng thái khi muốn.

 

Thay đổi màu thanh Status Bar

Để thay đổi màu thanh Status Bar,  nội dung đen trên nền sáng, hoặc nội dung trắng trên nền tối, bạn có thể sử dụng đoạn mã sau (thêm đoạn mã vào một class UIViewController):

 

override var preferredStatusBarStyle: UIStatusBarStyle {
    return UIStatusBarStyle.lightContent
}

 

  • UIStatusBarStyle.lightContent: nội dung thanh Status Bar trắng
  • UIStatusBarStyle.darkContent: nội dung thanh Status Bar đen

 

 

Ẩn / hiện thanh StatusBar

Để ẩn hiện thanh Status Bar, các bạn có thể cấu hình thông qua đoạn mã sau:

 

override var prefersStatusBarHidden: Bool {
    return true
}

 

  • true: thanh Status Bar ẩn
  • false: thanh Status Bar hiện (default)

 

 Ngoài ra, nếu như các bạn muốn tuỳ chỉnh cho toàn bộ app, có thể cấu hình trong tệp dự án: 

 

Chiều cao của thanh StatusBar

Trong một vài trường hợp các bạn cần biết kích thước của thanh Status Bar để hỗ trợ cho Layout:

- Đối với iOS dưới 13, có thể lấy height Status Bar thông qua đoạn mã sau:

UIApplication.shared.statusBarFrame.height

 

statusBarFrame không được dùng nữa trong iOS 13.0: Thay vào đó, sử dụng thuộc tính statusBarManager của window

let height = view.window?.windowScene?.statusBarManager?.statusBarFrame.height ?? 0

 

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng các bạn có thể tìm thấy điều bổ ích trong bài viết này!