bài viết trước, chúng ta đã học cách sử dụng channel để trao đổi dữ liệu giữa các goroutine. Trong bài viết này, mình chia sẻ về cơ chế locking khi sử dụng channel