Với các bạn lập trình iOS mà chưa update lên được Xcode 11, thì khi lấy các project có file SceneDelegate sẽ không chạy được. Bài viết này hướng dẫn các bạn xoá file SceneDelegate

Bước 1: Xoá file SceneDelegate.

Bước 2: Mở info.plist, xoá mục Application Scene Manifest

Bước 3: Mở AppDelegate.swift, khai báo cửa sổ window, và xoá hàm liên quan tới UIScene

Bước 4: Các bạn vào target của project hạ version iOS tương thích để chọn simulator nhé

Bây giờ các bạn chạy app ok rồi đó 😊