Một hướng dẫn đơn giản để học cách lấy cookie từ WebView.

Xem lớp lập trình IOS Swift dành cho người mới bắt đầu nhiều ưu đãi

 

lớp ios swift cơ bản tại Hà Nội

 

Bắt đầu

Đầu tiên, mở Xcode và tạo một project mới. Chọn Single View App

 

khóa học lập trình ios swift

 

Truy cập Main.storyboard và tạo một ViewController mới có tên là WebViewVC. Tại đây, chúng ta thêm WebView của mình mà từ đó chúng ta sẽ nhận được tất cả các cookie.

Sau đó, thêm một nút mới trong ViewController đầu tiên (mình gọi nó là HomeVC) và tạo một segue WebViewVC controller.

 

lập trình di động cho người mới bắt đầu

 

Thực hiện

Bây giờ, hãy vào file WebViewVC.swift và khai báo hai biến sau:

var webView: WKWebView!
var oldWebView: UIWebView!

Biến đầu tiên được sử dụng trong hệ thống iOS 11+ còn biến thứ hai dành cho các phiên bản iOS trước.

Dựa trên phiên bản, chúng ta cần tạo UIWebView hoặc WKWebView, vì vậy hãy ghi đè loadView method bằng code sau:

override func loadView() {
    
    if #available(iOS 11, *) {
      let preferences = WKPreferences()
      let webConfiguration = WKWebViewConfiguration()
      webConfiguration.preferences = preferences
      
      webView = WKWebView(frame: .zero, configuration: webConfiguration)
      
      let userAgentValue = "Chrome/56.0.0.0 Mobile"
      webView.customUserAgent = userAgentValue
      webView.autoresizingMask = [.flexibleWidth, .flexibleHeight]
      webView.uiDelegate = self
      view = webView
      
    } else {
      oldWebView = UIWebView()
      oldWebView.frame = CGRect(x: 0, y: 0, width: UIScreen.main.bounds.width, height: UIScreen.main.bounds.height)
      oldWebView.delegate = self
      view = oldWebView
    }
    
  }

Sau đó, chúng ta cần tải một trang web trong WebView , thêm code bên dưới vào viewDidLoad method:

let myURL = URL(string: "https://www.medium.com")
let myRequest = URLRequest(url: myURL!)
    
if #available(iOS 11, *) {
 webView.load(myRequest)
 webView.navigationDelegate = self
} else {
 oldWebView.loadRequest(myRequest)
 oldWebView.delegate = self
}

Cuối cùng, chúng ta có thể lấy cookie từ trang web! 

Để làm việc này, thêm code sau - sẽ được kích hoạt khi chúng ta nhấn vào nút quay lại và quay lại controller đầu tiên:

override func viewWillDisappear(_ animated: Bool) {
    if #available(iOS 11, *) {
      let dataStore = WKWebsiteDataStore.default()
      dataStore.httpCookieStore.getAllCookies({ (cookies) in
        print(cookies)
      })
    } else {
      guard let cookies = HTTPCookieStorage.shared.cookies else {
        return
      }
      print(cookies)
    }
    
  }

 

Test

Sẵn sàng test app rồi !!!

Chạy simulator, nhấn vào nút và khi trang được tải, nhấn vào nút quay lại. Trong mục console, bạn sẽ thấy tất cả thông tin của cookie:

 

khóa học lập trình di động IOS Swift

 

Bài viết được dịch từ đây. Nếu bài viết có ích, hãy like và share ủng hộ mình nhé 😄