Tạo Pod chạy Nginx image: kubectl run moe-nginx --image nginx

Scale thành 5 Pod thông qua Deployment object: kubectl scale deployment moe-nginx --replicas 5