bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về cơ chế locking khi sử dụng channel để trao đổi dữ liệu giữa các goroutine.

Cơ chế locking sẽ dẫn đến 1 vấn đề cần được lưu ý khi sử dụng channel, đó là deadlock.